Afrapportering for projekttilskud på 100.000 kr. eller derunder

Hvis du har modtaget et projekttilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal du erklære, at tilskuddet er anvendt fuldt ud til formålet og i overensstemmelse med eventuelle krav i bevillingsbrevet.

Det gør du i din sag i Tilskudsportalen.

Når du har indsendt erklæring i Tilskudsportalen og modtaget en kvittering på din sag, skal du ikke foretage dig mere. Du skal dog være opmærksom på, at Kulturministeriet / Slots- og Kulturstyrelsen udtager en andel af tilskudsmodtagerne til stikprøve. Vi kontakter dig via Tilskudsportalen, hvis du er udtaget til stikprøve.

Når du afgiver erklæringen, står du inde for, at tilskuddet er anvendt til det formål, som det er bevilget til, og at betingelser for anvendelse af tilskuddet er opfyldt. Betingelserne fremgår af bevillingsbrevet. Bemærk, at afgivelse af urigtig erklæring kan straffes efter straffelovens § 163.

Du skal skrive i erklæringen, hvor stor en del af tilskuddet du har anvendt. Hvis du ikke har anvendt hele tilskudsbeløbet, og endnu ikke har fået udbetalt dit tilskud, vil du få udbetalt det anvendte beløb.

Hvis du har fået udbetalt hele dit tilskud, men ikke har anvendt det hele, vil du blive bedt om at tilbagebetale den overskydende del af beløbet.

Kulturministeriet / Slots- og Kulturstyrelsen udtager en andel af tilskuddene til stikprøve og beder om et regnskab. Hvis din sag bliver udtaget til stikprøve, får du besked om dette inden for tre uger, efter vi har modtaget din erklæring. Vi vil vejlede dig i, hvordan sådan et regnskab skal se ud, hvis det bliver relevant.

Vi vil ikke have bilag, kvitteringer mv. sammen med regnskabet. Men Kulturministeriet / Slots- og Kulturstyrelsen kan bede om dokumentation for projektets økonomi i fem år fra udgangen af det år, hvor projektet er afsluttet. Du skal derfor gemme regnskabsmateriale, dvs. bilag og kvitteringer i den periode.

Reglerne for regnskab for projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet er blevet forenklet med bekendtrørelse om afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan du skal aflægge regnskab.

Læs bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014

Opdateret 21. september 2022

Gå til Tilskudsportalen

- hvis du har oprettet en ansøgning eller har du en tilskudssag i Tilskudsportalen, som du vil tilgå.
Login