Musikalske grundkurser

Der er otte MGK-centre fordelt over hele landet. MGK-centrene modtager tilskud fra en særlig finanslovsbevilling, og det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der fordeler midlerne.

Formål mv.

Formålet med de musikalske grundkurser (MGK) er at uddanne musikudøvere og -skabere, som kan deltage i og stimulere det lokale og regionale musikliv, og at forberede elever til optagelse på en videregående musikuddannelse. Flere oplysninger om formål mv. findes i rammeaftalerne mellem MGK-centrene og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik.

For MGK-centrene gælder fra juni 2016 en række fælles kursusfaglige retningslinjer, ligesom der er fælles studieordning og læreplaner:

Flere oplysninger kan findes på MGK-centrenes egne hjemmesider samt MGK Danmarks hjemmeside: www.musikalskgrundkursus.dk.

Budget og årsrapport

Budget og årsrapport udarbejdes og indsendes i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen). Budget og årsrapport skal desuden opfylde følgende formkrav:

Budget

MGK-centret skal senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på godkendelse.

Budgettet skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold:

 • (A) Budgetindledning samlet med oplysninger i denne rækkefølge og i kortfattet form:
  • Opsummering af institutionens forventede økonomi og målopfyldelse i henhold til den indgåede rammeaftale.
  • Opregning af de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret.
  • Beskrivelse af forventninger til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover.
  • Beskrivelse af eventuelle væsentlige afvigelser fra rammeaftalen.
  • Budgetindledning påtegnes med erklæring om, hvem der for institutionen har godkendt budgettet samt dato for godkendelse. For selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, der godkender budgettet, mens det for kommunale institutioner typisk er den daglige leder.
 • (B) Driftsbudget udarbejdet i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel.

Årsrapport

MGK-centret skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende et revideret årsregnskab (årsrapport) til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på godkendelse.

Regnskabet skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold:

 • (A) Slots- og Kulturstyrelsens tjekliste for udarbejdelse af årsrapport (version 2019-05-21), udfyldt og underskrevet af den daglige leder. Bemærk, at der for MGK-centre under kommunal forvaltning dispenseres fra punkterne 2 og 3 i tjeklisten.
 • (B) Oplysninger om MGK-centrets organisationsnavn og CVR-nr.
 • (C) Revideret årsregnskab (årsrapport) underskrevet af institutionens ledelse og med revisors påtegning. For selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, der underskriver årsrapporten, mens det for kommunale institutioner typisk er den daglige leder. Driftsregnskabet skal følge Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel.
 • (D) Revisionsprotokollat underskrevet af institutionens ledelse og revisor. For selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, der underskriver revisionsprotokollatet, mens det for kommunale institutioner typisk er den daglige leder. Det skal fremgå af revisionsprotokollatet, at revisionen er sket i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen).

Filer til udarbejdelse af budget og årsrapport

Følgende filer skal anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af budget og årsrapport:

Rapportering af målopfyldelse i forhold til rammeaftalen sker i årsrapportens ledelsesberetning. Vejledning til udarbejdelse af ledelsesberetning findes her:

MGK-centrene kan anvende følgende skabelon til afrapportering af nøgletal:

Afrapportering for projekttilskud i reviderede årsregnskaber

Driftsstøttede institutioner mv. på Kulturministeriets/Statens Kunstfonds område modtager i mange tilfælde tillige særskilte projekttilskud. I denne vejledning beskrives, hvordan man som tilskudsmodtager på fyldestgørende vis kan aflægge regnskab og afrapportere på målopfyldelsen for et eller flere projekttilskud i institutionens ordinære årsregnskab/årsrapport.

God ledelse

Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner retter sig mod bestyrelser og direktioner på de selvejende kulturinstitutioner.

Formålet med anbefalingerne er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer, og at ledelsen tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold. Mange elementer i anbefalingerne finder også anvendelse for kommunale institutioner.

Rammeaftaler og evaluering

Der er indgået flerårige aftaler med MGK-centrene for perioden 2022-2025. Rammeaftaler for og evalueringer af de 8 MGK-centre findes i højre kolonne.

Lovgrundlag

Opdateret 20. marts 2024

MGK-centre, der er omfattet af dette regelsæt:

 • MGK Fyn
 • MGK Hovedstaden
 • MGK MidtVest
 • MGK Nord
 • MGK Sankt Annæ Gymnasium
 • MGK Sjælland
 • MGK Sydjylland
 • MGK Østjylland