Tilsynet med de danske folkehøjskoler

Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med de danske folkehøjskoler og sikrer, at højskolerne overholder de retningslinjer, som er besluttet fra politisk side.

Tilsynet med de danske folkehøjskoler

Slots- og kulturstyrelsen udfører tilsynet med udgangspunkt i en strategi, der beskriver baggrund, indhold og sanktioner ved tilsynet med folkehøjskolerne. Strategien for tilsynet med danske folkehøjskoler kan læses her: Strategi for tilsyn med folkehøjskolerne.

Tilsynets formål

Slots- og Kulturstyrelsen fører et såkaldt legalitetstilsyn med højskolerne. Det vi sige, at der føres tilsyn med, at en godkendt højskole overholder Lov om folkehøjskoler og de regler, der er udstedt i forlængelse af loven.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, hvis man vil drive en højskole. Det drejer sig eksempelvis om undervisning, samvær, antal forstander- og lærerboliger, højskolens økonomi, højskolebestyrelsens habilitet og højskolens uafhængighed.

Tilsyn og besøg fra Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og kulturstyrelsen fører et løbende tilsyn med landets folkehøjskoler. Dette kan enten foregå ved et dialogbesøg, eller i form af et anmeldt eller uanmeldt besøg. Anmeldt eller uanmeldt besøg kan medføre indkaldelse af materiale fra højskolerne. Derudover er der løbende kontakt mellem folkehøjskolerne, Folkehøjskolernes forening i Danmark (FFD) og Slots- og Kulturstyrelsen. 

Tilsynssager og mulige sanktioner

Styrelsen kan indlede en tilsynssag på baggrund af en konkret henvendelse, oplysning eller lignende, der vedrører skolens overholdelse af reglerne i Lov om folkehøjskoler mv.

Der er mulighed for, at Slots- og Kulturstyrelsen kan iværksætte sanktioner over for højskoler, der overtræder de gældende regler og lovgivning. Det kan for eksempel være i form af en tilrettevisning, en påtale, et pålæg om ændringer i måden skolen forvaltes på eller krav om tilbagebetaling af statstilskud.

Opdateret 02. maj 2022