Pulje B

Organisationer, der har debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU) som en del af deres formål, men hvis hovedformål er et andet, kan søge om tilskud til aktiviteter, der har til formål at fremme debat og oplysning om det europæiske samarbejde. Tilskuddet gælder for en 1-årig periode i 2024.

Organisationer, der har debat og oplysning om Europa som en del af deres aktiviteter, men hvor hovedformålet er et andet, kan søge om tilskud.

Det er en betingelse for at modtage tilskud gennem Pulje B, at organisationen på ansøgningstidspunktet:

1. Har eksisteret i mindst de 2 nærmest foregående år.

2. Er lovlig og landsdækkende.

For at være landsdækkende skal organisationen optage medlemmer fra hele landet og efter sit formål være landsdækkende.

3. Har aktiviteter, der som helhed er landsdækkende.

Hermed forstås, at organisationen på ansøgningstidspunktet skal have udbudt debat og oplysningsaktiviteter i alle landets fem regioner inden for de sidste 2 år. Organisationens almindelige hjemmeside tæller ikke som en aktivitet.

4. Har mindst 350 registrerede og individuelt dokumenterede ordinært kontingentbetalende medlemmer eller er en sammenslutning af lands-dækkende organisationer eller af regionale eller lokale organisationer.

Det vil sige at:

Enten skal ansøger på ansøgningstidspunktet og gennem hele tilskudsperioden kunne dokumentere at have minimum 350 medlemmer, der betaler almindeligt kontingent. Her må ikke medtælles medlemmer, som får rabatter på kontingentet som f.eks. studie-, ungdoms- eller pensionistrabatter etc. eller medlemmer, der er bidragsyder på anden vis, f.eks. ved donationer, arbejde etc.

Eller ansøger skal være en sammenslutning af landsdækkende eller regionale eller lokale organisationer, der alle har europaoplysning som en del af deres aktiviteter.

5. Har en demokratisk struktur, som sikrer medlemmernes indflydelse på organisationens arbejde, hvilket skal fremgå af organisationens vedtægter eller formålsbeskrivelse.

Det skal sandsynliggøres, at medlemmerne har indflydelse f.eks. ved at have mulighed for at vælge repræsentanter til en bestyrelse, eller på anden måde er sikret indflydelse på organisationens arbejde. Alle medlemmer skal kunne opstille kandidater og være valgbare.

I forbindelse med gennemførelsen af aktivitetsprogrammet kan tilskud bl.a. anvendes til oplysningskampagner, konferencer, annoncering, produktion og formidling af oplysning på alle former for platforme o.l.

Ved afholdelse af arrangementer, debatter og lignende, hvor andre emner end det europæiske fællesskab og udvikling af deltagelsesdemokrati indgår, kan tilskuddet kun anvendes til dækning af fælles omkostninger i forhold til den anvendte tid i arrangementet for de tilskudsberettigede emner.

Hvem kan ikke søge?

Større arbejdsmarkeds- og erhvervsorganisationer, partier og bevægelser valgt ind i Folketinget eller Europa-Parlamentet samt deres ungdomsorganisationer kan ikke søge om tilskud fra Pulje B.

Europa-Nævnet giver ikke tilskud til:

  • generelle driftsudgifter og lønninger, der ikke vedrører de konkrete aktiviteter i aktivitetsprogrammet
  • studie- og researchrejser i udlandet
  • honorarer til og transportomkostninger for medlemmer af Folketinget eller Europa-Parlamentet
  • køb af produktionsudstyr, IT-udstyr og inventar.

Organisationens årsmøder, generalforsamlinger, forretningsudvalg og lignende betragtes som driftsudgifter, der ikke kan tilskudsfinansieres.

Der bevilges ikke tilskud til aktiviteter eller dele af aktiviteter, der er gennemført ved tilskudsperiodens start 1. januar 2024 eller til udgifter, der er afholdt før denne dato.

Europa-Nævnets puljer skal søges gennem Slots- og Kulturstyrelsens Tilskudsportal.

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bidrag og oplysninger med, inden du sender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Bemærk at Tilskudsportalen kræver, at du logger på med MitID eller medarbejdersignatur knyttet til den forening eller den organisation, som du søger på vegne af.

Hvis du har brugt dit eget MitID er du selv ansvarlig for projektet og får tilskuddet udbetalt. Ejerskab og udbetaling kan ikke efterfølgende overføres til din organisation/virksomhed.

Oplysningerne i ansøgningsskemaet afgives under strafansvar, og ansøger skal straks meddele Slots- og Kulturstyrelsen eventuelle ændringer.

Ansøgningsrunden åbner primo oktober 2024 for tilskud i perioden 2025-2027.

Det forventes at svar på ansøgningen vil ske i uge 50-51.

Europa-Nævnet træffer afgørelse om afslag eller tilsagn baseret på en konkret vurdering af

  • om organisationen lever op til de i bekendtgørelsen fastsatte betingelser for at modtage tilskud
  • hvorvidt de aktiviteter, der er beskrevet i aktivitetsplanen lever op til puljens formål om at fremme debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU).

Nævnet skal derudover i sin prioritering mellem ansøgerne lægge vægt på, om aktiviteterne beskrevet i aktivitetsplanen

  • i indhold og form henvender sig til brede eller nye målgrupper i Danmark,
  • har stor gennemslagskraft og spredning i målgruppen eller offentligheden,
  • er væsentligt egenfinansieret eller væsentligt finansieret fra anden side (væsentligt betyder med mindst 50% i alt).

Bemærk at værdien af ulønnet arbejdskraft kan indgå i medfinansieringen med maksimalt 120 kr. pr. time.

Disse prioriteringskriterier er ikke betingelser for tilskud, men kriterier som nævnet er forpligtet til at lægge vægt på ved tildelingen af tilskud. Nævnets praksis er dog ikke at yde tilskud, med mindre der er en vis medfinansiering over 25%.

Nævnet lægger derudover særlig vægt på formidling, som kan skabe engagement og tilgængeliggøre viden, herunder forklarer og synliggør hvad EU betyder for borgeren, og hvilke implikationer det europæiske samarbejde konkret har for samfundet.

Nævnet lægger desuden vægt på, at debat og oplysning om det europæiske fællesskab kommer ud i alle dele af landet. Lokale aktiviteter anbefales.

Nævnet anbefaler herudover, at der etableres samarbejder med andre organisationer, institutioner eller virksomheder, idet spredning og gennemslagskraft dermed forventes at blive forbedret.

Prioriteringskriterierne har stor betydning for udmålingen af tilskuddets størrelse. Bemærk imidlertid, at i forbindelse med regnskabet vil I blive holdt ansvarlige for ansøgningens oplysninger, der ligger til grund for bevillingen, herunder opfyldelsen af den lovede medfinansiering, og tilskuddet vil evt. blive nedsat så den i ansøgningen og tilsagnsbrevet opgivne medfinansiering opnås.

Ansøgningen udarbejdes i et digitalt ansøgningsskema, som du kan finde i Slots- og Kulturstyrelsens Tilskudsportal. Du finder linket til ansøgningsskemaet her på siden. Skemaet udfyldes med de relevante informationer og indsendes derefter via portalen.

Tilskudsportalen kræver, at du logger på med medarbejdersignatur knyttet til den virksomhed, institution, foreningen eller lignende, som du søger på vegne af. Søger du som privatperson skal du logge på med dit eget NemID. Hvis du har brugt dit eget NemID er du selv ansvarlig for projektet og får tilskuddet udbetalt. Ejerskab og udbetaling kan ikke efterfølgende overføres til din organisation/virksomhed.

Du har mulighed for at påbegynde din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt. Dog skal du være opmærksom på at indsende din ansøgning inden ansøgningsfristens udløb.

Som bilag til ansøgningen indsendes i PDF-format en ledelseserklæring, hvor hele den ansvarlige ledelse (mindst formand og direktør eller lignende) skal skrive under på, at ovennævnte krav er opfyldt på ansøgningstidspunktet.
Ligeledes indsendes organisationens vedtægter eller formål i PDF-format.

Aktivitetsprogram

Tilskud kan anvendes til brede debatskabende aktiviteter, herunder til deltagelse i samarbejder på europæisk plan, hvis samarbejdet indgår i en ansøgt aktivitet, der består af debat og oplysning i Danmark og har til formål at bidrage til gennemførelsen af denne aktivitet.

Der kan søges om tilskud til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram for perioden 2024.

Alle aktiviteterne i programmet skal have til formål at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati.

Ved ”det europæiske fællesskab (EU)” forstås det internationale politiske samarbejde i EU og Europarådet i forbindelse med

1) de politiske beslutningsprocesser – forhandlingsprocesserne og spillet mellem aktørerne, f.eks. hvilke interesser, holdninger, normer, værdier optræder i fællesskabet

2) det politiske system – institutionelle rammer, f.eks. hvad betyder indretningen af det politiske system for processerne og politikken

3) den førte politik – slutproduktet af de politiske forhandlinger og de institutionelle rammer, f.eks. konkrete handlingsplaner, forordninger og direktiver, der har direkte betydning for borgeren og samfundets indretning.

Ved ”udvikling af deltagelsesdemokrati” forstås aktiviteter, der kan understøtte borgernes og civilsamfundets aktive deltagelse i EU’s demokratiske proces, f.eks. via borgerens forståelse af EU’s indretning og ved at skabe mulighed for borgerens politiske engagement på europæisk niveau og borgernes deltagelse i valg og afstemninger.

Aktiviteterne skal som helhed i den etårige aktivitetsperiode være landsdækkende, jf. ovenfor.

Programmet bør indeholde minimum 4 aktiviteter, der beskrives på et overordnet niveau i ansøgningen for siden at blive udfoldet detaljeret i årlige planer.

Årsplaner

Tilskudsmodtager skal i den treårige periode senest 1. december indsende en uddybet årsplan med et detaljeret budget for efterfølgende tilskudsår til godkendelse i nævnet.

Årsplanen skal gennemføres med den bevilgede budgetfordeling inden for en rimelig margen.

Det detaljerede årsbudget skal være på et detaljeringsniveau, hvor det synliggøres at betingelserne overholdes.

 

Tilsagnet udmeldes medio december 2024 og første udbetaling sker medio januar 2025, hvor 75% af tilskuddet udbetales. Når nævnets sekretariat har godkendt regnskab og rapport for tilskudsåret, udbetales de resterende 25 %.

Af det tildelte årlige tilskud kan der årligt højest anvendes et beløb til administrative omkostninger inkl. udgifter til revision, der svarer til 18 % af de tilskudsberettigede direkte lønomkostninger i aktivitetsprogrammet.
Beløbet skal ses som kompensation for den andel af kapacitetsomkostningerne, som gennemførelsen af aktivitetsprogrammet lægger beslag på i organisationen og erstatter muligheden for, at beregne sig overhead.

Tilskud fra Europa-Nævnet gives på betinges af at modtageren bl.a. overholder en række centrale vilkår.

Støttede aktiviteter skal være offentlige, gratis og annonceres bredt.

Det skal være gratis at deltage i støttede arrangementer. I kan imidlertid tilbyde forplejning til arrangementet mod betaling, som deltagerne skal have mulighed for at fravælge. Ligeledes skal produkter og informationsressourcer tilbydes vederlagsfrit i mindst et halvt år efter tilskudsperiodens afslutning, dvs. mindst til og med juni 2025 – med mindre materialet ikke længere er relevant eller opbrugt. Der er dog mulighed for at opkræve mindre gebyrer f.eks. for distribution, der dækker forsendelsesomkostningerne inklusiv administrationen. Det er imidlertid et krav, at selve aktiviteten er offentligt tilgængelig og gratis.

Med offentligt tilgængelig menes, at aktiviteten ikke er forbeholdt særligt inviterede eller medlemmer, men er tilgængelig for alle i målgruppen. Indholdet i aktiviteten skal desuden være målrettet den relevante offentlighed og ikke blot være rettet mod medlemmerne.

 

Årsplaner

Hvert år den 15. marts skal der aflægges et revideret regnskab og indsendes en rapport over de gennemførte aktiviteter. Rapporten offentliggøres på Europa-Nævnets hjemmeside.

Regnskabet skal aflægges som et projektregnskab.

Ved aflæggelse af regnskabet skal revisor kontrollere, at kravene har været opfyldt i hele tilskudsperioden.

Erfaringsudveksling

Tilskudsmodtager skal medvirke til videns- og erfaringsudveksling og for eksemepl give oplæg i Europa-Nævnets regi uden vederlag.

Nævnets medlemmer skal have oplysning om og kunne deltage i tilskudsfinansierede aktiviteter.

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Når du har indsendt din ansøgning, har du mulighed for at redigere i den frem til ansøgningsfristen. Det vil altid være den senest indsendte version af ansøgningen, som er den gældende.

Hvis du ikke har fået trykket på ”Indsend ansøgning” inden ansøgningsfristen klokken 14.00 vil din ansøgning ikke blive taget i betragtning.

Al kommunikation med Europa-Nævnets sekretariat om din ansøgning og tilskudssag vil foregå i portalen.

Det er Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa (Europa-Nævnet), der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om, hvem der skal modtage tilskud.

Læs mere om Europa-Nævnet

Regelgrundlaget er senest fastsat i Bekendtgørelse nr. 986 af 27. juni 2023 om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa.

Formålet med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Alle aktiviteter, der gennemføres med tilskuddet, skal opfylde formålet.

Opdateret 09. juli 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen