Fakta om museerne

Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med, at lovens krav opfyldes og uddeler statens tilskud til de museer, som er omfattet af museumsloven.

Museer i Danmark er i hovedtræk delt i to grupper. Den ene gruppe er de museer, der er omfattet af museumsloven

Den anden gruppe er museer, der ikke er omfattet af museumsloven. Det er museer, der kan være oprettet og ejet af enkeltpersoner, private institutioner, fonde, foreninger eller kommuner. Det står nemlig enhver frit at oprette et museum, da det ikke er en beskyttet betegnelse. 

Hvis et museum ønsker at blive omfattet af museumsloven, skal museet først statsanerkendes og en række betingelser for statsanerkendelse skal være opfyldt. 

Antal museer

Der bliver færre statsanerkendte museer i disse år, da flere museer vælger at fusionere. Pr. 1. januar 2024 er der 95 statsanerkendte museer omfattet af museumsloven.

Slots og Kulturstyrelsens hjemmeside omfatter ikke oplysninger om museer, der ikke er statslige eller statsanerkendte. Man kan finde informationer om dem ad andre veje fx via biblioteker, turistbureauer, kulturguider m.m.

Museers ansvar

De museer, der er omfattet af museumsloven, udgør et netværk, der i fællesskab har ansvaret for Danmarks kultur- og naturarv.

Disse museer er delt i to typer:

Begge typer modtager driftsmidler fra staten og skal leve op til en række krav i museumsloven.

Opdateret 20. marts 2024