Udpegning af nationale kulturmiljøer

Kulturministeren har nedsat et ekspertudvalg, der skal pege på nationale kulturmiljøer i byer fra middelalderen til midten af 1800-tallet.

Ekspertudvalget skal komme med forslag til udpegning af særligt værdifulde kulturmiljøer i byerne med hovedvægt på bykerner i de middelalderlige købstæder. Hensigten er at sikre landets mest værdifulde og velbevarede bymiljøer fra middelalderen til midten af 1800-tallet, så deres bevaringsværdier fortsat vil være tydelige for eftertiden.

Baggrund for nedsættelse af ekspertudvalget

Baggrunden for udpegningen og ekspertudvalgets arbejde er den politiske aftale ’Opfølgning på evaluering af planloven af 15. juni 2022’, hvori der indgår en beslutning om sikring og udpegning af nationale kulturmiljøer. Den endelige udpegning vil komme til at indgå i de nationale interesser i kommuneplanlægningen og skal understøtte kommunernes arbejde med at sikre kulturmiljøernes bevaringsværdier.

Om udvalget

Udvalget består af en formand samt fire fageksperter, som er udvalgt på baggrund af deres ekspertise inden for arkitektur, historie og byplanlægning. Ekspertudvalgets medlemmer er:

  • Torsten Asbjørn Andersen, afdelingschef i Kulturministeriet (formand)
  • Anna Mette Exner, cand. arch., indehaver af tegnestuen Anna Mette Exner Arkitektur
  • Anne Mette Boye, cand. polyt. i urban design, ph.d. i byplanlægning, stadsarkitekt i Aarhus Kommune
  • Arne Høi, cand. arch., leder af Institut for Bygningskunst og Kultur, Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design og Konservering
  • Søren Bitsch Christensen, cand. mag., ph.d. i historie, stadsarkivar i Aarhus Stadsarkiv, adjungeret lektor på Aarhus Universitet og konstitueret leder af Dansk Center for Byhistorie

Ekspertudvalget sekretariatsbetjenes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Udgangspunktet for udvalgets arbejde er et kommissorium, som mere præcist beskriver kriterier for forslag til udpegning, proces og tidsplan. Udvalgets arbejde præsenteres i en afsluttende rapport, der også beskriver de udpegede kulturmiljøer.

Hvad er et kulturmiljø?

Et kulturmiljø defineres som et geografisk afgrænset område, som ved sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling.

Kommunerne har ansvaret for at sikre værdifulde kulturmiljøer gennem kommuneplanlægningen, og de har tilsammen udpeget ca. 3800 kulturmiljøer af lokal, regional og national betydning.

Slots- og Kulturstyrelsen har allerede i dag udpeget 77 kulturmiljøer af national betydning inden for temaerne industri, erhvervshavne, kold krig og 2. verdenskrig.

Læs kommissorium for ekspertudvalg

Har du brug for flere informationer

Sekretariatet for ekspertudvalget
Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen: cfk@remove-this.slks.dk

 

Opdateret 09. april 2024