Puljen Kunst og kultur i udsatte boligområder

Med udgangspunkt i kunst og kulturel deltagelse er det puljens formål at fremme deltagelse, engagement og inklusion i samfundet hos beboere i udsatte boligområder.

Puljen støtter projekter, der bygger på demokrati, aktivt medborgerskab, ytringsfrihed og dialog, og som anvender kunstneriske og kulturelle redskaber til at opbygge positive fællesskaber. Det er en forudsætning for støtte, at projekterne bygger på partnerskaber mellem boligsociale og kulturelle aktører, og at ansøgere har hjemme i et udsat boligområde.

Kultur kan modvirke parallelsamfund (Pressemeddelelse Kulturministeriet, 29. marts 2019)

Slots- og Kulturstyrelsens har gennemført en procesevaluering af udmøntningen af puljen til kunst og kultur i udsatte boligområder 2019-2022.

Procesevalueringen består af en rapport samt syv kortfilm udført af produktionsselskabet BLIK. Kortfilmene præsenterer de projekter, der modtog støtte ved puljens uddeling i 2019 og 2020 og fokuserer på praksis, læring og metoder. Filmene er bygget op i overensstemmelse med puljens målsætninger og indbefatter derfor et beboer- og deltagerperspektiv, et boligsocialt perspektiv samt et kunst- og kulturperspektiv for et mere fuldstændigt indblik i projekterne.

Du kan se kortfilmene længere nede på denne side.

Med procesevalueringen har det været et mål at skabe større viden om, hvordan Slots- og Kulturstyrelsen gennem fokus på processer – frem for produkter og slutevalueringer – på en ny måde kan være med til at fremme et politisk besluttet formål. I dette tilfælde, hvordan kunst- og kulturaktiviteter kan danne ramme om demokratiske fællesskaber i udsatte boligområder, der anerkender beboernes medborgerskab og stemme i samfundet.

Læs rapporten (pdf)

 • Annette Skov, Formidlingschef Copenhagen Contemporary
 • Deniz Atan, Foreningsudvikling, DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd
 • Diana Nuridova, fuldmægtig, Trafik–, Bygge- og Boligstyrelsen 
 • Ellen Braae, Professor, Arkitektur og landskab. Projektleder Public Space in European Social Housing, Københavns Universitet
 • Eva Tind, Arkitekt og forfatter, multikunstner
 • Frederikke Hansen, Kurator, documenta
 • Jane Østgaard Sørensen, kommunikationsmedarbejder, BL- Danmarks Almene Boliger
 • Natasha Al-Hariri, direktør for Dansk Flygtningehjælps Ungdom
 • Peter Bjerregaard, programchef, Danmarks Tekniske Museum 
 • Pia Katballe Sørensen, Contract & Development Manager, Integration og Byudvikling, Aarhus Kommune
 • Sarah Smed, Historiker og formidlingschef, Danmarks Forsorgsmuseum
 • Shadi Angelina Bazeghi, forfatter og oversætter 

Repræsentanter fra Slots og Kulturstyrelsen

 • Amalie Søgaard Aarup Iversen, student Museer og Folkeoplysning
 • Ida Brændholt Lundgaard, specialkonsulent, Museer og Folkeoplysning
 • Lotte Bjerre Kristoffersen, teamleder, Museer og Folkeoplysning

"Kunst og Livschancer - identitet, selvværd og inklusion i to udsatte boligområder i Viborg"

Projektet finder sted i boligområderne Houlkærvænget og Ellekonebakken i Viborg. Boligselskabernes Fællessekretariat og Skovgaard Museet vil skabe en platform for udvikling af tre kunstneriske forløb i samarbejde med beboere og foreninger i to udsatte boligområder. Herigennem arbejder projektet med at styrke beboernes identitet, selvværd og oplevede inklusion gennem møder med kunst og kunstnere. Sideløbende suppleres projektet af følgeforskning, der kan udvikle en samarbejdsmodel for, hvordan kunst kan bidrage til en boligsocial indsats, der kan være til inspiration for andre. Projektet løber fra 2022-2025 og modtager et delvist tilskud på i alt 1.053.875 kroner. 

"BYG DET OP - Børnedemokrati på den nye pædagogisk ledede legeplads Oasen i Bispehaven"

Projektet finder sted i Bispehaven nær Hasle ved Aarhus. Projektet vil gennem arkitektur og byggeri give områdets børn og unge en demokratisk stemme i udarbejdelsen af boligområdets nye, pædagogisk ledede legeplads. Et centralt element af projektet er, at børnene bidrager til udviklingen af legepladsen og dens aktiviteter. På denne måde er de er med til at udvikle løsninger, som peger hen mod tilbud af mere blivende karakter. Projektet løber fra 2022-2025 og modtager et tilskud på i alt 800.000 kr.

"49 Åbne Døre"

Projektet finder sted omkring Stærevej i Københavns Nordvest kvarter. Projekt 49 Åbne Døre vil skabe seks permanente, historiefortællende kunstværker baseret på dyb samskabelse med områdets beboere. Projektet, der forløber synkront med en fysisk omdannelse, har til formål at skabe synergi mellem social-, bygge og kunstfaglighed. Gennem arbejdet med kunsten har projektet til formål at styrke social sammenhængskraft, stedsidentitet og skabe grobund for nye og selvkørende praksisfællesskaber, der rækker ud i det omgivende kvarter. Projektet løber fra 2022-2026 og modtager et delvist tilskud på i alt 2.136.250 kr.

"Dit og Mit Køkken"

Projektet finder sted i Tingbjerg nær Brønshøj, København. Projektet har til formål at undersøge, udvikle, stimulere og synliggøre madkulturen i Tingbjergs hverdagsliv. Migration ind i Danmark har bidraget med en banebrydende forandring af dansk hverdagskultur inden for mad og ernæring, som spiller sammen med klimabevidsthed og naturforståelse. Projektet føjer en hverdagsdimension til udvikling af udsatte boligområder gennem at udvikle et beboerstyret kulinarisk laboratorium i dialog med Københavnsk madfaglige professionelle og madkulturelle aktivister. Projektet løber fra 2022-2025 og modtager et delvist tilskud på i alt 1.053.875 kr.

Puljen havde ansøgningsfrist 12. februar 2021.  Slots- og Kulturstyrelsen modtog 11 ansøgninger, og det samlede ansøgte beløb var på 19,8 millioner kr. I dialog med et rådgivende udvalg bestående af medlemmer, som dækker det boligsociale og kulturelle område samt medborgerskabsperspektivet har Slots- og Kulturstyrelsen besluttet at støtte fire projekter i 2021.

De tilgodesete projekter er udvalgt på baggrund af en samlet prioritering af puljens midler og under hensyntagen til puljens overordnede formål, krav og kriterier, herunder geografisk spredning og diversitet i projekterne. I vurderingen af ansøgningerne har styrelsen og det rådgivende udvalg lagt vægt på nytænkning, kvalitet og kreativitet samt projekternes forankringspotentiale, ”tyngde” og bæredygtighed sammen med niveauet af deltagernes ejerskab og aktive deltagelse.

Følgende projekter har modtaget støtte:

"Al Verdens Kunst"

Projektet finder sted i Gl. Jennumparken og Glarbjervejområder i Randers Nordby. Med baggrund i udvalgte FN Verdensmål søger projektet at bringe kunst og kulturaktiviteter ind i de to udsatte boligområder. "Al Verdens Kunst" arbejder med en bred vifte af udtryksformer inden for kunst og kultur.

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem den boligsociale indsats, de lokale fritidshjem og Randers Bibliotek. Projektet udvikler nye metoder med kunst og kultur for at styrke medborgerskab hos både unge og voksne. Projektet løber fra 2021-2024 og modtager et tilskud på 1.193.000 kroner.

"Tekstil i Tingbjerg - aktivt medborgerskab gennem håndarbejde"

Projektet finder sted i Tingbjerg i Brønshøj. Projektet bruger tekstilkunst, kunsthåndværk, håndarbejde og livshistorier som indgang til et mere aktivt medborgerskab - primært for kvinder i Tingbjerg - og til en nysgerrig undersøgelse af nye samskabelsesformer.

Sammen med kunstnere og kunsthåndværker, værksteder, kulturinstitutioner og uddannelser, vil de involverede beboere skabe værker og nye måder at samarbejde på og herigennem etablere bæredygtige infrastrukturer og fællesskaber. Håndarbejde og mangfoldighed ses som ressourcer for medborgerskab. Projektet løber fra 2021-2025 og modtager til tilskud på 1.969.920 kroner.

"Identitetsskabende kunst - når unges fortælling skaber social innovation"

Projektet finder sted i Mjølnerparken i København. Gennem egne fortællinger skaber unge fra Mjølnerparken identitetsskabende kunst. Projektet vil gennem kunst og kultur skabe demokratisk dialog og engagement hos de unge. Projektet skal styrke sammenhold og fællesskabsfølelse og involvere unge aktivt i at tage ansvar for at skabe forandring i deres lokalområde.

Målet er at skabe kreative og innovative læringsprocesser, der fremmer den enkelte unges ressourcer og på denne måde udruster dem til livet - samt skaber tryghed og nye fællesskaber. Projektet køber fra 2021-2024 og modtager et tilskud på 524.206 kroner. (Projektet modtager delvist tilsagn til udvikling af sensorisk teater).

"Kulturfrontløber i Sønderborg - en vej til aktivt medborgerskab for unge i udsatte boligområder"

Projektet finder sted i Nørager/Søstjernevej-kvarteret i Sønderborg. Projektets formål er at uddanne unge kulturfrontløbere fra de to udsatte boligområder til at udføre kulturelle produktioner, der bygger bro til byens kulturliv. Projektet vil give de unge konkrete erfaringer med aktivt medborgerskab og deltagelse i kulturlivet, som de kan bringe videre i selvorganiserende fællesskaber.

Projektet fører lokale institutioner og aktører sammen i et nyt partnerskab på tværs af byens områder og sektorer. Projektet løber fra 2021-2024 og modtager et tilskud på 1.259.874 kroner. 

Puljen havde ansøgningsfrist 17. april 2020. Slots- og Kulturstyrelsen modtog 15 ansøgninger, og det samlede ansøgte beløb var på 19,8 millioner kr. I dialog med et rådgivende udvalg bestående af medlemmer, som dækker det boligsociale og kulturelle område samt medborgerskabsperspektivet har Slots- og Kulturstyrelsen besluttet at støtte fire projekter i 2020.

De tilgodesete projekter er udvalgt på baggrund af en samlet prioritering af puljens midler og under hensyntagen til puljens overordnede formål, krav og kriterier, herunder geografisk spredning og diversitet i projekterne. I vurderingen af ansøgningerne har styrelsen og det rådgivende udvalg lagt vægt på nytænkning, kvalitet og kreativitet samt projekternes forankringspotentiale, ”tyngde” og bæredygtighed sammen med niveauet af deltagernes ejerskab og aktive deltagelse.

Følgende projekter har modtaget støtte:

Vi fællesskaber vores by (Aarhus)

Projektet finder sted i Gellerup i Aarhus.
”Vi fællesskaber vores by” er et treårigt kreativt forløb med fokus på arkitektur og byudvikling, der udbygger og skaber nye kontaktflader på tværs af sociale, kulturelle og aldersmæssige skel i og omkring boligområderne Gellerup og Toveshøj i Aarhus. Projektet involverer workshops, undervisningsforløb og årlige udstillinger, som formidles lokalt og nationalt i samarbejde med etablerede udstillingsaktører. Arkitektur og byudvikling handler om at forstå egne og andres behov, om tryghed og tilhørsforhold. Støttet med 632.600 kr.

”Kysset” – mobilisering og forankring af kulturelt medborgerskab i krydsfeltet mellem lokale kunstneriske interventioner, fysiske udviklingsplaner og socialt mix af borgere

Projektet finder sted i Taastrupgaard i Høje Taastrup.
I dag er området et krydsfelt for spændinger og konflikter i Taastrupgaard — i morgen vil det være centrum for beboerdrevet udvikling af det kommende Kulturkvarter i Høje Taastrup. Projektet "Kysset" inddrager over tre år beboere og lokale kulturaktører i udvikling af byrummet "Kysset" via kunst, teater og arkitektur. Ambitionen er, at nye fælles erkendelser og konkrete kulturprodukter bidrager til at udvikle en levedygtig og demokratisk kultur med et aktivt, lokalt forankret kulturelt medborgerskab udsprunget af områdets ressourcer. Støttet med 2.347.500 kr.

Kulturskolen i Vollsmose – styrkelse af det kunstneriske og musiske miljø for børn i Vollsmose

Projektet finder sted i Vollsmose i Odense.
Projektet bygger på etablering af tværæstetiske kulturskoleaktiviteter for børn fra 3 til 12 år med undervisning ved højt kvalificerede professionelle kunstnere. Undervisningen vil finde sted i Kulturværksteder i Odense (musik, dans, drama og billedkunst), og der vil være fælles events for elever i 0.-3. og 4.-6. klasse tilknyttet primært folkeskolerne i Vollsmose. Undervisningen, som vil være gratis for børnene, finder sted umiddelbart efter skoletid i to årlige forløb á ca. fire mdr. i hvert ½ år og i 4 årlige projektuger med kulturskoleaktivitet for børn i fire børnehuse i Vollsmose. Støttet med 1.020.000 kr.

Her, hvor vi bor – børn og unges stemme i en kulturel byudvikling af Nykøbings Grønne Hjørne

Projektet finder sted i Lindholm på Nykøbing Falster.
Projektet involverer børn og unge aktivt i kulturtilbud, konkret byudvikling, en børne- og ungekulturfestival samt kunstneriske udtryk i det offentlige rum i Nykøbing F. Det sker gennem projekter med lokale kulturaktører og professionelle kunstnere og i samarbejde med lokale institutioner som skole, ungdomsklub mv. Projektet udvikler viden om, hvordan kunst og kultur samt involvering af børn og unge kan tænkes ind i et tværfagligt og strategisk kommunalt arbejde i et lokalområde med et udsat boligområde. Støttet med 632.500 kr. 

Puljen havde ansøgningsfrist 14. juni 2019. Slots- og Kulturstyrelsen modtog 31 ansøgninger, og det samlede ansøgte beløb var på 35 millioner kr. I samråd med et rådgivende udvalg bestående af medlemmer, som dækker det boligsociale og kulturelle område samt medborgerskabsperspektivet besluttede Slots- og Kulturstyrelsen at støtte tre projekter i 2019.

Projekterne blev udvalgt på baggrund af en samlet prioritering af puljens midler og under hensyn til puljens overordnede formål, krav og kriterier, herunder geografisk spredning. I vurderingen af ansøgningerne lagde Slots- og Kulturstyrelsen og det rådgivende udvalg vægt på nytænkning, kvalitet og kreativitet samt projekternes forankringspotentiale, og bæredygtighed sammen med deltagernes ejerskab og aktive deltagelse.

Forud for puljens ansøgningsfrist havde Slots- og Kulturstyrelsen afholdt en camp for videndeling og etablering af partnerskaber mellem boligsociale aktører samt kunst- og kulturaktører. Campen fandt sted i Husum og Tingbjerg i København.

Følgende projekter har modtaget støtte:

Usynlige stier

Projektet finder sted i Sigynsgadekvarteret i København. Projektets primære formål er at eksponere beboerne for kunst via radikal og kontinuerlig samskabelse - og at skabe tryghed og nye fællesskaber på tværs af aldersgrupper, social, kulturel og religiøs baggrund. Kunst er omdrejningspunkt for møder mellem en række målgrupper, som ikke har berøring med hinanden, og hvor den afgørende gensidige forståelse ikke er til stede. Ansøger er Boligforeningen VIBO. Projektet løber fra 2019 til 2022 og modtager 1.798.200 kr. i tilskud.

Gellerup Højskole og forsamlingshus

Projektet finder sted i Gellerup i Aarhus. Det er projektets formål at skabe og udvikle Gellerup Forsamlingshus og på sigt den selvejende institution Gellerup Højskole. Projektet bygger på tæt samarbejde med beboere og centrale institutioner i området, og vil involvere resten af Danmark i ”samtalen”, som henter en helt særlig demokratisk legitimitet og styrke ved at udspringe af et fællesskab med udgangspunkt i de 80 nationaliteter og mangfoldigheden af livstolkninger, der findes i området. Ansøger er Gellerup Højskole og forsamlingshus, Aarhus kommune. Projektet løber fra 2019-2024 og modtager 2.029.000 kr. i tilskud. 

KulturKarrusellen

Projektet finder sted i Finlandsparken i Vejle. Formålet med projektet er at fremme, at børn og unge - særligt piger - indgår i nye, konstruktive fællesskaber i samspil med det omkringliggende samfund. For at de derigennem bliver kulturelle og demokratiske frontløbere i deres lokalområde. Med KulturKarrusellen udvikles et forløb, der kører i ring omkring en kulturakse. Her får deltagerne en introduktion til en bred vifte af kultur- og kunstarter herunder musik, kunst, teater og film. Projektet skal munde ud i en levedygtig Kulturforening drevet af de lokale. Ansøger er Kulturkarrusellen, Vejle kommune. Projektet løber fra 2019-2022 og modtager et tilskud på 1.020.600 kr.

Usynlige stier

Projektet finder sted i Sigynsgadekvarteret i København N. Det primære formål med ‘Usynlige stier’ er at eksponere beboerne for kunst via radikal og kontinuerlig samskabelse for at skabe tryghed og nye fællesskaber på tværs af aldersgrupper, social, kulturel og religiøs baggrund. Projektet anvender kunst som omdrejningspunkt for møder mellem grupper, der ikke ellers har berøring med hinanden, og hvor den afgørende gensidige forståelse mangler.

 


Gellerup højskole og forsamlingshus

Projektet finder sted i Gellerup i Aarhus. Projektet tager afsæt i en gentænkning af forsamlingshuskonceptet i en samtidig, situeret og stedsbestemt kontekst. Der er etableret en gruppe af unge fra forskellige netværk i Gellerup og Aarhus, som organiserer analoge og digitale projekter og events, der udforsker forsamlingshustraditionen samt visioner og dannelsesidealer for etablering af en ny højskole.

 


KulturKarrusel

Projektet finder sted i Finlandsparken og Nørremarken i Vejle. Projektet skal fremme, at børn og unge – særligt piger – indgår i nye, konstruktive fællesskaber i samspil med det omkringliggende samfund. Projektet introducerer deltagerne til en bred vifte af kultur- og kunstarter herunder musik, kunst, design, teater og film. Projektet skal munde ud i en bæredygtig Kulturforening drevet af lokale unge piger.

 


Kulturskolen i Vollsmose

Projektet finder sted i Vollsmose i Odense. Med kunstneriske aktiviteter som udgangspunkt, er projektets formål at etablere forudsætninger og selvtillid hos børn i området, så de kan deltage i samfundslivet på lige fod med børn fra andre områder af Odense. Projektets fokus er børnenes egenfortælling og kreativitet, der er drivkraft og influerer de kunstneriske og kulturelle praksisser. Projektet bygger på tesen om værdien af børnenes kunstneriske stemmer og dermed friheden i at kunne udtrykke sig gennem kreativ udfoldelse. Det er derudover hensigten, at konkrete kulturprodukter skal sætte blivende spor i lokalsamfundet samt give børnene og deres familier ejerskab til projektet.

 


Kysset

– mobilisering og forankring af kulturelt medborgerskab i krydsfeltet mellem lokale kunstneriske interventioner, fysiske udviklingsplaner og socialt mix af borgere

Projektet finder sted i boligområdet Taastrupgaard i Taastrup. Kysset er grænsezonen mellem Taastrupgaard og det private boligområde Selsmosekvarteret. I dag er Kysset det kvarter med størst utryghed på grund af ungegrupper. Samtidig har området flest interessegrupper med parallelle og adskilte aktiviteter. Kysset er med andre ord et sted med indbyggede konflikter og sociale ressourcer. Områdets fysiske rammer er udgangspunkt for projektet, der sigter mod at transformere et område, som er præget af spænding og konflikt til et kulturkvarter. I Kysset skal boligområdet interagere med nye boformer og beboere, så området bliver et sammenhængende kvarter.

 


Her hvor vi bor

Projektet finder sted i boligområdet Lindholm og bydelen Østerbro i Nykøbing Falster. Med særligt fokus på at involvere områdets børn og unge aktivt i kulturtilbud og konkret byudvikling, udvikler projektet viden om, hvordan kunst og kultur kan tænkes ind i et tværfagligt og kommunalt arbejde i et lokalområde, som er udsat. Projektet arbejder med kunstneriske udtryk i det offentlige rum, såvel som etableringen af en børne- og ungekulturfestival. Konkret arbejder projektet med etableringen af “Nykøbings Grønne Hjørne”, som initieres gennem diverse anlægsprojekter og anskuer naturen som en kunstnerisk og rekreativ ressource, hvor børn og unge involveres i at skabe fysiske aftryk i lokalområdet.

 


Vi fællesskaber vores by

Projektet finder sted i bydelen Gellerup i den vestlige del af Aarhus. ‘Vi fællesskaber vores by’ er et treårigt kreativt forløb med fokus på arkitektur og byudvikling, der udbygger og skaber kontaktflader på tværs af sociale, kulturelle og aldersmæssige skel i og omkring boligområderne i Gellerup og Torvehøj i Aarhus. Projektet involverer workshops, undervisningsforløb og årlige udstillinger, som formidles lokalt og nationalt i samarbejde med etablerede udstillingsaktører. ‘Vi fællesskaber vores by’ er en platform, der sætter fokus på lokale unges ideer til konkrete arkitektur- og urbanismeprojekter i Gellerup. ‘Vi fællesskaber vores by’ udvikler sammen med lokale unge og lokale kultur-, erhvervs- og uddannelsesaktører forslag til permanente eller midlertidige interventioner i Gellerups offentlige rum. Forslagene udstilles som modeller og debatteres lokalt hos Galleri Andromeda 8220 samt under Aarhus Architecture Festival og Copenhagen Architecture Festival.

 

Opdateret 18. april 2023