Det må du på fortidsminder

I denne vejledning er beskrevet hvilke ændringer i tilstanden af beskyttede fortidsminder, du som ejer kan udføre uden forudgående dispensation.

Ændringer af underordnet betydning er kendetegnet ved at være beskedne, midlertidige og reversible. Ændringerne må kun medføre ubetydelige fysiske indgreb på fortidsmindet og må kun i ringe grad påvirke den visuelle oplevelse af fortidsmindet. Ændringerne må desuden ikke skade fortidsmindets konstruktion, kulturlag eller bevarende vækstlag.

Ændringer i tilstanden af fortidsminder, som kræver jordarbejder og dermed et fysisk indgreb i fortidsmindet, er ikke ændringer af underordnet betydning. Det gælder eksempelvis nedgravede trampoliner, stolper, hegnspæle, terrasser, svømmebassiner, nedgravede legeredskaber som gyngestativer og sandkasser m.v.

Det gælder for alle ændringer af underordnet betydning, at der skal henses til ovenstående principper, når det vurderes, om en ændring er underordnet.

Læs bekendtgørelsen (BEK nr 1321 af 26/9 2022) på Retsinformation  

Der er forskel på fortidsminder

Som ejer af et fortidsminde er det vigtigt at være opmærksom på, at vurderingen af, om en ændring er af underordnet betydning, vil variere alt efter fortidsmindets type og alder. Eksempelvis vil den samme ændring have forskellig betydning, alt efter om den sker på en gravhøj fra oldtiden, eller om den sker på et langt mere robust anlæg, såsom et stort forsvarsanlæg fra nyere tid. Som ejer af et fortidsminde skal du være opmærksom på, om ændringen af det konkrete fortidsminde vil kunne opfattes som beskeden, midlertidig og med en begrænset visuel påvirkning af fortidsmindet.

Ejer har ansvaret

Ifølge museumsloven er ejer og bruger af et fortidsminde ansvarlig for at berigtige et ulovligt forhold. Ændres et fortidsminde i et omfang der ikke har underordnet betydning, kan ejer blive pålagt at skulle reetablere fortidsmindet. Er der sket skader på fortidsmindet, udføres reetableringen i udgangspunktet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Eksempler på ændringer

Nedenfor kan du læse en række konkrete eksempler på ændringer i tilstanden af fortidsminder, der er af underordnet betydning, og du som ejer kan udføre uden forudgående dispensation. Vær opmærksom på, at det i mange tilfælde ikke er muligt at ændre de særligt sårbare fortidsminder.

Midlertidig opsætning af afspærringsbånd

Ved vedligeholdelsesarbejder, færdselsregulering og afholdelse af arrangementer på eller i nærheden af fortidsminder kan det være nødvendigt at opsætte afspærringsbånd og tentorpæle for at forhindre publikumsslid. Det er i disse situationer tilladt midlertidigt at opsætte afspærringsbånd (en såkaldt minestrimmel) og almindelige tentorpæle. Tentorpælene må højst nedsættes i 20 centimeters dybde, og de må ikke nedsættes i stenkonstruktioner, ruiner eller bygningsdele.

Vær opmærksom på, at:

 • Tentorpælene må højest nedsættes i 20 centimeters dybde
 • Tentorpælene må ikke være for kraftige, som tommelfingerregel under Ø15mm.
 • Hvis pælen møder modstand under græsset, skal den placeres et andet sted.
 • Der må kun afspærres, hvor det er nødvendigt at regulere færdslen for at hindre slid på fortidsmindet, hvis det sker i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder eller under afholdelse af et arrangement.
 • Afspærringen skal være midlertidig og skal fjernes igen, når arrangementet eller vedligeholdelsesarbejdet er afsluttet.

Er der behov for at sætte kraftigere pæle, jordspyd el.lign., skal der ansøges om dispensation.

Gælder ikke disse sårbare fortidsminder

Det er ikke tilladt at sætte tentorpæle og afspærringsbånd på høje, røser, stengrave, dysser, jættestuer, skibssætninger, ruiner, runesten, bautasten, sten med helleristninger og andre stenkonstruktioner. Disse fortidsminder er særligt sårbare, og midlertidige afspærringer og eventuelle tentorpæle skal derfor placeres helt udenfor fortidsmindet.

Udskiftning af vejafmærkningsskilte, rutemarkeringer

Hvis der på fortidsmindet er et lovlig opsat vejafmærkningsskilt eller en lovlig opsat rutemarkering, der ikke har en historisk sammenhæng med fortidsmindet, er det tilladt at udskifte skiltet eller rutemarkeringen samt de dertil hørende skiltestandere. De nye skilte eller rutemarkeringer og dertil hørende skiltestandere må dog maksimalt have den samme udformning og størrelse som de eksisterende skilte.

Ved udskiftningen af vejafmærkningsskilte eller rutemarkeringer og dertil hørende skiltestandere er det ikke tilladt at grave i fortidsmindet eller på anden måde at ændre i vejafmærkningsskiltenes, rutemarkeringernes eller de dertil hørende skiltestanderes fundamenter eller forankringer.

Vær opmærksom på, at:

 • Vejafmærkningsskilte og rutemarkeringer og dertil hørende skiltestandere, som er en integreret del af fortidsmindets historie, må ikke fjernes eller ændres. Det kan f.eks. være gamle skilte på en nedlagt vej- eller jernbanebro.

Hvis det er nødvendigt at grave i fortidsmindet for at udskifte et vejafmærkningsskilt eller en rutemarkering med dertil hørende skiltestander, skal der ansøges om dispensation.

Udskiftning af bænke og skraldespande

Hvis der på fortidsmindet er lovligt opsatte bænke og skraldespande, der ikke har en historisk sammenhæng med fortidsmindet, kan disse udskiftes uden dispensation. Det gælder både for lovligt opsatte bænke og skraldespande på fortidsminder på offentligt tilgængelige arealer og i private haver.

 Vær opmærksom på, at:

 • De nye bænke og skraldespande skal have samme form, udseende og farve som de eksisterende bænke og skraldespande, de erstatter.
 • Der må ikke ændres i bænkenes eller skraldespandenes fundamenter eller forankringer.
 • Der må ikke ske udskiftning af bænke og skraldespande, som har en historisk sammenhæng med fortidsmindet. Det betyder eksempelvis, at en bænk fra et forsvarsanlægs militære brugsperiode ikke må udskiftes. Det samme gælder en bænk der er en integreret del af et mindesmærke eller en bænk ved en vejsten.
 • Det er ikke tilladt at udskifte bænke og skraldespande i gravhøje, altså høje, røser, stengrave, dysser og jættestuer.

Er der behov for at ændre i bænkenes eller skraldespandenes fundamenter eller forankringer, skal der ansøges om dispensation.

Vedligeholdelse af nyere vej- og stibelægning

På lovligt etablerede veje og stier, der ikke har historisk sammenhæng med fortidsmindet, er det tilladt at udbedre skader på nyere sten-, asfalt- eller grusbelægninger. Ved arbejdet skal det sikres, at der ikke ændres i belægningens omfang og udtryk. Der må ikke ske skade på fortidsmindet i form af slid eller aftryk, for eksempel ved kørsel med maskiner uden for de befæstede stier eller veje. Der må heller ikke ske skade på historiske belægninger, som eksempelvis pigstensbelægninger eller gamle brolægninger.

Vær opmærksom på, at:

 • Vej- eller stibelægningen, der ønskes udbedret, må ikke have historisk sammenhæng med fortidsmindet.
 • Der må kun foretages udbedring af skader på belægningen, dvs. ”lapning” af huller i belægningen.
 • Udbedringen skal foretages med den samme slags materialer som resten af vejen, f.eks. asfalt, grus eller sten af samme type.
 • Efter arbejdet skal de udbedrede områder fremstå, som inden skaderne opstod.
 • Der må ikke ske omfattende udskiftninger eller nylægning af større asfaltflader eller fjernelse og fornyelse af større grus-/stenbelægninger.
 • Der må ikke ændres i veje og stiers omfang og udtryk.
 • Arbejdet må ikke gå dybere end slidlaget i den eksisterende belægning.

Er der behov for at grave dybere end slidlaget på vej- og stibelægninger, der ikke har historisk sammenhæng med fortidsmindet, skal der ansøges om dispensation. Det samme er gældende hvis der er behov for at udbedre skader på eksempelvis pigstensbelægninger, brolægninger el.lign., der har historisk sammenhæng med fortidsmindet.

Afholdelse af mindre arrangementer

Afholdelse af mindre arrangementer er af underordnet betydning og kan derfor afholdes uden dispensation. Mindre arrangementer er karakteriseret ved, at de kun har kort varighed (f.eks. en aften eller dag) , har få deltagere og at de kan gennemføres med begrænset anvendelse af udstyr, installationer og telte. De midlertidige installationer må kun i ringe grad påvirke den visuelle oplevelse af fortidsmindet, og arrangementet må ikke medføre skader på fortidsmindet. Ved afholdelse af større arrangementer over længere tid eller med mange deltagere, hvor der f.eks. opsættes telte, scener og lignende, skal der søges om dispensation til afholdelse af arrangementet. Det er derfor udgangspunktet, at når der afholdes større eller mange arrangementer på fortidsminder, skal der ansøges om dispensation.

En af intentionerne med ordningen om afholdelse af mindre arrangementer er, at det skal være muligt for ejer eller bruger af et fortidsminde at fejre bryllupsfest, runde fødselsdage eller lignende i egen have, uden først at skulle ansøge om dispensation. Denne regel er dog også gældende for offentligt tilgængelige fortidsminder. Mindre sammenkomster på eksisterende terrasser, ophold i havemøbler eller en picnic på græsset, regnes ikke som et arrangement, men som almindelig brug.

Vær opmærksom på, at:

 • Ved et mindre arrangement må der kun opstilles lette telte/pavilloner, som enten er fæstnet over jordoverfladen eller fæstnet med spinkle stikker/almindelige teltpløkke på maks. 20 cm’s længde og diameter på 2 cm.
 • Udstyr, installationer og telte må ikke forankres i sårbare dele af fortidsmindet, herunder bygninger, ruiner, stenkonstruktioner og voldgrave.
 • Telte, pavilloner og andet udstyr skal opstilles på plane, horisontale flader.
 • Udstyr, telte og pavilloner må ikke efterlade varige aftryk eller trykskader i fortidsmindet. Det gælder også ved transport til og fra opstillingsstedet og ved færdsel til og fra telte/pavilloner og andet udstyr.
 • Det skal sikres, at det beskyttende vegetationsdække ikke slides væk, og at der ikke efterlades aftryk i fortidsmindet.
 • Der må ikke ske skade på jorddækkede arkæologiske lag, konstruktioner og ruiner.

Er der behov for at afholde et større arrangement, eller er der behov for at opstille omfattende udstyr, herunder skurvogne, markedstelte, scener mv., skal der ansøges om dispensation.

Gælder ikke disse sårbare fortidsminder

Det er ikke tilladt at afholde arrangementer på høje, røser, stengrave, dysser og jættestuer.

Fjernelse af graffiti

Der må gerne foretages afrensning af graffiti på de flader af fortidsminder, der er udført i sten eller beton. Graffiti, historiske inskriptioner, bemalinger og brugsspor, der stammer fra fortidsmindets brugsperiode, og dermed har historisk sammenhæng med fortidsmindet, må ikke fjernes. Er der tvivl om, hvorvidt graffiti har historisk sammenhæng med fortidsmindet, kan du kontakte Slots- og Kulturstyrelsen, Center for Kulturarv (Fortidsminder), som kan vejlede nærmere. Det er altid en god ide, at lade arbejdet udføre af professionelt uddannede folk og på en sådan måde at der foretages en mindre prøveafrensning på et diskret placeret sted. Såfremt der sker skader, afskalninger eller lignende må arbejdet ikke fortsættes, og styrelsen skal kontaktes for aftale om udbedring.

Vær opmærksom på, at:

 • Der, ved fjernelse af graffiti på fortidsminder, kun må foretages hedvandsafrensning uden brug af kemi.
 • Afrensning ikke sker på steder med historiske inskriptioner, bemalinger og brugsspor.
 • Fortidsmindet ikke tager skade af afrensningen, og originale belægninger eller konstruktionsmaterialer ikke må fjernes.
 • Prøveafrensningen maksimalt bør omfatte udgøre en kvadratmeter.

Er der behov for at fjerne graffiti fra mere sårbare fortidsminder, herunder stengrave, dysser, jættestuer, skibssætninger, ruiner, runesten, bautasten og sten med helleristninger, skal der ansøges om dispensation.

Gælder ikke disse sårbare fortidsminder

Der ikke må foretages afrensning af graffiti på stengrave, dysser, jættestuer, skibssætninger, ruiner, runesten, bautasten og sten med helleristninger.

Afrensning og opmaling af inskriptioner

Det er tilladt at afrense og genopmale historiske inskriptioner på fortidsminder, som er udført i sten eller beton, hvis disse er udført i relief eller negativ-relief. Afrensningsmetoden skal dog være skånsom og genopmalingen skal ske i samme farvetone, typografi og omfang som de oprindelige inskriptioner. Det er dog ikke tilladt at afrense og genopmale historiske inskriptioner på runesten eller sten med helleristninger, ligesom historisk graffiti heller ikke må genopmales. Opmaling af væg- og murinskriptioner, påskrifter og vægbemaling er ikke af underordnet betydning, og man skal derfor have dispensation til genopmalingen.

Vær opmærksom på, at:

 • Dette gælder ikke for runesten og sten med helleristninger.
 • Kun i forvejen bemalede fortidsminder må genopmales.
 • Ældre afskallet maling kun må fjernes fra stenen ved hjælp af en børste med bløde hår, og ikke ved brug af stålbørste eller lignende.
 • Ældre bemaling må fjernes ved hjælp af krystalsæbe (brun sæbe). Hvis nødvendigt, indpakkes inskriptionen efterfølgende i plastikfilm/husholdningsfilm i maksimalt 10 døgn, hvorefter den afsluttende afrensning skal ske med blød børste og i lunkent vand. Andre afrensnings- og rengøringsmidler må ikke anvendes.
 • Høj- eller mellemtrykspuling må ikke benyttes.
 • Genopmaling skal ske med samme type maling og pigment som oprindeligt.
 • Til vejsten benyttes kun linoliemaling, da stenen nedbrydes mindst ved brug af denne type maling.
 • Arbejdet skal ske uden at fortidsmindets flyttes.

Ønskes opmaling af inskriptioner i andre farver end den eksisterende eller er der behov for bearbejdning/tilhugning af stenen, skal der ansøges om dispensation.

Stensætninger ved helligkilder, krigergrave og mindesmærker

Der må foretages vedligeholdelse og reparation af beskyttede stensætninger omkring helligkilder, krigergrave og mindesmærker, der er opført i år 1865 eller senere. Vedligeholdelse og reparation på stensætningerne kan foretages, hvis der er opstået sætningsskader, udskridning af sten eller lignende.

Vær opmærksom på, at:

 • Stenkonstruktionen må kun sættes på plads. Stensætningen må med andre ord ikke nedtages og opbygges på en anden eller en ny måde.
 • Der må ikke tilføjes nye sten til anlægget.
 • Ved fugereparation skal der anvendes hydraulisk kalkmørtel.

Ønskes der tilført nye materialer, så som nye sten eller fuger, hvor der ikke tidligere har været nogen, eller ønskes anlægget sat på ny, skal der ansøges om dispensation.

Belysning af fortidsminder

Der må etableres midlertidig funktions- og illuminationsbelysning, der tilgængeliggør eller formidler fortidsmindet, hvis det kan ske uden jordarbejder, og hvis kabler, lamper, lyskilder og de tilhørende tekniske faciliteter placeres oven på jordoverfladen. Belysningsbegivenheder af underordnet betydning er kendetegnet ved at være midlertidige. Midlertidig belysning kan for eksempel ske i løbet af en bestemt weekend eller i dagene op til jul. Det er kun tilladt midlertidigt at belyse et fortidsminde, hvis belysningen formidler eller tilgængeliggør fortidsmindet. Belysning som har kommerciel eller politisk karakter er ikke af underordnet betydning.

Vær opmærksom på, at:

 • Kabler, lamper, lyskilder, spots mv. skal være placeret oven på jordoverfladen, og må således ikke fastgøres i jorden, til ruiner, stenkonstruktioner eller historiske bygninger.
 • Belysningen og opsætningen af tekniske installationer skal være midlertidig.

Er der behov for installation af permanente lyskilder eller længerevarende/varig belysning, skal der ansøges om dispensation.

Gælder ikke disse sårbare fortidsminder

Det er ikke tilladt at etablere midlertidig belysning på runesten eller sten med helleristninger uden dispensation. Disse steder skal den midlertidige belysning etableres udenfor fortidsmindets afgrænsning.

Opstilling af stilladser

I forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på bygninger, som ikke indgår i fortidsmindebeskyttelsen og ikke har historisk sammenhæng med fortidsmindet, kan der opsættes stillads på voldsteder og forsvarsværker, mens vedligeholdelsesarbejdet pågår. På evt. afskærmning er det tilladt at formidle om om fortidsmindet eller oplyses om vedligeholdelsesarbejdet.

Vær opmærksom på, at:

 • Stilladset må kun være opstillet så længe vedligeholdelsesarbejdet foregår.
 • Stilladset må højst være opsat i 1 år.
 • Det skal sikres, at der ikke sker skade på fortidsmindets overflade eller belægninger. Det vil sige, at det kan være nødvendigt at placere stilladset på køreplader eller lignende.
 • Ruiner, murværk, stenkonstruktioner eller andre beskyttede bygningsdele må ikke beskadiges.
 • Stilladset må kun fastgøres i nyere bygninger, uden historisk sammenhæng med fortidsmindet, og må ikke fastgøres i bygninger, ruiner eller bygværker, der har historisk sammenhæng med fortidsmindet.

Er der behov for at etablere en byggeplads på fortidsmindet med eksempelvis skurvogne, containere, materieloplag eller lignende, skal der ansøges om dispensation.

Gælder ikke disse sårbare fortidsminder

Det er ikke tilladt at opstille stilladser på høje, røser, stengrave, dysser, jættestuer, skibssætninger, ødekirkegårde, ruiner, runesten, bautasten, sten med helleristninger, kors, milepæle, vildbanesten og lignende, mølleanlæg, dæmninger, bro- og vejanlæg, stenvolde, stenrækker, helligkilder, kanaler, anlæg ved eller i søer, åer og moser, bopladser, sten og træer, hvortil der er knyttet folketro, historisk overlevering eller kulturhistorisk tradition, krigergrave, mindesmærker, sten- og jorddiger, agergruber, fangstspor og sten- og grenkast.

Brug af torvepladser og lignende befæstede arealer på fortidsminder

Eksisterende torvepladser og lignende befæstede arealer, f.eks. gågader, fortov, veje (ikke stier), parkeringspladser, hvor der er fortidsminder beliggende under terræn, kan anvendes til torveaktiviteter uden forudgående dispensation. Med torveaktiviteter menes de aktiviteter, som sædvanligvis foregår på et torv, herunder afholdelse af markedsdage, opstilling af borde, stole og parasoller, cafedrift samt egentlige arrangementer.

Vær opmærksom på, at:

 • Opstilling af faciliteter til torveaktiviteter på synlige fortidsminder skal være midlertidig og de må kun i ringe grad påvirke den visuelle oplevelse af fortidsmindet.
 • Opstillede genstande eller aktiviteter skal have midlertidig karakter, og må ikke i længere tid tildække eller skjule afmærkninger eller markeringer af fortidsmindet.
 • Der ikke må sættes pæle, spyd eller andet, der kan skade fortidsminderne under terræn.
 • Der ikke må ske trykskader på fortidsminderne under terræn.

Er der behov for at foretage jordarbejder på torvepladser, som er anlagt oven på fortidsminder under terræn; eller behov for at opsætte varige torvefaciliteter på synlige fortidsminder, skal der ansøges om dispensation.

Vedligeholdelse af vejbroer- og dæmninger

Der er vejbroer- og dæmninger, som er så kulturhistorisk væsentlige, at de er beskyttet som fortidsminder. Nogle af disse fortidsminder er fortsat i brug til deres oprindelige formål. Med den fortsatte anvendelse af vejbroer- og dæmninger, der i mange tilfælde kan være flere hundrede år gamle, følger behovet for løbende vedligeholdelse af vejbelægning.

For vejbroer og dæmninger, som fortsat anvendes til regelmæssig færdsel, er nogle former for udskiftninger og vedligeholdelsesarbejder af underordnet betydning. Med regelmæssig færdsel menes de tilfælde, hvor vejen ikke er nedlagt som færdselsvej, trafikken ikke er omlagt eller at trafikken ikke er væsentligt indskrænket eller har ændret karakter.

For broer hvis anvendelse har ændret karakter (f.eks. en Hærvejsbro som i dag fungerer som stiforbindelse med kørsel af enkelte motoriserede køretøjer), skal der søges om dispensation til at foretage ændringerne.

Hvis broen eller dæmningen derimod er i regelmæssig brug for vejfærdsel, må der gerne foretages udskiftning og vedligeholdelse af asfaltbelægning og anden belægning, der ikke har historisk sammenhæng med fortidsmindet, hvis vejbroen eller dæmningen fortsat anvendes til regelmæssig vejfærdsel. Udskiftningen og vedligeholdelsen må dog ikke ændre i belægningens omfang eller udtryk.

Vær opmærksom på, at:

 • Ved udskiftning og vedligeholdelse af asfaltbelægning og anden belægning, må der kun ske fjernelse af det eksisterende slidlag. Hvis der påføres et nyt asfaltlag, må broens underliggende lag derfor ikke fjernes.
 • Ved udskiftningen og vedligeholdelsen skal det sikres, at der ikke sker ændringer i asfaltbelægningens og den anden belægnings størrelse, dybde, omfang, form, farve, materiale og udtryk. Det vil sige, at de udbedrede områder skal fremstå, som inden skaderne opstod.
 • Ved udskiftningen og vedligeholdelsen skal det sikres, at der ikke sker skade i form af slidskader eller aftryk i fortidsmindet, for eksempel ved kørsel med maskiner uden for de befæstede stier eller veje. Der må ikke ske skade på historiske belægninger som eksempelvis pigstensbelægninger, brolægninger eller lignende.
 • Hvis vejbroen- eller dæmningen ikke er i brug til dens oprindelige formål, må der ikke uden dispensation foretages ændringer eller udskiftning af vejbelægningen.
 • Vejafmærkningsskilte, rutemarkeringer mv. og dertil hørende lovligt opsatte skiltestandere, som har en historisk sammenhæng med broen- eller dæmningen, må ikke fjernes, udskiftes eller ændres. Det kan f.eks. være gamle skilte på en nedlagt vejbro.
 • Ældre kilometersten, milesten, pullerter og rækværk må ikke fjernes, udskiftes eller ændres.
 • Man må gerne foretage afrensning og genopmaling af rækværker på broer, hvis broen er opført i år 1865 eller senere, og hvis afrensningsmetoden er skånsom, og genopmalingen sker i samme farvetone og omfang som den oprindelige bemaling.

Er der behov for vedligeholdelsesarbejder på selve vejbroen eller dæmningen, f.eks. udskiftning af fuger, mursten el.lign., eller gravearbejder i det fortidsminde, som vejen ligger på, skal der ansøges om dispensation.

Vedligeholdelse af jernbanebroer- og dæmninger

Der er jernbanebroer- og dæmninger, som er så kulturhistorisk væsentlige, at de er beskyttet som fortidsminder. Nogle af disse fortidsminder er fortsat i brug til deres oprindelige formål. Med den fortsatte anvendelse af jernbanebroer- og dæmninger, følger behovet for løbende vedligeholdelse af skinner og underlag.

For jernbanebroer- og dæmninger, som fortsat anvendes til regelmæssig jernbanefærdsel, er nogle former for udskiftninger og vedligeholdelsesarbejder af underordnet betydning. Med regelmæssig færdsel menes de tilfælde, hvor banen ikke er nedlagt eller at trafikken ikke er væsentligt indskrænket.

Der må gerne foretages udskiftning og vedligeholdelse af jernbanespor med tilhørende skærvelag, sveller og skinner samt signal- og kommunikationstekniske installationer, som er nedlagt i skærvelaget, hvis jernbanebroen eller dæmningen fortsat anvendes til regelmæssig jernbanefærdsel. Hvis der er tale om en restbane eller veteranbane, må der ikke uden dispensation foretages udskiftning og vedligeholdelse af spor og dertilhørende skærvelag, sveller og skinner samt signal- og kommunikationstekniske installationer.

Vær opmærksom på, at:

 • Sikkerhedstekniske eller driftsmæssige skilte og dertil hørende lovligt opsatte skiltestandere, som har en historisk sammenhæng med jernbanebroen- eller dæmningen, må ikke fjernes, udskiftes eller ændres. Det kan f.eks. være gamle skilte på en nedlagt jernbanebro.
 • Ældre kilometersten, markeringssten, signaler, skilte, pullerter og rækværk må ikke fjernes, udskiftes eller ændres.
 • Man må gerne foretage afrensning og genopmaling af rækværker på broer, hvis broen er opført i år 1865 eller senere, og hvis afrensningsmetoden er skånsom, og genopmalingen sker i samme farvetone og omfang som den oprindelige bemaling.

Er der behov for vedligeholdelsesarbejder på selve jernbanebroen- eller dæmningen, f.eks. udskiftning af fuger, mursten el.lign., skal der ansøges om dispensation.

Renovering og vedligeholdelse af bygninger uden historisk sammenhæng med fortidsmindet

Bygninger, der ikke har en historisk sammenhæng med fortidsmindet, kan renoveres og vedligeholdes uden dispensation. Det gælder imidlertid kun for de dele af bygningen, der er beliggende over jorden. Det vil sige, at reglerne ikke gælder f.eks. for kartoffelkældre eller vandtårne nedgravet i gravhøje. Fælles for renovering og vedligeholdelse er, at de alene medfører ændringer, der er beskedne og kun i ringe grad påvirker den visuelle oplevelse af fortidsmindet.

Vær opmærksom på, at:

 • Det gælder kun bygninger, der er opført efter fortidsmindets historiske funktionsperioder, og som ikke fremgår af beskrivelsen af fortidsmindet i registeret over arkæologiske lokaliteter og fundsteder.
 • Der kan opstilles stilladser mens renoveringen og vedligeholdelsen foregår.
 • Er du i tvivl om, hvorvidt bygningen har en historisk sammenhæng med fortidsmindet, kan du kontakte Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv.
 • Bygninger, der ikke har en kulturhistorisk sammenhæng med fortidsmindet, som det forstås i bekendtgørelse om ændringer af underordnet betydning på beskyttede fortidsminder, kan stadig være bevaringsværdige eller fredet i henhold til bygningsfredningsloven. Er huset bevaringsværdigt, kan du kontakte din kommune.
 • Er huset bygningsfredet gælder der andre regler. Du kan du læse mere på disse sider.

Er der behov for at grave i jorden, eller at der ændres på bygningens volumen, fodaftryk eller højde, skal der ansøges om dispensation.

Det må du på fortidsminder i private haver

I bekendtgørelsen omtales fortidsminder beliggende i private haver til en bygning, som lovligt anvendes til privat beboelse. Med privat beboelse forstås en lovlig bygning, der anvendes til privat beboelse, som helårsbolig, flexbolig eller fritidsbolig. Det er i denne sammenhæng ikke afgørende, om bygningen har en historisk sammenhæng med fortidsmindet, så længe den anvendes til privat beboelse. Kolonihaver, campinghytter og lign. er i denne sammenhæng ikke at betragte som privat beboelse.

Det er afgørende, at ændringerne kun i ringe grad påvirker den visuelle oplevelse af fortidsmindet fra offentligt tilgængelige arealer, og kun medfører helt ubetydelige fysiske indgreb på fortidsmindet. Det vil sige, at du skal være opmærksom på om ændringerne er synlige fra parker med offentlig adgang, fra vejen eller andre offentligt tilgængelige områder.

Sæsonvise havemøbler, legeredskaber og andre haveelementer

I private haver må der sæsonvist opstilles fritstående havemøbler, legeredskaber og andre haveelementer, der ikke er gravet ned eller på anden måde fæstnet i jorden. Det gælder dog kun, hvis de placeres på vandret terræn og kun i ringe grad påvirker den visuelle oplevelse af fortidsmindet fra et offentligt tilgængeligt areal.

Havemøbler, der står direkte på terrænet, og ikke f.eks. på en lovlig anlagt terrasse, må ikke få permanent karakter. Havemøbler i terrænet må kun opstilles midlertidigt, sæsonvist, og det er kun tilladt at have dem stående, så længe at de ikke medfører slid eller skader på fortidsmindets bevarende vækstlag. Udgør fortidsmindet kun en begrænset del af haven, er det bedst at placere havemøblerne uden for fortidsmindet.

Vær opmærksom på, at:

 • Havemøbler, legeredskaber og haveelementer må kun være opsat midlertidigt/sæsonvist, altså inden for perioden april-oktober.
 • Havemøbler, legeredskaber og haveelementere skal stå oven på jorden. Der må således ikke graves i jorden. Det skal samtidig sikres, at brugen af havemøblerne, legeredskaberne eller haveelementerne ikke forårsager skade i fortidsmindet. Eksempelvis må en havetrampolins ben ikke bore sig ned i jorden ved brug af trampolinen.
 • Havemøblerne, legeredskaberne og haveelementerne skal placeres på vandret terræn eller jævne flader og med en rimelig afstand til skrånende arealer, voldgrave, ruiner og historiske bygningsdele, så disse ikke beskadiges. Det vil ofte betyde, at der skal holdes en afstand på nogle meter.
 • Havemøblerne, legeredskaberne og haveelementerne må ikke placeres på en sådan måde, at de ses tydeligt fra et offentligt tilgængeligt areal, f.eks. offentlig vej eller sti eller andre områder, hvor offentligheden har adgang.
 • Der må ikke opstå slidskader eller aftryk i fortidsmindet. Det betyder, at det i løbet af en sæson kan være nødvendigt at flytte rundt på placeringen af havemøblerne, legeredskaberne og haveelementerne, så der ikke opstår skader i fortidsmindets konstruktion, kulturlag eller bevarende vækstlag.

Er der behov for fast at opstille havemøbler i større omfang, end det, der er afledt af den private beboelse, f.eks. til erhvervsmæssig brug, skal der ansøges om dispensation. Det samme er gældende, hvis det er planen at der skal graves i fortidsmindet, f.eks. ved anlæggelse af bygninger, belægninger, læhegn mv. Her vil der ligeledes skulle ansøges om dispensation.

Pas særligt godt på gravhøjene

Sætter du havemøbler på en gravhøj, skal du være opmærksom på, at gravhøje hører til blandt de mest sårbare fortidsminder. For høje, røser, stengrave, dysser og jættestuer er det derfor kun tilladt sæsonvis at opstille enkelte, fritstående havemøbler, og de fritstående havemøbler må kun i ringe grad påvirke den visuelle oplevelse af gravhøjen fra et offentligt tilgængeligt areal eller forårsage tryk- eller slidskader. Det er ikke tilladt at opstille legeredskaber på en gravhøj. Det samme gælder for røser, stengrave, dysser og jættestuer.

Udskiftning af mindre beplantning

På nogle fortidsminder er der en lovligt anlagt, privat have, som bruges af stedets beboere. På disse steder må mindre beplantning udskiftes uden dispensation. Det drejer sig om planter i kategorierne siv, halvgræsser, græsser, urter, dværgbuske og buske, uanset om de står i en nyttehave eller et staudebed. Plantning eller udskiftning af træer må kun ske, hvis der er givet dispensation. Årsagen til dette er dels, at plantning af træer som udgangspunkt kræver at der graves et større hul i jorden, hvilket i alle tilfælde vil kræve en dispensation, og dels, at træet på længere sigt vil udvikle et stort rodnet, som kan være meget ødelæggende for et fortidsminde. Afskrælning af f.eks. græsplæner for at udlægge rullegræs mv. er ikke af underordnet betydning.

Vær opmærksom på, at:

 • Udskiftningen af beplantningen i haver må kun ske, hvis nyttehaven eller bedet er anlagt før beskyttelsen trådte i kraft, eller der er dispenseret til at anlægge haven eller bedet. Der må ikke foretages udvidelser af arealet med staudebed eller nyttehave. Hvis arealet ønskes udvidet, skal der ansøges dispensation.
 • Kun planter der botanisk er kategoriseret som siv, halvgræsser, græsser, urter, dværgbuske og buske må udskiftes uden dispensation.
 • Der må maksimalt graves 20 cm ned fra jordoverfladen.
 • Udskiftningen skal foregå nænsomt og uden at beskadige ruiner, kulturlag m.v. Det vil i praksis ofte betyde, at arbejdet kun kan udføres ved håndkraft.
 • Der må ikke ske gennembrydning af ruiner, bygningsdele eller urørte kulturlag i form af teglsten, bygningsdele, hårde jordlag, grave m.v.
 • Eksisterende træer må gerne fældes. Træerne skal fældes ved jordoverfladen. Træerne må dog ikke udskiftes. Træernes rødder må ikke jordfræses, hives i eller trækkes op. Læs mere om fjernelse af træer i styrelsens plejevejledning.

Er der et ønske om at etablere nye bede, haveanlæg eller plantning af træer, skal der ansøges om dispensation.

Gælder ikke disse sårbare fortidsminder

Det er ikke tilladt at udskifte mindre beplantning i gravhøje, altså høje, røser, stengrave, dysser og jættestuer.

Udskiftning af trapper

Lovligt opsatte trapper, der ikke har historisk sammenhæng med fortidsmindet, og som er beliggende i en privat have, må gerne udskiftes, hvis der ikke ændres i trappernes fundamenter eller forankringer. Dette gælder dog ikke for trapper, der er anlagt på gravhøje, herunder røser, dysser og jættestuer. Nogle trapper har en direkte historisk sammenhæng med fortidsmindet og må derfor ikke udskiftes. Eksempelvis må en trappe fra et forsvarsanlægs militære brugsperiode ikke udskiftes.

Vær opmærksom på, at:

 • Den nye trappe skal have samme form, udseende og farve som den eksisterende trappe.
 • Der må ikke graves i jorden i forbindelse med udskiftningen af trappen. Det vil sige, at eventuelle funderinger eller forankringer ikke må graves op, udskiftes eller ændres.

Er der behov for at udskifte eller ændre en historisk trappe, eller kræver udskiftningen, at der graves i jorden, skal der ansøges om dispensation.

Gælder ikke disse sårbare fortidsminder

Det er ikke tilladt at udskifte trapper i gravhøje, altså høje, røser, stengrave, dysser og jættestuer.

Definitioner og ordforklaring

I bekendtgørelsen benyttes en række udtryk og begreber, som er defineret nærmere. Hvad er for eksempel forskellen på udskiftning og opsætningen, og hvornår har en bygning ikke historisk sammenhæng med det fortidsminde hvorpå den står?

Hvornår er noget lovligt opstillet, etableret eller anlagt?

I bekendtgørelse om ændringer af underordnet betydning er flere steder omtalt elementer på beskyttede fortidsminder, der ikke har en historisk sammenhæng med fortidsmindet, men som stadig betragtes som lovligt opstillet, etableret eller anlagt. Det kan være formidlings- og informationstavler, bænke, skraldespande eller vejafmærkningsskilte, samt mindre beplantning og trapper i private haver. Disse elementer er kun at betragte som lovligt opstillet, etableret eller anlagt, hvis:

 • Ændringen er sket før den automatiske fredning trådte i kraft i 1937 (for de fortidsminder, som fremgår af museumslovens bilag 1, kapitel 1, og som er beskyttede, hvis de er synlige i terrænet)

eller

 • Ændringen er sket før fredningen er meddelt til ejer (for de fortidsminder, som fremgår af museumslovens bilag 1, kapitel 2, og som er beskyttede, når ejeren har modtaget meddelelse om deres tilstedeværelse)

eller

 • Der er meddelt dispensation til ændringen efter museumslovens § 29 j, stk. 1, eller tilsvarende tidligere lovbestemmelser

Et element betragtes ikke som lovligt opstillet, etableret eller anlagt, hvis der uden fornøden dispensation er foretaget ændringer efter at fredningen trådte i kraft. Det vil eksempelvis sige, at hvis en lovligt etableret terrasse eller trappe (fra før fredningen trådte i kraft) er ombygget, har skiftet placering eller ændret uden fornøden dispensation, anses installationen ikke for lovligt opstillet, etableret eller anlagt.

Hvad menes der med udskiftning vs. opsætning?

I bekendtgørelse om ændringer af underordnet betydning på beskyttede fortidsminder veksles mellem brugen af ordet udskiftning og ordene opsætning eller opstilling.

Med udskiftning menes, at når installationer udskiftes med tilsvarende nye installationer, er det som udgangspunkt af underordnet betydning, hvis det kan ske uden gravearbejder. Dette gælder for eksempel udskiftning af bænke, skilte eller skraldespande, som er opsat på eksisterende standere.

Skal der opsættes eller opstilles nye installationer, skal du som ejer være særligt opmærksom på, om ændringen vil kunne opfattes som beskeden, midlertidig og reversibel. Kræver udskiftningen eller opsætningen, at der graves i fortidsminde eller foretages indgreb i fortidsmindet, er der ikke tale om en ændring af underordnet betydning. Det vil sige, at udskiftning eller ændring af funderingspæle ikke er af underordnet betydning.

Hvornår er noget uden historisk sammenhæng med fortidsmindet?

I bekendtgørelse om ændringer af underordnet betydning på beskyttede fortidsminder omtales nogle undtagelser for bygninger, genstande, belægninger og graffiti, der ikke har historisk sammenhæng med fortidsmindet. Genstande kan være både løse og faste genstande, f.eks. bænke, skilte, lamper, skraldespande, bygningsinventar, cykelstativer.

Bygninger, der er:

 1. Opført efter fortidsmindets oprindelige kulturhistoriske funktionsperioder, og
 2. som ikke fremgår af beskrivelsen af fortidsmindet i registeret over arkæologiske lokaliteter og fundsteder,

har ikke historisk sammenhæng med fortidsmindet. Omvendt har bygninger og andre elementer, såsom skure, skilte, bænke, inventar, fundamenter m.v., som er anlagt, mens fortidsmindet var i brug, en historisk sammenhæng med fortidsmindet.

For ældre bygninger på et fortidsminde kan det være vanskeligt at vurdere, om bygningerne har en historisk sammenhæng med fortidsmindet. Især på de bebyggede voldsteder og forsvarsanlæg kan der være bygninger, som på overfladen ikke ser ud til at være samtidig med fortidsmindets historiske faser, men som dog under overfladen kan vise sig at have en betydelig historisk sammenhæng med fortidsmindet.

Eksempler på bygninger mv. med historisk sammenhæng med fortidsmindet:

 1. Et krudtmagasin, blokhus el.lign. på en bastion.
 2. Et bebygget voldsted, oprindeligt anlagt i 1200-tallet, som har undergået markante ombygninger i 1600- og 1800-tallet.
 3. ”Soldatergraffiti” i form af indridsninger eller tekst, eller påmalede inskriptioner på et forsvarsanlæg fra 1900-tallet.
 4. Et skilt, et skur eller stenbelægning på en dæmning fra 1800-tallet som stammer fra dæmningens brugsperiode i 18-1900-tallet.

Eksempler på bygninger mv. uden historisk sammenhæng med fortidsmindet:

 1. En carport, et drivhus eller skur fra 1960erne beliggende på et voldsted fra 1600-tallet.
 2. En almindelig villa fra 1920erne beliggende på en skanse fra 1800-tallet
 3. Moderne, ny graffiti på et forsvarsanlæg fra 1900-tallets begyndelse.

Hvis en bygning er omtalt i fredningsbeskrivelsen som en del af fortidsmindet, er den fuldt omfattet af fortidsmindebeskyttelsen og må ikke ændres uden dispensation.

Er du i tvivl om, hvorvidt en bygning, genstand, belægning eller graffiti har historisk sammenhæng med et beskyttet fortidsminde, kan du kontakte Slots- og Kulturstyrelsens Center for Kulturarv (Fortidsminder), som kan vejlede nærmere. I den forbindelse kan du blive bedt om at fremsende relevante oplysninger om den pågældende bygning mv. i form af tegninger, opmålinger, fotos el.lign.

Opdateret 14. december 2022