Vedligeholdelse af kulturinstitutioners ejendomme

Slots- og Kulturstyrelsen har ansvaret for varetagelse og vedligehold af en række kulturinstitutioners ejendomme i Danmark.

Slots- og Kulturstyrelsen har siden den 1. januar 2015 haft ansvaret for varetagelse af den udvendige bygningsvedligeholdelse, tekniske basisinstallationer og udearealerne på nogle af de største kulturinstitutioners ejendomme i Danmark. 

Det drejer sig om følgende kulturinstitutioners ejendomme:

Kulturinstitutionerne ejer bygningerne

Bygningerne ejes af de individuelle kulturinstitutioner, som derfor også har ansvaret for finansiering af den løbende bygningsdrift, som styrelsen varetager inden for en aftalt økonomisk driftsramme. og for de omkostninger, der knytter sig til bygningerne, herunder udgifter til energiforbrug, reinvesteringer og genopretning af bygningsmassen og fornyelser af nedslidte tekniske anlæg. 

Ud over den daglige drift er det også Slots- og Kulturstyrelsen, der gennemfører alle større byggesager på vegne af de kulturelle institutioner.

Målet er en professionel drift

Slots- og Kulturstyrelsens mål er at sikre en professionel bygningsdrift. Det skal blandt andet ske gennem:

  • Bedre priser ved stordriftsfordele ved indkøb.
  • Et tæt samspil med leverandører og håndværkere og en tæt opfølgning på leverancer.
  • Fokus på projekter med potentiale for energibesparelser.
  • Langsigtet planlægning af vedligeholdsindsatsen. 
  • Ressourcer og kompetencer arbejder i stort omfang på tværs af ejendomsporteføljen.
  • Standardisering og optimering af arbejdsgange og processer.
  • Transparent økonomistyring på tværs af porteføljen.
  • Benchmarking af omkostninger til drift og bygningsvedligehold og energiforbrug.

Der er mellem kulturinstitutionerne og Slots- og Kulturstyrelsen indgået en kontrakt, der beskriver de opgaver, som styrelsen varetager som driftsoperatør.

Opdateret 18. april 2024