Konkret udpegning af beskyttede diger

Den konkrete udpegning af beskyttede sten- og jorddiger foretages i kommunerne og godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Udpegningen sker på baggrund af en faglig vurdering af digernes kulturhistoriske, biologiske og landskabelige værdier.

Kommunernes konkrete udpegning

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at udpege hvilke diger, der skal beskyttes, på grundlag af en samlet vurdering af digerne inden for mindst ét sogn ad gangen.

Muligheden for konkret udpegning er beskrevet i Digebekendtgørelsens § 2, og erstatter den generelle udpegning, som er beskrevet i bekendtgørelsens § 1, stk. 1. Næsten alle diger i Danmark er i dag beskyttet efter den generelle udpegning.

Fordelen ved konkret udpegning er, at den beror på en faglig vurdering af digernes kulturhistoriske, biologiske og landskabelige betydning og ikke, som ved den generelle udpegning, om digerne for eksempel figurerer på et bestemt kort eller ej.

Når en kommune har offentliggjort et forslag til konkret udpegning, må der ifølge bekendtgørelsens § 3, stk. 6 ikke foretages ændringer i tilstanden af de diger eller dele af diger, som foreslås omfattet af beskyttelsen. Udpegningen er bindende for myndigheder, lodsejere og brugere m.fl.

Den konkrete udpegning forventes at give mindre ændringer

Det er de kulturhistoriske, biologiske og landskabelige kriterier, der skal lægges til grund for en samlet vurdering af digerne.

Hvis en kommune vælger at foretage en konkret udpegning, vil der være tale om en justering i forhold til de diger, der er beskyttet efter de generelle regler i digebekendtgørelsens § 1. De kulturhistorisk, biologisk og landskabeligt væsentlige diger, som ikke er omfattet af bestemmelserne i § 1, stk. 1, nr. 1-4 beskyttes, mens uvæsentlige diger, der er omfattet af den generelle beskyttelse, tages ud. Den generelle udpegning efter bekendtgørelsens § 1 danner altså udgangspunktet for en samlet vurdering.

Det er ikke hensigten med reglerne om konkret udpegning af diger, at der skal beskyttes væsentligt flere eller væsentligt færre diger, end i dag. Der vil i praksis være tale om mindre ændringer, hvor man beskytter værdifulde diger, som ikke er omfattet af den generelle udpegning. På samme måde kan man udtage uvæsentlige diger af beskyttelsen.

Proces for konkret udpegning

Processen for konkret udpegning er nærmere beskrevet i digebekendtgørelsens § 3-6. Herunder er opridset de vigtigste punkter i processen.

Den endelige udpegning skal indeholde følgende:

  • Oplysning om det eller de sogne, som er omfattet af forslaget.
  • Kort i målforhold 1:25.000, hvor alle diger, der foreslås omfattet af beskyttelsen er indtegnet.
  • En angivelse af de diger der foreslås omfattet af beskyttelsen.
  • En angivelse af de diger der foreslås udtaget af beskyttelsen.
  • En kort begrundelse for forslaget.
  • Oplysning om retsvirkningen af forslagets offentliggørelse og gennemførelse.

Før en konkret udpegning vedtages af kommunalbestyrelsen, skal forslaget offentliggøres, og der skal fastsættes en indsigelsesfrist på mindst 8 uger. Selve forslaget, med oplysning om indsigelsesfristen, skal sendes til ejere, relevante lokale foreninger, organisationer, museer og offentlige myndigheder.

Omfattende ændringer af forslag medfører ny offentliggørelse og indsigelsesfrist

Når indsigelsesfristen er udløbet, træffer kommunalbestyrelsen en endelig beslutning. Er der sket så omfattende ændringer af forslaget, at der reelt foreligger et nyt forslag, skal dette offentliggøres efter reglerne i digebekendtgørelsens § 3.

Slots- og kulturstyrelsen skal godkende udpegningen

Den endelige udpegning sendes til Slots- og Kulturstyrelsen sammen med de bemærkninger og indsigelser, der er kommet frem under den offentlige fremlæggelse, og kommunalbestyrelsens kommentarer til dem.

Kommunalbestyrelsens beslutning er godkendt, medmindre Slots- og Kulturstyrelsen senest 12 uger efter modtagelsen gør skriftlig indsigelse over for kommunalbestyrelsen. Hvis Slots- og Kulturstyrelsen gør skriftlig indsigelse, kan kommunalbestyrelsens beslutning først få retsvirkning, når der er opnået enighed mellem de to parter.

Er der så omfattende ændringer, at der reelt er tale om ny udpegning efter Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse, skal denne også offentliggøres.

Underretning om kommunalbestyrelsens endelige udpegning

Reglerne for offentliggørelse af Kommunalbestyrelsens endelige beslutning og underretningen af berørte personer og myndigheder findes i digebekendtgørelsens § 5, stk. 2. Ejere af diger skal informeres om, hvilke diger eller dele af diger på deres ejendom som herefter er beskyttet.

Klage over den endelige beslutning

Kommunalbestyrelsens endelige udpegning af diger kan, som andre afgørelser, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger.

Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse af kommunalbestyrelsens udpegning kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Retsvirkning af konkret udpegning af diger

Når kommunalbestyrelsens beslutning er godkendt og offentliggjort, er den endelig og den konkrete udpegning erstatter den generelle udpegning.

Udpegningen er bindende for myndigheder og lodsejere, brugere m.fl.

Kontakt Slots- og Kulturstyrelsen

Hvis du har ansvar for konkret udpegning af diger for en kommune og har spørgsmål til processen, kan du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen. Vi anbefaler at du inddrager os tidligt i processen.

Opdateret 01. juni 2022