De arkæologiske strategier

Strategierne skal understøtte museernes planlægning og prioritering af arkæologiske undersøgelser, og skal benyttes i argumentationen for den valgte undersøgelsesmetode og prioriteringer i budgettet.

Arkæologiske strategier for udgravninger

Strategierne skal gøre vore prioriteringer endnu skarpere end de allerede er og gøre en god og solid udgravningspraksis endnu bedre ikke mindst ved skærpelse af argumentationen for især de egentlige undersøgelser.
Læs introduktionen til strategierne her

Ældre Stenalder (ca. 10.000 - 3.900 f. Kr.)

Undersøgelser af lokaliteter fra den ældre stenalder bør som regel prioriteres højt pga. sjældenhed. Uforstyrrede kulturlag og lokaliteter med bevarede anlæg bidrager som udgangspunkt altid med ny viden.
Læs strategien her

Yngre Stenalder (3900-1800 f. Kr.)

Fra yngre stenalder rummer langhøje og jordgrave ofte vigtig ny viden. Det samme gør sig gældende for velbevarede dele af samlingspladser. Bebyggelsesmønstre, hustyper og indretning er underbelyst.
Læs strategien her

Bronzealder (1800-500 f. Kr.)

På bronzealderlokaliteter prioriteres gode bevaringsforhold og mulighed for at belyse husets forskellige funktioner og aktivitetsområder, f.eks. produktionsanlæg og spor efter bronzestøbning.
Læs strategien her

Jernalder & Vikingetid (500 f. Kr. - 1050 e. Kr.)

For denne velbelyste periode af oldtiden, som rummer flere store omvæltninger i samfundene, prioriteres de velbevarede og de nye lokalitetstyper fortsat højt. Ringere bevarede lokaliteter kan ofte bidrage til big data.
Læs strategien her

Byarkæologi i Middelalder, Renæssance & Nyere tid (1050 e. Kr. - nu)

I de gamle byer prioriteres de enkelte enheder f.eks. tofter og bygninger. Funktionsbestemmelser af disse enheder med spor efter smedjer, bagerier, boliger med videre, prioriteres højt.
Læs strategien her

Middelalderens landbebyggelse (1050-1536 e. Kr.)

Afdækning af velbevarede gårds- og landsbymiljøer, hvor der er bevarede kulturlag eller sammenhænge med det omkringliggende kulturlandskab, prioriteres højt.
Læs strategien her

Middelalderlige ødekirker og ødekirkegårde (1050-1536 e. Kr.)

Ved ødekirkegårde og kirkegårde i byerne prioriteres lokalisering af selve kirken samt øvrige bygninger. Dertil er der fokus på gravenes layout, konstruktion, gravgaver, datering, leje osv.
Læs strategien her