Tilsynet med de danske folkehøjskoler

Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med de danske folkehøjskoler og sikrer, at højskolerne overholder de retningslinjer, som er besluttet fra politisk side.

Slots- og kulturstyrelsen udfører tilsynet med udgangspunkt i en strategi, der beskriver baggrund, indhold og sanktioner ved tilsynet med folkehøjskolerne.

Strategi for tilsyn med folkehøjskolerne

Tilsynets formål

Slots- og Kulturstyrelsen fører et såkaldt legalitetstilsyn med højskolerne. Det vil sige, at der føres tilsyn med, at en godkendt højskole overholder Lov om folkehøjskoler og de regler, der er udstedt i forlængelse af loven.

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, hvis man vil drive en højskole. Det drejer sig eksempelvis om undervisning, samvær, antal forstander- og lærerboliger, højskolens økonomi, højskolebestyrelsens habilitet og højskolens uafhængighed.

Tilsyn og besøg fra Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og kulturstyrelsen fører et løbende tilsyn med landets folkehøjskoler. Dette foregår enten i form af et dialogbesøg, af et anmeldt eller uanmeldt besøg. Et anmeldt eller uanmeldt besøg kan medføre indkaldelse af materiale fra højskolerne. Derudover er der løbende kontakt mellem folkehøjskolerne, Folkehøjskolernes forening i Danmark (FFD) og Slots- og Kulturstyrelsen. 

Tilsynssager og mulige sanktioner

Styrelsen kan indlede en tilsynssag på baggrund af en konkret henvendelse, oplysning eller lignende, der vedrører skolens overholdelse af reglerne i Lov om folkehøjskoler mv.

Der er mulighed for, at Slots- og Kulturstyrelsen iværksætter sanktioner over for højskoler, der overtræder de gældende regler og lovgivning. Det kan for eksempel være i form af en tilrettevisning, en påtale, et pålæg om ændringer i måden, skolen forvaltes på eller krav om tilbagebetaling af statstilskud.

Opdateret 14. marts 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen