Tilskud, tilladelser og registreringer

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Medienævnet, Radio- og tv-nævnet og Bladpuljens Fordelingsudvalg. Styrelsen administrer på denne baggrund en række tilskudsordninger, tilladelser og registreringer. På denne side findes links til yderligere information om tilskud, tilladelser og registreringer.

Hvis du vil orienteres om ansøgningsrunder for tilskud eller nye udbud, kan du tilmelde dig Slots- og Kulturstyrelsens nyhedsbrev for medieområdet.

Mediestøtte

I Danmark kan man søge om redaktionel produktionsstøtte til hhv. nyhedsmedier, ugeaviser og publicistiske magasiner. Der kan desuden søges om projektstøtte (Innovationspuljen i form af tilskud til etablering og udvikling) samt saneringsstøtte. Det er Medienævnet, der træffer afgørelse om tilskud og støtte.

Radio (FM, DAB og internetradio)

For at sende radio i Danmark skal man som udgangspunkt have en tilladelse fra Radio- og tv-nævnet. Kravet gælder både for landsdækkende og lokale stationer, og uanset om stationen vil sende på FM-frekvenser eller DAB. DR er undtaget fra dette krav, da DR har sin tilladelse direkte efter radio- og fjernsynsloven. Stationer, som kun sender på kabel eller satellit, skal ikke have en tilladelse, men skal registreres hos Radio- og tv-nævnet. Internetradio skal ikke registreres, og kan altså sendes frit af alle.

De lokale FM-radiostationer, der ikke sender reklamer, kan få driftstilskud fra Radio- og tv-nævnet.

TV (kabel-, satellit- og internet-tv)

For at sende tv i Danmark skal man som udgangspunkt have en tilladelse fra Radio- og tv-nævnet. Kravet gælder både for landsdækkende og regionale stationer. Stationer, som kun sender på kabel (for eksempel via internettet) eller satellit, skal ikke have en tilladelse, men skal registreres hos Radio- og tv-nævnet. Slots- og Kulturstyrelsen har myndighedsansvaret både for reglerne om must carry i fællesantenneanlæg og for reglerne om frit valg af tv-distributør.

De ikkekommercielle tv-stationer må ikke sende reklamer, men de kan få driftstilskud fra Radio- og tv-nævnet.

Søg tilskud til medier

Distributionstilskud til ideelle blade og tidsskrifter (Bladpuljen)

Bladpuljen er distributionstilskud til ideelle blade og tidsskrifter, herunder foreningsblade. Formålet er at bidrage til demokratisk debat, kulturel og samfundsmæssig oplysning og at fremme af foreningslivet.

Redaktionel produktionsstøtte til nyhedsmedier

Redaktionel produktionsstøtte er støtte til nyhedsmedier til produktion af redaktionelt indhold. Redaktionel produktionsstøtte har til formål at fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat i Danmark.

Projektstøtte til nyhedsmedier (Innovationspuljen)

Innovationspuljen er projektstøtte til trykte nyhedsmedier, til skrevne internetbaserede nyhedsmedier og til nyhedsmedier med nyhedsindhold i form af levende billeder, lyd m.v. i form af tilskud til etablering af nye nyhedsmedier og udvikling af eksisterende nyhedsmedier.

Saneringsstøtte til skrevne nyhedsmedier

Trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier, som er kriseramte, kan søge saneringsstøtte. Saneringsstøtten kan bevilges af Medienævnet til et nyhedsmedie, hvis støtten kan forhindre en umiddelbart forestående lukning og medvirke til at sikre nyhedsmediets videreførelse.

Støtte til ugeaviser (Ugeavispuljen)

I Ugeavispuljen kan der søges om tilskud til trykte og digitale skrevne lokale ugeaviser, der har et indhold, som er redigeret til et lokalt dansk publikum, formidler selvstændigt journalistisk bearbejdet stof, og har det blandede indhold, der typisk karakteriserer ugeaviser, og som hidrører fra forskellige kilder.

Tilskud fra Creative Europe - Det tværsekorielle delprogram

Creative Europe er Europa-Kommissionens program for de kreative og kulturelle sektorer i Europa. Det tværsektorielle delprogram har til formål at fremme samarbejde mellem forskellige kulturbrancher for at skabe fælles løsninger. Desuden støtter delprogrammet nyhedsmedier for at sikre uafhængig journalistik og bekæmpelse af fake news.

Tilskud til ikkekommerciel lokal-tv

Ikkekommercielle lokal-tv-stationer, der har programtilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet til at sende i MUX 1 (dog ikke under Særordningen), og hvor al programvirksomhed udøves fra det område, tilladelsen er givet til, kan søge om driftstilskud.

Tilskud til ikkekommerciel lokalradio

Ikkekommercielle lokalradio-stationer, der har programtilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet til at udøve ikkekommerciel programvirksomhed i FM-båndet med mindst 1 times egenproduceret lokalt indhold om ugen mindst 50 uger om året kan kan søge om driftstilskud.

Søg tilladelser til medier

Tilladelse til forsøgsvirksomhed med radio & tv

Det er muligt at opnå en tidsbegrænset tilladelse til forsøgsvirksomhed til både tv og radio i Danmark. Ansøgning om tilladelse til digital forsøgsvirksomhed behandles af Radio- og tv-nævnet.

Midlertidige programtilladelser til brug ved arrangementer

Radio- og tv-nævnet udsteder midlertidige programtilladelser til brug ved mindre og større arrangementer såsom stævner og musikfestivaler. Midlertidige programtilladelser er tids- og lokalitetsbegrænsede tilladelser til udøvelse af programvirksomhed ved hjælp af DTT-kanal. Udover en programtilladelse kræves også en frekvenstilladelse, som udstedes af Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur efterfølgende.  

OBS! Midlertidige programtilladelser udstedes kun til arrangementer af maksimalt en måneds varighed. 

Kommerciel lokal-radio

Radio- og tv-nævnetudsteder programtilladelser til radiostationerne i forbindelse med udbud. Den gældende kommercielle lokalradio-ordning er fra 1. januar 2018. Der er ikke krav til programvirksomheden, men stationerne skal overholde de generelle bestemmelser herom i radio- og fjernsynsloven.

Digital Radio (DAB-BLOK 1 og DAB-BLOK 3)

I mere end 15 år har der været politisk fokus på at fremme digital radio i Danmark. De politiske beslutninger herom findes i flere af medieaftalerne siden 2011 i form af en køreplan for digital radio, som er blevet justeret undervejs. Under digital radio forstås ikke bare DAB, men også internetradio og radio via kabel.

Regler om tilgængelighed for danske udbydere af fjernsyn og video on demand tjenester 

Danske udbydere af fjernsyn og video on demand tjenester skal arbejde med at fjerne barrierer for mennesker, der har svært ved at høre, se, læse eller forstå, således at de har bedre muligheder for at få udbytte af det danske medieindhold.

Registreringer af medier

Registrering af en tv-kanal

Hvis man udøver tv-programvirksomhed via satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale sendemuligheder eller internet, skal man ansøge om at blive registreret hos Radio- og tv-nævnet. 

Registrering af video on demand-tjenester

På denne side kan du finde svar på, hvad en video on demand-tjeneste er, hvordan en sådan tjeneste skal registrere sig og hvilke øvrige regler og betingelser, som alle video on demand-tjenester skal leve op til herunder registreringsbekendtgørelsen.

Registrering af radio

Hvis du vil sende radio skal du ansøge om at blive registreret hos Radio- og tv-nævnet. Hvis du allerede har en tilladelse fra Radio- og tv-nævnet - eksempelvis som ikke-kommerciel eller kommerciel lokalradio - eller hvis du sender via internettet skal du

Registreringer - oversigt

Find en oversigt over registrerede tv-kanaler, video-on-demand tjenester og videodelingsplatformstjenester.  

Regler om tilgængelighed for danske udbydere af fjernsyn og video on demand tjenester

Danske udbydere af fjernsyn og video on demand tjenester skal arbejde med at fjerne barrierer for mennesker, der har svært ved at høre, se, læse eller forstå, således at de har bedre muligheder for at få udbytte af det danske medieindhold.

Opdateret 10. juni 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen