EU-vurderet statsstøtte

Her på siden kan I finde information om og vejledning til hjælpepakker og EU-vurderet statsstøtte på Kulturministeriets område

Har I modtaget kompensation eller tilskud fra en COVID-19-hjælpepakke på Kulturministeriets område, der er statsstøtte-vurderet, er der EU-statsstøtteregler, I skal forholde jer til i forbindelse med afrapporteringen.

Hvis den hjælpepakke, som I har modtaget kompensation eller tilskud fra, er omfattet af EU-statsstøtteregler vil det fremgå af jeres afgørelsesbrev - herunder også, hvilket statsstøtteregelsæt, der er gældende.

COVID-19-hjælpepakkerne er reguleret af EU-statsstøtteregler. Se hvilken betydning det har for din afrapportering herunder.

Læs mere om afrapportering for COVID-19-hjælpepakkerne

De minimis

Hvis du har modtaget kompensation eller tilskud under De minimis-forordningen vil det fremgå af dit afgørelsesbrev fra Slots- og Kulturstyrelsen.

De minimis-forordningen anvendes, når der skal gives statsstøtte i mindre beløbsstørrelser. Det vil sige, at en ansøger med et CVR eller CPR nr. maksimalt kan få kompensation eller tilskud under de minimis på op til 200.000 euro, svarende til ca. 1,49 mio. kr. i alt henover de seneste tre regnskabsår. 

Har du modtaget kompensation eller tilskud under De minimis-forordningen, skal du indsende en tro- og loveerklæring i forbindelse med afrapporteringen.

Når du udfylder erklæringen er det vigtigt, at du er opmærksom på om din samlede støtte overstiger statsstøtteloftet. I erklæringen skal du medregne al støtte udbetalt under de minimis fra offentlige myndigheder de seneste tre regnskabsår. Dette er vigtigt, da det kan have betydning for dine evt. fremtidige tilskud.

Er du i tvivl om, hvorvidt den støtte du har modtaget er givet under De minimis, kan du kontakte den udbetalende myndighed.

Læs mere om De minimis-forordningen på EU's officielle side

Gruppefritagelsesforordningen

Nogle af COVID-19-hjælpakkerne er vurderet som statsstøtte efter reglerne i Gruppefritagelsesforordningen. Dette betyder, at den eventuelle konkurrenceforvridning i udbetalingen af støtten opvejes af de positive effekter. Kulturministeriets hjælpepakker kan være gruppefritaget på to måder. De beskrives i hvert sit stykke i traktatens artikel 53, og de har hver deres statsstøtteloft:

 • Art. 53, stk. 7, kan give støtte til støtteberettigede omkostninger på op til 75 mio. euro (pr. institution eller virksomhed mv. pr. år). Under stk. 7 kan der ydes støtte på et beløb, der svarer til tilskudsmodtagers underskud og en rimelig fortjeneste.
 • Art. 53, stk. 8, kan give støtte til støtteberettigede omkostninger på op til 2 mio. euro (pr. institution eller virksomhed mv.). Stk. 8 anvendes især til projekttilskud. Under stk. 8 kan maksimalt 80 % af tilskudsmodtagerens omkostninger til projektet dækkes.

Læs mere om Gruppefritagelsesforodningen på EU's officielle side

Krisebestemmelsen

Krisebestemmelsen er fastsat i EU Traktatens artikel 107, paragraf 2.b som en undtagelsesbestemmelse, der kan anvendes, når EU-Kommissionen vurderer, at støtten har til formål at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer eller af andre usædvanlige begivenheder. For at modtage støtte fra en ordning, der er godkendt under Krisebestemmelsen, er der nogle krav, som man skal overholde. De er som følgende:

 • For at kunne modtage kompensation fra Slots- og Kulturstyrelsen under Krisebestemmelsen, skal institutionen som minimum have oplevet en omsætningsnedgang på 35 pct. som følge af én eller flere af de restriktioner, der er godkendt under bestemmelsen dvs. lukkepåbud, forsamlingsforbud samt rejserestriktioner.
 • For at modtage kompensation efter Krisebestemmelsen er det en betingelse, at institutionen er registreret i CVR-registret senest den 9. marts 2020.
 • Virksomheden må ikke have været kriseramt inden 31. december 2019.
 • Når der ydes kompensation under Krisebestemmelsen kan der maksimalt udbetales 30 mio. kr. pr. måned pr. virksomhed (CVR-nummer).

Har I modtaget kompensation under Krisebestemmelsen, skal I, i forbindelse med afrapporteringen, indsende en tro- og loveerklæring.

Temporary Framework

Temporary Framework er midlertidige statsstøtteregler som er lavet for at give EU-medlemslandene flere muligheder for at tildele statsstøtte til virksomheder påvirket af corona-pandemien. Bestemmelserne gælder kun for perioden den 1. marts 2020 til den 30. juni 2022.

Når I skal afrapportere, skal I være særligt opmærksomme på, at I ikke overskrider statsstøttelofterne beskrevet nedenfor. Slots- og Kulturstyrelsens TF-ordninger bruger enten bestemmelsen TF 3.1 eller TF 3.12.

TF 3.1:

 • Statsstøtteloftet er på 2,3 mio. euro på koncernniveau
 • I skal være opmærksomme på, at I skal have mindst 30 % omsætningsnedgang på CVR-niveau

TF 3.12:

 • Statsstøtteloftet er på 12 mio. euro på koncernniveau
 • I skal være opmærksomme på, at I skal have mindst 30 % omsætningsnedgang på koncernniveau
 • Ordningen kan kun søges af tilskudsmodtagere, der har haft underskud i kompensationsperioden. Kompensationen må ikke overstige en given procentvis andel af underskuddet  

Det vil fremgå af jeres afgørelsesbrev, om kompensationen eller tilskuddet er givet efter TF 3.1 eller TF 3.12. 

Læs mere om Temporary Framework på EU's officielle side 

Generelt om EU-statsstøtteregler

EU's konkurrenceregler skal sikre retfærdige og lige vilkår for virksomheder og på samme tid gøre plads til innovation, ensartede standarder og udvikling af mindre virksomheder.

Derfor har EU indført forskellige statsstøtteregler, som skal sikre, at medlemsstaterne ikke yder støtte, der begunstiger nationale virksomheder, som vil være konkurrenceforvridende for samhandlen mellem medlemslandene. En vigtig del af de forskellige regelsæt er derfor hvor meget, man må modtage i EU-vurderet statsstøtte; dette kaldes et statsstøtteloft og er forskellig for de gældende regelsæt.