Statsanerkendte museers budget- og regnskabsindberetning

Statsanerkendte museer skal indberette budget- og regnskabsoplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen.

Reglerne for museernes regnskabs- og budgetaflæggelse findes i:

  • Museumsloven med tilhørende ændringer.

  • Bekendtgørelse om museer m.v.

  • Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsloven).

Den økonomisk tilsynsførende myndighed skal godkende de statsanerkendte museers budgetter og regnskaber. Den økonomisk tilsynsførende myndighed er museets offentlige hovedtilskudsyder, medmindre der er truffet særlig aftale om, at tilsynet føres af en anden offentlig myndighed.

I henhold til Bekendtgørelse om museer mv., nr. 333 af 25/2 2021, skal de statsanerkendte museer indberette budget- og regnskabsoplysninger til Slots- og Kulturstyrelsen (jf. § 9). Slots- og Kulturstyrelsen skal efter bekendtgørelsen fastsætte nærmere regler for indberetningens form og indsendelse.

Styrelsens regler består i nedenstående kontoplan og tilhørende vejledning. Kontoplanen er indtil videre uændret i forhold til det bilag 1, som indgik i den tidligere museumsbekendtgørelse fra 2013, og vejledningen er ligeledes uændret.

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en vejledning til kontoplanen.

Kontoplanen ser i oversigt således ud:

22. Personale
28. Lokaler ejendomme, friarealer
32. Samlingens forvaltning m.v.
38. Undersøgelser og erhvervelser
44. Konservering
50. Udstillinger
54. Anden formidlingsvirksomhed
58. Administration
60. Entre
(1) 62. Betalinger for undersøgelser i henhold til museumslovens kapitel 8
70. Husleje, prioritetsrenter og afdrag
72. Andre renter
82. Butik og café
I alt konto 22 til 82

90. Tilskud fra kommuner
91. Tilskud fra regioner
92. Ikke-offentlige tilskud
93. Tilskud fra EU og Nordisk Ministerråd
94. Tilskud fra offentlige virksomheder
I alt konto 90 til 94

96. Driftstilskud fra staten
97. Projekttilskud m.v. fra staten

I alt konto 96 til 97

Totale udgifter og indtægter
Nettoresultat (indtægter fratrukket udgifter)

Ad. note 1: Som en regnskabsmæssig note optages alle direkte og indirekte udgifter knyttet til bygherrebetalte større forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser, jf. museumslovens kapitel 8. Indirekte udgifter udgør en andel af udgifter til generel ledelse, administration og hjælpefunktioner. Noten følger samme inddeling som det samlede regnskab, for så vidt angår relevante poster.´

Læs vejledning for den regnskabsmæssig note i forbindelse med bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser.

Gå til denne side for at indberette budget.

Gå til denne side for at indberette regnskab.

Opdateret 26. marts 2024

Statsanerkendte museers budgetindberetning

Statsanerkendte museer skal indsende budgetskema til Slots- og Kulturstyrelsen inden den 1. november året før budgetåret. Kommunale museer skal indsende budgetskemaet inden budgetårets begyndelse.
Indberet budget og læs mere her.

Statsanerkendte museers regnskabsindberetning

Statsanerkendte museer skal indsende regnskabsskema til Slots- og Kulturstyrelsen inden den 1. juli det efterfølgende år.
Indberet regnskab og læs mere her.