Når et dige er væk

Hvis du opdager, at et beskyttet dige er blevet fjernet, kan du kontakte kommunen. De kan vurdere, om der er tale om en overtrædelse af museumsloven. De kan også oplyse ejer om muligheden for dispensation. Hvis diget er ved at blive fjernet, skal anmeldelsen sendes direkte til Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontakt kommunen hvis diget er væk

Hvis du opdager, at et dige er fjernet, kan du kontakte kommunen. 

Kommunen undersøger herefter, om diget er beskyttet i henhold til den generelle beskyttelse, som er beskrevet i bekendtgørelsen om beskyttede sten- og jorddiger § 1. 
Alle diger, der er beskyttet efter museumslovens § 29 a, er beskyttet mod tilstandsændringer. Det vil sige, at ændringer på diget kræver en forudgående dispensation fra kommunen, med mindre der er tale om et underordnet forhold.

Kommunen kender til de lokale forhold i området og kan vurdere, hvorvidt der er tale om en overtrædelse af museumsloven. I tvivlstilfælde kan kommunen videresende sagen til Slots- og Kulturstyrelsen. 

Kommunen kan give dispensation

Hvis diget er beskyttet, kan kommunen, som dispensationsmyndighed, vejlede ejer/bruger om muligheden for dispensation og klageadgang. Dette er for at sikre, at ejer/bruger er bekendt med lovgivningen og muligheden for retlig lovliggørelse. Den retlige lovliggørelse er det mildeste juridiske skridt, og ejer/bruger skal derfor indledningsvist have mulighed for at søge om dispensation. Kommunen orienterer samtidig Slots- og Kulturstyrelsen om sagen.

Når kommunen er færdig med sagsbehandlingen, overdrages sagen til Slots- og Kulturstyrelsen. Hvis der gives lovliggørende dispensation til ændringen af diget, fjerner styrelsen diget fra registreringen over beskyttede diger på Miljøportalen, Danmarks Arealinformation.

Slots- og Kulturstyrelsen kan påbyde reetablering af diget

Hvis der ikke søges om dispensation eller der ikke opnås en lovliggørende dispensation, skal Slots- og Kulturstyrelsen som tilsynsmyndighed påbyde en fysisk lovliggørelse. Det vil sige, at styrelsen påbyder ejeren at reetablere diget. Diget skal bringes tilbage til den tilstand, diget havde, inden det blev ændret eller fjernet.

Du skal være opmærksom på, at du kan klage over kommunens afgørelse om dispensation, mens du ikke vil kunne klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over et påbud fra Slots- og Kulturstyrelsen om at bringe diget tilbage til dets oprindelige tilstand.

Er diget ved at blive fjernet?

Hvis du opdager, at et dige er ved at blive fjernet, skal anmeldelsen sendes direkte til Slots- og Kulturstyrelsen. Husk at oplyse adresse, matrikelnummer, ejerlav og kommune – hvis muligt også gerne digets nummer. 

Slots- og Kulturstyrelsen vil vurdere, om diget er beskyttet, og udstede en standsningsmeddelelse.

Samtidig oplyser Slots- og Kulturstyrelsen ejer/bruger om muligheden for dispensation med kopi til kommunen og en orientering til anmelder.

Opdateret 15. september 2022