Applaus og CPH Stage

Formålet med ordningen

Applaus og CPH Stage er selvejende institutioner, der modtager driftstilskud fra staten. Den statslige driftsbevilling ydes til:

- Applaus’ fortsættelse af analysearbejdet på scenekunstområdet samt en udvidelse af Applaus’ aktiviteter med henblik på at understøtte publikumsudvikling på tværs af flere kulturområder.

- CPH STAGE for at understøtte, at flere teatre fra hele landet kan vise forestillinger ved CPH STAGE, samt højne kvaliteten af aktiviteter og arrangementer, der udbreder og styrker samarbejdet i dansk scenekunst

Slots- og Kulturstyrelsens skabeloner

Slots- og Kulturstyrelsen bruger følgende tjeklister til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Afleveringsfrister

  • Generelle frister for budget og regnskab: 1. november / 30. juni

Lovgivning

Aftalen har hjemmel i § 9 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet ("driftstilskudsloven"), samt i medfør af finansloven for 2024.

Regnskab og revision

Reglerne for budget, regnskabsaflæggelse og revision fremgår af Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Finansloven

Det samlede budget for driftstilskud til Applaus og CPH Stage fastsættes på de årlige bevillingslove (§ 21.23.55).

Opdateret 20. juni 2024

Ordningen gælder følgende institutioner

  • Applaus
  • CPH Stage