Tinglysning og politianmeldelse

Efterkommer du ikke styrelsens påbud kan du risikere, at påbuddet bliver tinglyst på ejendommen for din regning, eller at du får en politianmeldelse for manglende reetablering af diget.

Et ulovligt forhold på et beskyttet dige kan lovliggøres på to måder:

  • Efterfølgende lovliggørende dispensation fra kommunen.
    Det er kun kommunen, der kan give tilladelse til ændringer på et dige. Kontakt din kommune, hvis du vil høre om dine muligheder for dispensation.  
  • Fysisk reetablering af diget. 
    Hvis du ikke får lovliggørende dispensation til ændring af dit dige, skal diget bringes tilbage til den stand det havde, inden det blev ændret. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, som kan påbyde en fysisk reetablering af et dige.

Hvis et påbud ikke efterkommes rettidigt

Slots- og Kulturstyrelsen skal som tilsynsmyndighed påse, at ulovlige forhold på beskyttede diger bliver lovliggjort. Efterkommer du imod forventning ikke styrelsens påbud om reetablering af et dige i rette tid, skal vi bringe sagen videre i systemet til videre håndhævelse. Du kan dermed risikere, at påbuddet bliver tinglyst på din ejendom, og/eller at du bliver politianmeldt for at undlade at efterkomme påbuddet.

Ønsker du at undgå en tinglysning eller politianmeldelse, bør du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen, så hurtigt som muligt for at indgå en aftale om ny frist for reetablering af diget i påbudssagen.

Tinglysning af påbud på ejendommen

Efterkommer du ikke påbuddet om reetablering af diget, kan styrelsen lade påbuddet tinglyse på ejendommen. Det betyder, at påbuddet vil være bundet til din ejendom og stå oplyst i tingbogen. Information om manglende efterkommelse af påbuddet vil altså fremgå for eksempel i forbindelse med salg af ejendommen, og have en negativ indflydelse på ejendommens værdi.

Tinglysningen sker for ejers egen regning. Først når forholdet på diget er bragt i orden og godkendt af styrelsen, vil styrelsen lade påbuddet aflyse fra tingbogen.

Politianmeldelse med efterfølgende retssag 

Slots- og Kulturstyrelsen kan også vælge at overdrage sagen om manglende efterkommelse af påbuddet til politimyndighederne. Anmeldes sagen, betyder det, at politiet efterforsker, om der skal rejses tiltale. Hvis politiet finder, at der skal rejses tiltale, vil der efterfølgende blive indledt en retssag.

Sagen kan således ende med, at du idømmes månedlige tvangsbøder, indtil diget er reetableret. Tidligere tvangsbøder, der er givet i sådanne sager, ligger på mellem 1000-8000 kr. pr. måned, afhængig af forholdets grovhed.

Reetableringen af diget skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen, før sagen kan lukkes, og tvangsbøderne indstilles. Vær opmærksom på at godkendelsesprocessen ofte varer 1-2 måneder.

Opdateret 15. september 2022