Evaluering

KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning - har udgivet en evaluering af Bogstart den 8. marts 2016.

Evalueringen har til formål at give viden om succesfulde metoder til at etablere samarbejder omkring formidling af Bogstart til familier med førskolebørn i udsatte boligområder, der kan anvendes i fremtidige forebyggende indsatser.

Med afsæt i erfaringerne fra Bogstart finder evalueringen, at der i fremadrettede forebyggende indsatser med fokus på udsatte børnefamiliers læsning med førskolebørn med fordel kan fokuseres på, at:

  • etablere en tydelig strategisk ramme og ledelsesmæssig prioritering i forhold til, hvordan – og hvorfor – bibliotekerne fremadrettet kan udfolde deres rolle i forebyggende indsatser i lokalsamfundene i tæt samspil med andre aktører. Nationalt og kommunalt, og på det enkelte bibliotek. Rammen kan være funderet i en kombination af en kulturel rolle og en organisatorisk strukturel rolle som uafhængig spilfordeler, samlingspunkt og koordinator af tilbud. Bibliotekerne kan i kraft af deres ”frie og kulturelle rolle” udvikle en lokal infra-struktur og facilitere samarbejder om aktiviteter og tilbud omkring sprog, læsning og kultur, der udgør en organisatorisk ramme i kommunerne
  • styrke og videreudvikle bibliotekernes kulturelle rolle og deres fokus på fortællingernes narrative kvalitet i de udsatte boligområders eksisterende arenaer (foreninger, kultur-huse, boligsociale helhedsplaner mv.) ved at etablere samarbejder med andre lokale aktører om kapacitet, videndeling og kontakter. Ved at samarbejde tæt med eksperter i sprogtilegnelse og sprogstimulering kan der etableres kobling til professionel sprogstimu-lering
  • styrke og udbrede bibliotekernes relationelle forhandlingskompetencer i kombination med det kultur- og biblioteksfaglige. Stærke relationelle kompetencer kan både bruges i forhold til familierne, bibliotekets daglige drift og i forhold til at etablere samarbejder på tværs i lokalområdet og opbygge stærke tværorganisatoriske rammer
  • styrke de strukturelle og kulturelle betingelser for tværorganisatorisk samarbejde ved at prioritere opbygning af stærke organisatoriske rammer baseret på viden om netværks-baserede horisontale samarbejder og opsøgende arbejde samt styrke medarbejdernes parathed til – og muligheder for – at samarbejde på tværs og deltage i opsøgende arbejde.

Læs evalueringen

Opdateret 01. februar 2019