Børn og unges læseglæde - et styrket samarbejde mellem folkeskolens pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne

Tænketanken Fremtidens Biblioteker skal, i samarbejde med et bredt udsnit af institutioner på tværs af skole- og biblioteksområdet, stå i spidsen for at udvikle en national indsats for børn og unges læseglæde

I oktober 2022 lancerede Kulturministeriet en ny national læseglædeindsats. Målet med den nationale indsats for børn og unges læseglæde er at skabe en stærk læsekultur i børn og unges hverdag. Det skal ske gennem et styrket samarbejde mellem folkeskolens pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne.

Indsatsen er iværksat på baggrund af anbefaling fra Strategisk Biblioteksudvalg, som rådgiver kulturministeren om den strategiske udvikling af biblioteksområdet og brug af udviklingsmidlerne.

I forlængelse af indsatsen blev der udbudt et open call, hvor folkebiblioteker, folkeskolens pædagogiske læringscentre samt relevante foreninger og sammenslutninger blev opfordret til at gå sammen om at lave et projektoplæg til indsatsen.

Bredt konsortium skal stå for indsatsen

Strategisk Biblioteksudvalg har behandlet de indkomne projektoplæg og har valgt at pege på Tænketanken Fremtidens Biblioteker, der har svaret på call’et på vegne af et konsortium bestående af Center for Anvendt Skoleforskning, CFU Danmark, Danmarks Biblioteksforening, Pædagogisk LæringsCenterForening, Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre, centralbibliotekerne og tænketanken selv.

Målet for samarbejdet er at opbygge et solidt, tværfagligt fundament for arbejdet med at skabe en stærk læsekultur i børn og unges hverdag gennem praksisnære forsøg i forskellige kommuner.

Indsatsen udvikles i et samspil mellem praksis og forskning og afprøves i mere end 10 kommuner i løbet af 2023-2024. Indsatsen munder ud i et praksisnært katalog med forskellige typer samarbejdsmodeller, formidlingskoncepter og metoder til involvering af børn og unge. Der går nu en proces i gang, hvor projektet skal skæres til i samarbejde med Strategisk Biblioteksudvalg, og der skal nedsættes en følgegruppe mv.

Projektet vil løbende formidle bredt ud om de aktiviteter, der foregår, så flest muligt kan få mulighed for at omsætte viden til praksis undervejs.

 

Opdateret 19. december 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Læs nyheden om lanceringen af indsatsen

National indsats skal styrke børn og unges læseglæde