Talentudvikling

Her kan du læse mere om de kulturministerielle initiativer, der giver børn og unge mulighed for at udvikle deres kunstneriske talenter.

I 2018 blev der som led i Kulturministeriets Talentindsats afsat 8,5 mio. kr. til at styrke talentudvikling i hele landet og 4 mio. kr. årligt til et karriereprogram under Statens Kunstfond for unge kunstnere. Talentindsatsens initiativer er udviklet på baggrund af Kulturministeriets kortlægning af talentinitiativer i Danmark og en efterfølgende dialog om mulige talentinitiativer med en række aktører fra kommuner, kunstneriske uddannelser, kunstnere og lokale talentinitiativer m.fl.

Nationalt netværk for talentudvikling: Talentnettet

Næstved Kommune blev i 2019 udpeget til talentkommune og til at koordinere etableringen af et nyt nationalt netværk for talentudvikling. Netværket har fået navnet: Talentnettet. Talentnettet er skudt igang af de syv talentkommuner i fællesskab. Alle landets kommuner, talentmiljøer, talentskoler, kultur- og musikskoler, teatre, m.fl. får mulighed for at deltage i netværket. Talentnettet løber frem til november 2023 og har følgende mål:

  • Afprøve og etablere velfungerende mødefora og videndelingsformater
  • Afdække og indsamle erfaringer og viden om talentudvikling
  • Bidrage til styrket faglig refleksion og formidling af viden
  • Udvikling af nye talentudviklingsformater og -samarbejder.


Pulje: Talentkommuner 

En række talentkommuner skal i de kommende år opkvalificere lokale talentudviklingstilbud på grundkursusniveau med en større palet af de kunstarter, som unge talenter kan arbejde indenfor, og i sammenhæng med såvel skoleliv som talentudviklingsforløb på kommunale talent- og kulturskoler samt videregående kunstneriske uddannelser. Ordningen er blandt andet inspireret af Team Danmarks eliteidrætskommuner, der støtter unge idrætsudøvere. Talentkommunerne modtog i alt 5,3 mio. kr.

Støttede talentkommuner

Talentkommunepuljen blev uddelt i 2019 og støtter fem kommuner. Derudover har én kommune, der ikke har ansøgt om økonomisk støtte, også fået status som talentkommune. Puljen bliver ikke slået op igen.

Esbjerg Kommune

Det 'Tværkunstneriske Grundkursus' i alle kunstarter giver kulturtalenter fra 18-25 år styrkede kompetencer inden for tværkunstnerisk samarbejde og ledelse ved, at de lærer at omsætte og arbejde med egne ideer og koncepter samtidig med, at de indgår i samskabende processer med andre elever samt lokale, regionale, nationale og internationale samarbejdspartenere. Eleverne bliver derved mere velkvalificerede til at blive optaget på de videregående kunstneriske uddannelser i både ind- og udland.
Støttet med 0,9 mio. kr.

Fredericia Kommune

Talentudviklingen i Fredericia Kommune omfatter kunstarterne musik, drama, billedkunst, dans samt musical. Arbejdet er organiseret på kommunens kulturskole, Den Kreative Skole. Strategisk vil kommunen skabe et godt kunstnerisk miljø, hvor der også arbejdes tværfagligt. Fredericia Kommune vil gerne bidrage aktivt til udviklingen af talentmiljøer i Danmark.
Fredericia kommune har ikke søgt midler fra puljen men kun om at få status som talentkommune.

Holbæk Kommune

Talent Holbæk har en vision om at udvikle et østdansk center for kunstnerisk talentudvikling på tværs af billedkunst, scenekunst og musik. Projektets formål er at konsolidere og udbygge den allerede eksisterende talentudvikling. Dette vil bringe talenterne yderligere i spil over for det omkringliggende samfund, erhvervsliv og tværgående talentfællesskaber både lokalt, regionalt og på sigt internationalt.
Støttet med 0,95 mio. kr.

Holstebro Kommune

Holstebro Kommune leder projektet 'Talent Vest – en ny infrastruktur' for Lemvig, Struer og Ringkøbing-Skjern kommuner og derudover i samarbejde med mange andre parter. Kommunen ønsker at etablere en tværfaglig og -kommunal talentinfrastruktur gennem masterclasses, mentorer, workshops, kunstnermøder med professionelle nationale og internationale kunstnere. Projektet vil udvikle en model, der kan udbredes nationalt.
Støttet med 1 mio. kr.

Viborg Kommune

Viborg Kommunes mål med projektet 'ArtGK - VIBORG-modellen' er at udvikle og afprøve ArtGK for kunstneriske talenter, så deres hverdag bliver integreret i ungdomsuddannelserne og dermed opbygge et progressivt talentmiljø, der udnytter det eksisterende campusmiljø. Målet er, at ArtGK går i drift i skoleåret 2021/22.
Støttet med 1.075.595 kr.

Aarhus Kommune:

Med 'Talent Aarhus' vil kommunen skabe en stærk platform for samarbejde omkring talentudvikling. Projektet vil teste nye formater for samarbejde og samskabelse på tværs for at styrke den samlede talentindsats i kommunen. Projektet vil styrke fagligheden i de enkelte miljøer og bidrage til en sammenhængende og mangfoldig fødekæde gennem samarbejde med de uformelle talentmiljøer og professionelle aktører. Projektet vil udvikle og dele viden og styrke den internationale dimension i talentudviklingsarbejdet.
Støttet med 1,37 mio. kr.

Pulje: Talentmiljøer

En række talentmiljøer skal i de kommende år etablere nye eller styrke eksisterende faglige, kunstneriske talentmiljøer for unge. Talentmiljøerne skal også udvikle og professionalisere de kunstneriske uddannelsesforløb og skabe bedre fællesskaber talenterne imellem. Talentmiljøerne modtog i alt 2,5 mio. kr.

Støttede talentmiljøer

Talentmiljøpuljen blev uddelt i 2019 og støtter 10 projekter. Puljen bliver ikke slået op igen.

OrkesterEfterskolen og Holstebro Musikskole

Projektet skal etablere et nyt kunstnerisk talentmiljø inden for folkemusik og folkedans. Med afsæt i OrkesterEfterskolens Folk linje, Holstebro Musikskole/MGK og Syddansk Musikkonservatoriums folkemusikeruddannelse skal projektet styrke den samlede fødekæde inden for folkemusikken i Vestdanmark ved at skabe et nyt levende ungdomsmiljø med fokus på folkemusik og folkedans. Inden for to år afholder projektet seks nordiske folkemusik weekendworkshops og 12 DanseBro lørdage med bandworkshops og danseworkshops. Samlet skal projektet tydeliggøre Holstebro som nyt center for folkemusik og dans af høj kvalitet.
Støttet med 170.000 kr.

Dansk Talentakademi

Projektet fokuserer på tidssvarende talenter og vil rette fokus på at udvikle, udvide og nytænke det eksisterende talentudviklingstilbud, så det i endnu højere grad ruster unge til en kunstnerisk verden og praksis, der hele tiden ændrer sig og som mere og mere søger på tværs af kunstarter. Projektet vil derfor starte en udviklingsproces, hvor de kunstneriske aftagerinstitutioner og kreative erhverv skal komme med indspark til talentudviklingen og på talentundervisningen i forhold til en fremtidig karriere for eleverne.
Støttet med 200.000 kr.

Billedskolen Horsens

Visuelt Gymnasium Horsens ordningen arbejder med et anderledes bud på talentbegrebet. Det er projekts formål at skabe et nyt fokus på innovation og visuel kreativitet. Det skal ske ved at udfordre det eksisterende talentbegreb, hvorved visuelle talenter måske kan blive en endnu mere værdifuld ressource. Projektet består af tre dele:
- At undersøge talentordningens fulde potentiale i en mellemstor provinsby
- At udforme materiale til formidling af ordningen som modelforsøg til SKS og andre 
- At afvikle workshops under Tegnefestival med inddragelse af eksisterende talentmiljøer.
Støttet med 210.000 kr.

Det Kongelige Teater

Projektet skal optimere den lokale talentudvikling af balletdansere. Det Kongelige Teaters Balletskole tilbyder i samarbejde med fem talentmiljøer en uddannelse til balletelever svarende til grundkursus niveau. Formålet med projektet er at opkvalificere denne indsats i Holstebro, Århus, Aalborg, Esbjerg og Odense med det mål, at elever fra hele landet i højere grad kan få en professionel karriere som balletdansere. Indsatserne omfatter bl.a. opkvalificering af underviserne, styrket nationalt samarbejde, implementering af fysisk træning, styrkelse af mentale færdigheder.
Støttet med 160.000 kr.

Odense Musikskole

Fra talent til entreprenørskab - et tværæstetisk talentmiljø for unge i Odense. Med projektet ønsker Odense Musikskole at identificere, tiltrække og fastholde unge fynske talenter inden for kunstarterne dans, musik, dramatik og billedkunst med et relevant tværæstetisk tilbud: fire Culture Camps (24-timers workshops) med efterfølgende offentlige events. Tilbuddet skal opfylde unges behov for at stimulere og videreudvikle deres talent og opkvalificere dem til det fortsatte arbejde med deres foretrukne kunstart, gerne så de søger ind på en videregående kunstnerisk uddannelse i Odense.
Støttet med 200.000 kr.

Gentofte Kommune

Kunstcubator er et talentfællesskab for unge mellem 15 og 25 år, der er interesserede i at udvikle deres kunstfaglighed. Sammen med gymnasier, folkeskoler og professionelle kulturaktører etablerer kommunen et talentmiljø inden for samtidskunst med vugge i kommunens Kulturskole. Målet er at optage i alt 45 unge i løbet af et tre-årigt talentforløb. Kunstcubator vil indgå som et væsentligt element i de kreative uddannelsers fødekæde samt stimulere det lokale talentmiljø og det omkringliggende samfund.
Støttet med 230.000 kr.

SGK-Landsforening

Konsolidering af Landsforening for Scenekunstneriske Grundkurser. Projektet omfatter og gavner 16 scenekunst grundkurser, 16 scenekunst grundkursus-ledere, ca. 105 undervisere på scenekunst grundkurserne og 560 elever på scenekunst grundkurser geografisk spredt i hele landet.
Formål:
- At skabe kontinuerlig og kvalitativ videndeling mellem scenekunst grundkurser og -undervisere
- At etablere nationale samarbejds- og netværksfora for elever på scenekunst grundkurser
- At afholde en landsdækkende konference
- At etablere efter- og videreuddannelse for undervisere.
Støttet med 75.000 kr.

Limfjordsteatret

TeaterTalent Mors – Løft og samarbejde med det lokale gymnasium. Limfjordsteatret flytter i et nybygget teater og ønsker at intensivere samarbejdet med Morsø Gymnasium, der har drama på A-niveau, og som rykker ind i de nye lokaler. Dramaeleverne er den primære fødekæde til den lokale talentuddannelsen, TeaterTalent Mors (TTM). Projektet skal styrke og højne det talentfaglige miljø både i gymnasiet, på TTM og med et ekstra TTM+ forløb. Projektet vil etablere en Ung Teaterforening samt opsætte en professionel forestilling for og med talentfulde unge, der kan sendes på turné.
Støttet med 600.000 kr.

Forfatterskolen Midt- og Vestsjælland

Forfatterskolen for unge i Midt- og Vestsjælland. Forfatterskolen for unge i Kulturregion Midt- og Vestsjælland har fra 2019 bestået af kommunerne Odsherred, Kalundborg, Slagelse, Lejre, Sorø og Ringsted. Forfatterskolen ønsker at etablere en fødekæde for skrivende børn og unge fra forfatterworkshops i de seks kommuners skoler over forfatterskole på biblioteket og sluttende i talentoverbygningen FGK, som på længere/kortere sigt skal forankres på Sorø Akademi og Odsherreds Gymnasium. Forfatterskolen skal være fødekæde til litteraturuddannelser via litterære højskoler.
Støttet med 504.000 kr.

Fonden AFUK

Projektet fokuserer på dansk cirkus-talent og har til formål at styrke talentudviklingen af nycirkusartister i Danmark, således at den kritiske talentmasse får et højere niveau både kunstnerisk og teknisk. Dette skal gøres gennem et nationalt samarbejde omkring talentudviklingsstrategi og gennem udvikling af uddannelse af cirkustrænere i de regionale talentudviklingsmiljøer i Aarhus og København.
Støttet med 150.000 kr.

Opdateret 28. november 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen