Partipuljen

Partier i Folketinget samt danske partier eller bevægelser valgt ind i Europa-Parlamentet kan søge tilskud til aktiviteter, der har til formål at fremme debat og oplysning om det europæiske fællesskab. Tilskuddet gælder for en 1-årig periode i 2024.

Partier i Folketinget og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet kan søge om tilskud. Europa-Nævnets sekretariat sender en mail til de relevante partier og bevægelser med information om størrelsen af mulige tilskudsbeløb.

Denne vejledning gælder for ansøgning om et étårigt tilskud for tilskudsperioden 1. januar til 31. december 2024. Det maksimale beløb der kan søges er udregnet i forhold til partiets eller bevægelsens mandater i Folketinget og Europa-Parlamentet.

 

 

Europa-Nævnets puljer skal søges gennem Slots- og Kulturstyrelsens Tilskudsportal.

Du indsender ansøgningen via Tilskudsportalen, som du finder her på siden. Når du først har oprettet din profil på Tilskudsportalen, kan du til enhver tid gå ud og ind af portalen og tjekke, om du har alle bidrag og oplysninger med, inden du sender ansøgningen.

Vi anbefaler, at du bruger browseren Chrome eller Firefox, når du udfylder din ansøgning.

Bemærk at Tilskudsportalen kræver, at du logger på med MitID eller medarbejdersignatur knyttet til den forening eller den organisation, som du søger på vegne af.

Hvis du har brugt dit eget MitID er du selv ansvarlig for projektet og får tilskuddet udbetalt. Ejerskab og udbetaling kan ikke efterfølgende overføres til din organisation/virksomhed.

Oplysningerne i ansøgningsskemaet afgives under strafansvar, og ansøger skal straks meddele Slots- og Kulturstyrelsen eventuelle ændringer.

Ansøgningsrunden åbner primo oktober 2024 for tilskud i perioden 2025-2027.

Det forventes at svar på ansøgningen vil ske i uge 50-51

Europa-Nævnet lægger vægt på, at hovedparten af tilskudsmidlerne anvendes til udadrettede aktiviteter vendt mod offentligheden frem for interne aktiviteter for medlemmerne.

Nævnet lægger desuden vægt på, at debat og oplysning om det europæiske fællesskab kommer ud i alle dele af landet. Lokale aktiviteter om emnet anbefales.

Derudover lægges der særlig vægt på formidling, som kan skabe engagement og synliggøre viden. Herunder formidling der forklarer og synliggør hvad EU betyder for borgeren, og hvilke implikationer det europæiske samarbejde konkret har for samfundet.

I forbindelse med gennemførelsen af aktivitetsprogrammet kan tilskud blandt andet anvendes til oplysningskampagner, konferencer, annoncering, kompetenceudvikling for medlemmer, produktion og formidling af oplysning på alle former for platforme.

Ved afholdelse af arrangementer og debatter hvor andre emner end det europæiske fællesskab og udvikling af deltagelsesdemokrati indgår, kan tilskuddet kun anvendes til dækning af fælles omkostninger i forhold til den anvendte tid i arrangementet for de tilskudsberettigede emner.

Det er muligt at anvende tilskud i forbindelse med valgmøder og andre initiativer ved valgkamp og folkeafstemninger, når sigtet er debat eller oplysning om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. F.eks. kan der annonceres for afholdelse af offentlige møder for flere kandidater eller en reel oplysningskampagne, som består af mere end slagord.

Tilskudsmidler kan derimod ikke anvendes til personlige annoncer eller personlige kampagner selvom EU eller forhold i det europæiske fællesskab nævnes. Events med en enkelt kandidat under en valgkamp betragtes som en personlig kampagne, også selvom kandidaten inviteres til et oplysningsarrangement som særligt vidende om EU.

Ansøgningen udarbejdes i et digitalt ansøgningsskema, som du kan finde i Slots- og Kulturstyrelsens Tilskudsportal. Du finder linket til ansøgningsskemaet her på siden. Skemaet udfyldes med de relevante informationer og indsendes derefter via portalen.

Tilskudsportalen kræver, at du logger på med medarbejdersignatur knyttet til den virksomhed, institution, foreningen eller lignende, som du søger på vegne af. Hvis du har brugt dit eget NemID er du selv ansvarlig for projektet og får tilskuddet udbetalt. Ejerskab og udbetaling kan ikke efterfølgende overføres til din organisation/virksomhed.

Du har mulighed for at påbegynde din ansøgning og vende tilbage til den på et senere tidspunkt. Dog skal du være opmærksom på at indsende din ansøgning inden ansøgningsfristens udløb.

Der kan søges om tilskud til gennemførelse af et samlet aktivitetsprogram for perioden 2024.

Alle aktiviteterne i programmet skal have til formål at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati.

Ved ”det europæiske fællesskab (EU)” forstås det internationale politiske samarbejde i EU og Europarådet i forbindelse med:
1) de politiske beslutningsprocesser – forhandlingsprocesserne og spillet mellem aktørerne, f.eks. hvilke interesser, holdninger, normer, værdier optræder i fællesskabet.
2) det politiske system – institutionelle rammer, f.eks. hvad betyder indretningen af det politiske system for processerne og politikken.
3) den førte politik – slutproduktet af de politiske forhandlinger og de institutionelle rammer, f.eks. konkrete handlingsplaner, forordninger og direktiver, der har direkte betydning for borgeren og samfundets indretning.

Ved ”udvikling af deltagelsesdemokrati” forstås aktiviteter, der kan understøtte borgernes og civilsamfundets aktive deltagelse i EU’s demokratiske proces, f.eks. via borgerens forståelse af EU’s indretning og ved at skabe mulighed for borgerens politiske engagement på europæisk niveau og borgernes deltagelse i valg og afstemninger.

Aktiviteterne skal som helhed i den treårige aktivitetsperiode være landsdækkende. Hermed forstås, at partiet i løbet af de tre år gennem aktivitetsprogrammet skal have udbudt debat og oplysningsaktiviteter i alle landets fem regioner. Organisationens almindelige hjemmesideaktivitet tæller ikke.

Programmet bør indeholde minimum 4 aktiviteter, der beskrives på et overordnet niveau i ansøgningen for siden at blive udfoldet i en detaljeret årsplan. I ansøgningsskemaet udfyldes oplysninger om hver aktivitet i programmet for sig. Når en aktivitet er udfyldt med de ønskede oplysninger klikkes på knappen ”Flere aktiviteter”, og et nyt sæt af de samme spørgsmål åbnes.

Nævnet giver kun tilskud til de aktiviteter, der har en klar EU-vinkel som hovedfokus i aktiviteten. Det er derfor ikke muligt at søge om tilskud til aktiviteter, der kun i begrænset omfang har til formål at oplyse eller skabe debat om det europæiske fællesskab eller udviklingen af deltagelsesdemokrati i forbindelse med EU – eksempelvis, at en aktivitet har baggrund i EU-regulering uden, at dette fremgår klart af indholdet og er en fremtrædende del af aktiviteten, herunder af en debat.

Europa-Nævnet har mulighed for at afslå at yde tilskud til de aktiviteter i aktivitetsprogrammet, som nævnet ikke finder opfylder betingelserne for tilskud. Dermed kan der evt. blive tale om et delvist tilsagn.

Vilkår for tilskud

Tilskud fra Europa-Nævnet gives på betinges af, at modtageren overholder en række centrale vilkår.

Aktivitetsprogrammets gennemførelse

Med mindre andet fremgår af tilsagnsbrevet, skal aktivitetsprogrammet gennemføres som beskrevet i ansøgningen – både hvad angår indholdet og fordelingen af budgettet på aktiviteterne. Nævnet kan i særlige tilfælde godkende, at budget eller aktiviteter ændres efterfølgende.

Årsplan

Tilskudsmodtager skal senest 10. januar 2024 indsende en uddybet årsplan med et detaljeret budget for 2024 til godkendelse i nævnet. Såfremt årsplanen ikke indsendes, udbetales første rate for tilskudsåret ikke i januar.

Det detaljerede årsbudget skal overholde de oplyste budgetrestriktioner og være på et detaljeringsniveau, hvor det synliggøres at betingelserne overholdes.

Tilskudsmidler kan ikke anvendes til personlige annoncer eller personlige kampagner, selvom EU eller forhold i det europæiske fællesskab nævnes.

Europa-Nævnet giver ikke tilskud til

  • generelle driftsudgifter og lønninger, der ikke vedrører de konkrete aktiviteter i aktivitetsprogrammet
  • rejser og ophold i udlandet
  • honorarer til og transportomkostninger for medlemmer af Folketinget eller Europa-Parlamentet
  • køb af produktionsudstyr, IT-udstyr og inventar.

Årsmøder, generalforsamlinger og lignende betragtes som driftsudgifter, der ikke kan tilskudsfinansieres.

Der bevilges ikke tilskud til aktiviteter eller dele af aktiviteter, der er gennemført ved tilskudsperiodens start 1. januar 2024 eller til udgifter, der er afholdt før denne dato.

En tredjedel af den samlede årlige finanslovsbevilling ydes som grundtilskud i lige store dele til partier i Folketinget og partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet, en tredjedel af bevillingen ydes til partier i Folketinget efter antal mandater i Folketinget, og en tredjedel af bevillingen ydes til partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet efter antal mandater i Europa-Parlamentet.

Tilskuddet udbetales i rater kvartalsvis forud. Det årlige tilskud afregnes endeligt i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse i forhold til de gennemførte aktiviteter, der kan godkendes af nævnet.

Af det tildelte årlige tilskud kan der årligt højest anvendes et beløb til administrative omkostninger inkl. udgifter til revision, der svarer til 18 % af de tilskudsberettigede direkte lønomkostninger i aktivitetsprogrammet.
Beløbet skal ses som kompensation for den andel af kapacitetsomkostningerne, som gennemførelsen af aktivitetsprogrammet lægger beslag på i organisationen og erstatter muligheden for, at beregne sig overhead.

Der gøres opmærksom på, at de lønudgifter til egne medarbejdere, der samlet i løbet af året påløber i de gennemførte aktiviteter, maksimalt må udgøre det årlige grundtilskud tillagt 20% af det resterende tilskud.

Når du har indsendt din elektroniske ansøgning, vil du umiddelbart efter se en kvittering på skærmen. Du modtager ikke en mail.

Når du har indsendt din ansøgning, har du mulighed for at redigere i den frem til ansøgningsfristen. Det vil altid være den senest indsendte version af ansøgningen, som er den gældende.

Hvis du ikke har fået trykket på ”Indsend ansøgning” inden ansøgningsfristen klokken 14.00 vil din ansøgning ikke blive taget i betragtning.

Al kommunikation med Europa-Nævnets sekretariat om din ansøgning og tilskudssag vil foregå i portalen.

Det er Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa (Europa-Nævnet), der vurderer ansøgningerne og træffer den endelige beslutning om, hvem der skal modtage tilskud.

Læs mere om Europa-Nævnet

Hvert år den 15. marts skal der aflægges et revideret regnskab og indsendes en rapport over de gennemførte aktiviteter. Rapporten offentliggøres på Europa-Nævnets hjemmeside.

Regnskabet skal aflægges som et projektregnskab.

Erfaringsudveksling

Tilskudsmodtager skal medvirke til videns- og erfaringsudveksling og f.eks. give oplæg i Europa-Nævnets regi uden vederlag.

Nævnets medlemmer skal have oplysning om og kunne deltage i tilskudsfinansierede aktiviteter.

Kreditering af Europa-Nævnet

Det skal på alle fremstillede materialer, som f.eks. blade, aviser, bøger, tv- og radioprogrammer, SoMe-aktivitet og hjemmesider, som er udarbejdet med tilskud fra nævnet. Følgende formulering SKAL anvendes:

”Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers”

Det skal fremgå, at aktiviteten er gennemført med tilskud fra nævnet, så det tydeliggøres, at nævnet ikke er eksempelvis samarbejdspartnere eller andet. Nævnets særlige logo kan ikke mere benyttes, da det gav for mange misforståelser, om hvorvidt nævnet stod bag indholdet.
Deklarationen af tilskuddet skal dog ikke optræde i annoncer indrykket af partierne eller på plakater.

Nævnets logo findes på hjemmesiden

Regelgrundlaget er senest fastsat i Bekendtgørelse nr. 985 af 27. juni 2023 om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa.

Formålet med ordningen er at fremme debat og oplysning i Danmark om det europæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Alle aktiviteter, der gennemføres med tilskuddet, skal opfylde formålet.

Opdateret 09. juli 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Bekendtgørelse

Ansøgere til Partipuljen søger tilskud inden for rammerne af bekendtgørelse nr. 985 af 27. juni 2023 om tilskud til Folketingets partier og danske partier og bevægelser indvalgt i Europa-Parlamentet til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa (Partipuljen)

Læs mere her→