Tilsyn og håndhævelse af regler om beskyttede fortidsminder

Som ejer eller bruger af et fortidsminde er du ansvarlig for, at fortidsmindets tilstand ikke ændres og at eventuelle ulovlige forhold bringes i orden.

Tilsyn med de beskyttede fortidsminder

Styrelsen fører tilsyn med landets fortidsminder og skal, medmindre forholdet har underordnet betydning, sørge for at ulovlige forhold bliver lovliggjort.

Med hjælp fra 10 udvalgte kulturhistoriske museer fører styrelsen tilsyn med, at museumslovens kapitel 8 a, og de regler der følger heraf, overholdes. På baggrund af en risikoanalyse, herunder hvornår fortidsmindet sidst er blevet tilset, udvælges fortidsminder til det periodiske tilsyn. Der udføres årligt mellem 1100 og 1200 periodiske tilsyn. Dertil kommer et antal såkaldte ad hoc-tilsyn, som eksempelvist udføres på baggrund af anmeldelser.

Hent vejledning i tilsyn

Forbud mod ændringer og dyrkning

Museumslovens § 29 e, stk. 1 

Der må ikke foretages ændring i tilstanden af fortidsminder. Det vil sige, at handlinger, der indebærer påvirkning af fortidsmindets indhold og overflade, er forbudt. Ubetydelige ændringer, der ikke påvirker fortidsmindet, kan være af underordnet betydning og dermed tilladt. Græsning på fortidsminder er tilladt, hvis græsningen ikke beskadiger fortidsmindet. Det er også tilladt at fælde bevoksning på fortidsminder og foretage pleje, så længe plejen ikke medfører fysiske indgreb i fortidsmindet.
På beskyttede fortidsminder må der heller ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, der fastlægger skel gennem fortidsminder.

Museumsloven § 29 f

På fortidsminder og inden for en afstand af 2 m fra dem må der ikke foretages jordbehandling, gødes eller tilplantes. Der må heller ikke anvendes metaldetektor. Den dyrkningsfri bræmme beskytter fortidsmindet og dets næromgivelser mod skader i forbindelse med landbrugsmæssig drift, herunder dyrkning af juletræer, energipil og lignende hurtigt voksende arter med hyppig vekslen mellem afgrøder på arealet omkring fortidsmindet. Slåning, høslæt og lignende vegetationspleje, der ikke medfører jordbehandling, er tilladt i 2 meter bræmmen.

Finder styrelsen forhold ved et fortidsminde, der er i strid med reglerne, skal styrelsen efter museumslovens § 29 o, stk. 4, sørge for, at det ulovlige forhold bliver lovliggjort, medmindre forholdet er af underordnet betydning.

Det påhviler den til enhver tid værende ejer eller bruger af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold, jf. museumslovens § 29 p, stk. 1.

Spørgsmål / svar om regler og håndhævelse:

Styrelsen fører tilsyn med landets fortidsminder. Finder styrelsen forhold ved et fortidsminde, der er i strid med reglerne, skal vi efter museumslovens § 29 o, stk. 4, sørge for, at det ulovlige forhold bliver lovliggjort, medmindre forholdet er af underordnet betydning. Det er den til enhver tid værende ejer eller bruger af ejendommen, der skal lovliggøre et ulovligt forhold, jf. museumslovens § 29 p, stk. 1.

Styrelsen og de personer, der af styrelsen er bemyndiget til at fører tilsyn, har efter museumslovens § 29 r, stk. 1, uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt dem i medfør af bestemmelserne i museumslovens kapitel 8 a om bevaring af fortidsminder. Tilsvarende gælder lokaliteter, der helt eller delvis benyttes erhvervsmæssigt. Den, der fører tilsyn, skal forevise legitimation efter anmodning.

Besigtigelser udføres ofte af det museum, der indgår i samarbejde med styrelsen omkring tilsyn med beskyttede fortidsminder i området. Besigtigelser i forbindelse med styrelsens tilsyn foretages som udgangspunkt uanmeldt og ofte uden kontakt til ejer eller bruger under selve besigtigelsen.

Kun i de tilfælde hvor styrelsen har behov for at kontakte en ejer af et fortidsminde, anvender vi oplysninger om ejers navn og adresse. Museet har som udgangspunkt ikke oplysninger om ejerforhold ved besigtigelsen.

Der kan i særlige tilfælde være mulighed for at opnå dispensation til at beholde ændringer af et fortidsmindet. Det sker ved en såkaldt retlig lovliggørelse. Du kan ansøge om dispensation via det digitale ansøgningsskema.

Læs mere om at ansøge om dispensation

En afgørelse om dispensation til at ændre et fortidsminde kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Nogle fortidsminder er beskyttet, når ejer har fået oplyst at de findes på ejendommen. Disse typer af fortidsminder er oplistet i museumslovens bilag 1, kapitel 2. Et fortidsminde kan godt være beskyttet selvom dets tilstedeværelse ikke er tinglyst på ejendommen.

Du kan fremsøge beskyttede fortidsminder på www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/ eller på www.miljoeportal.dk.

Andre fortidsminder er automatisk beskyttet, hvis de er synlige i terrænet. Det gælder alle gravhøje, dysser og jættestuer, ruiner, kors og milepæle med videre. Disse typer af fortidsminder er oplistet i museumslovens bilag 1, kapitel 1. Den automatiske beskyttelse har været gældende siden 1937.

Læs mere om hvilke typer af fortidsminder, der er beskyttet

Nej, man må ikke gå med detektor og detektor-lignende udstyr på de beskyttede fortidsminder eller inden for en to meters afstand af disse (jf. museumslovens § 29 f).

Registrerede fortidsminder og lokaliteter (herunder historiske vrag) på sø- og havbund er også beskyttede fortidsminder. Her er heller ikke tilladt at anvende detektor eller detektor lignende udstyr (herunder magnetfiskeri).

I særlige tilfælde kan styrelsen give dispensation til brug af detektor og detektor-lignende udstyr på beskyttede fortidsminder, hvis der eksempelvist er tale om forskning.

Læs mere om brug af detektor i Danmark og håndtering af arkæologiske fund

Opdateret 23. maj 2023