Landsdelsorkestre

Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester og Aarhus Symfoniorkester skal som landsdelsorkestre medvirke til at fremme musiklivet i landsdelene.

Formål mv.

Det er landsdelsorkestrenes hovedopgave at afholde orkesterkoncerter omfattende et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere og nye musikalske værker, herunder nordiske og i særdeleshed danske værker, der er komponeret efter år 1900.

Landsdelsorkestrenes formål mv. er beskrevet i rammeaftaler med Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen og de tre store kommunale tilskudsydere. Der henvises desuden til orkestrenes egne hjemmesider.

Budget og årsrapport

Budget og årsrapport udarbejdes og indsendes i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen). Budget og årsrapport skal desuden opfylde følgende formkrav:

Budget

Landsdelsorkestret skal senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.

Budgettet skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold:

 • (A) Budgetindledning samlet med oplysninger i denne rækkefølge og i kortfattet form:
  • Opsummering af institutionens forventede økonomi og målopfyldelse i henhold til den indgåede ramme- og tillægsaftale.
  • Opregning af de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret.
  • Beskrivelse af forventninger til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover.
  • Beskrivelse af eventuelle væsentlige afvigelser fra rammeaftalen.
  • Budgetindledning påtegnes med erklæring om, hvem der for institutionen har godkendt budgettet samt dato for godkendelse. For selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, der godkender budgettet, mens det for kommunale institutioner typisk er den daglige leder.
 • (B) Driftsbudget udarbejdet i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel.

Kommunal budgetgodkendelse

Hvis en kommune er tilsynsførende myndighed, videresender kommunen orkestrets budget sammen med kommunens godkendelse af budgettet. Det skal fremgå af den kommunale budgetgodkendelse, at budgettet er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Årsrapport

Landsdelsorkestret skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende et revideret årsregnskab (årsrapport) til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.

Regnskabet skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold:

 • (A) Oplysninger om institutionens organisationsnavn og CVR-nr.
 • (B) Revideret årsregnskab (årsrapport) underskrevet af institutionens ledelse og med revisors påtegning. For selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, der underskriver årsrapporten, mens det for kommunale institutioner typisk er den daglige leder. Resultatopgørelsen skal være i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel og indeholde fyldestgørende noter.
 • (C) Revisionsprotokollat underskrevet af institutionens ledelse og revisor. For selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen, der underskriver revisionsprotokollatet, mens det for kommunale institutioner typisk er den daglige leder. Det skal fremgå af revisionsprotokollatet, at revisionen er sket i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen).

Landsdelsorkestrene skal fra årsrapport for 2019 anvende Slots- og Kulturstyrelsens registreringsværktøj til afrapportering af nøgletal som en del af årsrapportens ledelsesberetning. Registreringsværktøjet og den medfølgende vejledning findes i afsnittet nedenfor.

Kommunal regnskabsgodkendelse

Hvis en kommune er tilsynsførende myndighed, videresender kommunen orkestrets årsrapport og revisionsprotokollat sammen med kommunens regnskabsgodkendelse. Det skal fremgå af den kommunale regnskabsgodkendelse, at regnskabet er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Filer til udarbejdelse af budget og årsrapport

Følgende filer skal anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af budget og årsrapport:

Rapportering af målopfyldelse i forhold til ramme- og tillægsaftale sker i årsrapportens ledelsesberetning. Vejledning til udarbejdelse af ledelsesberetning findes her:

Slots- og Kulturstyrelsens registreringsværktøj til afrapportering af nøgletal:

Afrapportering for projekttilskud i reviderede årsregnskaber

Driftsstøttede institutioner mv. på Kulturministeriets/Statens Kunstfonds område modtager i mange tilfælde tillige særskilte projekttilskud. I denne vejledning beskrives, hvordan man som tilskudsmodtager på fyldestgørende vis kan aflægge regnskab og afrapportere på målopfyldelsen for et eller flere projekttilskud i institutionens ordinære årsregnskab/årsrapport.

God ledelse

Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner retter sig mod bestyrelser og direktioner på de selvejende kulturinstitutioner.

Formålet med anbefalingerne er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer, og at ledelsen tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold. Mange elementer i anbefalingerne finder også anvendelse for kommunale institutioner.

Anbefalingerne for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner kan findes her.

Rammeaftaler

Der er indgået flerårige aftaler med landsdelsorkestrene i perioden 2022-2025. Rammeaftaler for de 5 landsdelsorkestre findes i højre kolonne.

Lovgrundlag

Opdateret 14. februar 2024

Landsdelsorkestre, der er omfattet af dette regelsæt

 • Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester
 • Odense Symfoniorkester
 • Sønderjyllands Symfoniorkester
 • Aalborg Symfoniorkester
 • Aarhus Symfoniorkester