Havbundens fortidsminder

Havbundens kulturarv har en særlig fortælleværdi og er beskyttet efter reglerne i museumsloven. Man må eksempelvis ikke ændre på tilstanden uden der er givet dispensation til ændringerne.

Havbundes fortidsminder har en særlig beskytttelse i museumsloven, der betyder, at fortidsminders tilstand ikke må ændres uden forudgående dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen. Det samme gælder for vrag og dele af vrag, der er forlist for mere en 100 år siden, samt de vrag som Slots- og Kulturstyrelsen har vurderet har en særlig kulturhistorisk betydning, selvom de er forlist for mindre end 100 år siden.

Havbundens kulturarv adskiller sig på mange måder fra det fundbillede, som vi kender fra andre steder. Den fortæller om forandringerne i den tidlige stenalder, hvor havets overflade steg mere end 100 meter og det beboelige landareal inden for det nuværende danske territorium blev reduceret med ca. 50%. Med havstigningen forsvandt en væsentlig del af kilderne til forståelse af landets tidlige historie under bølgerne. Det gjaldt ikke mindst datidens bosteder ved kysten, som var af stor betydning for handel og kultureludveksling på tværs af have, bælter og sund.

Med en kyststrækning på 7.400 km, hvoraf langt de fleste er flade kyster, og mange fjorde og vige, har kultur- og samfundsudviklingen i det danske område gennem alle tider været præget af søfart. Vrag af skibe, som er gået til bunds under sejlads på havet, ligger i dag som vigtige kilder til fortidens fortællinger. Arkæologiske undersøgelser af disse kan blandt andet afdække dramatiske øjebliksbilleder af stor fortælleværdi.

Havbundens kulturarv er ofte af en bevaringskvalitet, som ikke kan påtræffes oven vande. Det gælder for eksempel skibstømmer, redskaber og våben af ben, tekstiler og tovværk af plantefibre samt andre organiske materialer.

Du har pligt til at anmelde fund

Finder du fortidsminder, vrag af skibe, skibsladninger og dele af sådanne skibsvvrag i vandløb, søer eller på havbunden, har du pligt til straks at anmelde fundet til det ansvarlige museum eller Slots- og Kulturstyrelsen.

Dette gælder også for vrag, skibsladninger og dele af sådanne vrag som Slots- og Kulturstyrelsen har vurderet har en særlig historisk betydning, selvom disse er forlist for mindre end 100 år siden.

Se listen over museer med ansvar for søterritoriet

Du skal aflevere genstande

Genstande forbundet med fortidsminder, vrag af skibe, skibsladninger og dele af sådanne skibsvvrag tilhører staten. Dette gælder også for vrag, skibsladninger og dele af sådanne vrag som Kulturstyrelsen har vurderet har en særlig historisk betydning, selvom disse er forlist for mindre end 100 år siden.

Se listen over museer med ansvar for søterritoriet

Optager du genstande, som tilhører staten, eller får du en sådan genstand i sin besiddelse, skal genstaden straks afleveres til det ansvarlige museum eller Slots- og Kulturstyrelsen. Du kan ikke kræve bjærgeløn, men styrelsen kan beslutte at behandle genstaden efter reglerne om danefæ.

Læs mere om danefæ

Du må dykke mange steder, men der er undtagelser

Det er tilladt at dykke, fotografere og lignende på alle vrag i danske farvande, medmindre der er nedlagt dykkerforbud på vraget eller i det område, vraget befinder sig i.

Områder med dykkerforbud fremgår af danske søkort og af Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 135 af 4. marts 2005 med senere ændringer

Se Søfartsstyrelsens bekendtgørelse

Der gælder særlige regler for vraget Dannebroge, hvor det kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen før der må foretages dykninger på vraget.

Optagning af souvenir kræver tilladelse

Ønsker du at optage souvenir i forbindelse med dykning eller lignede, kræver det tilladelse fra Søfartsstyrelsen.

Du skal være opmærksom på følgende:

  • Søfartsstyrelsen gives kun i særlige tilfælde tilladelse til at fjerne genstande fra vrag, der er beskyttet af museumsloven
  • Genstande forbundet med fortidsminder, vrag af skibe, skibsladninger og dele af sådanne skibsvvrag skal straks afleveres til det ansvarlige museum eller Slots- og Kulturstyrelsen. Dette gælder også for vrag, skibsladninger og dele af sådanne vrag som Kulturstyrelsen har vurderet har en særlig historisk betydning, selvom disse er forlist for mindre end 100 år siden. Øvrige genstande, du har fisket op, må ikke gøres til genstand for salg.
  • Søfartsstyrelsen giver ikke tilladelse til souveniroptagelse fra vrag, hvor der allerede i det ansøgte tidsrum er givet bjærgnings- eller souvenirtilladelse til anden side
  • En souvenirtilladelse må ikke under nogen form overdrages til andre uden skriftlig tilladelse fra Søfartsstyrelsen

Læs mere om souveniroptagelse hos Søfartsstyrelsen

Alle ændringer i tilstandens af fortidsminder og vrag beskyttet efter museumsloven kræver forudgående dispensation fra Slots- og Kulturstyrelsen. Dette gælder også for vrag, som Slots- og Kulturstyrelsen har vurderet har en særlig historisk betydning, selvom disse er forlist for mindre end 100 år siden.

Bjærgning af vrag kræver tilladelse

Det er kun tilladt at bjærge vrag eller genstande fra vrag, hvis du har tilladelse fra Søfartsstyrelsen. Du skal ligeledes have tilladelse fra Søfartsstyrelsen til at ændre ved vrag eller omgivelser (fx spuling eller sprængning).

Læs mere om tilladelse til bjærgninger hos Søfartsstyrelsen

Det kræver dispensation at ændre på tilstanden af beskyttede vrag og dele af sådanne vrag i forbindelse med bjærgninger. Dette gælder også for vrag og dele af sådanne vrag som Kulturstyrelsen har vurderet har en særlig historisk betydning, selvom disse er forlist for mindre end 100 år siden.

Opdateret 29. maj 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Instruks om marinarkæologiske fund

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en instruks, der beskriver reglerne for processen ved fund af fortidsminder.

Instruksen er adresseret til dykkere på UXO-undersøgelser (UneXploded Ordnance), men kan anvendes af alle aktører på havet, da processen og reglerne er de samme.

Hent Instruks vedr. marinarkæologi (pdf)

Ansøgning til Dykning på vraget af Dannebroge af 1710, Køge Bugt

Her kan du søge om tilladelse til at dykke på vraget af Dannebroge.

Det kan være en god idé, at søge i god tid, da der er op til 6 ugers sagsbehandlingstid.

Når du udfylder ansøgningsblanketten skal du logge ind med MitID. Hvis din virksomhed ikke allerede har et MitID Erhverv, kan du oprette det på denne side: MitID Erhverv - MitID Erhverv (mitid-erhverv.dk)

Ansøgning til dykning på Dannebroge

For marinarkæologiske museer - Ansøgninger til truede lokaliteter

Ansøgningsfristen er for hvert år medio februar.

Følg linket nedenfor for yderligere information, hvor også ansøgningsskemaet findes.

Ansøgning til truede lokaliteter