Museumsloven

Museumsloven fastlægger rammer og vilkår for de museer, der modtager statslige driftsbevillinger og tilskud, og beskriver museernes lovpligtige opgaver.

Bekendtgørelser i relation til museumsloven

Der findes to bekendtgørelser i relation til museumsloven. Det drejer sig om hhv. bekendtgørelse om museer mv. og bekendtgørelse om rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet.

En bekendtgørelse kan udstedes, når der i loven er givet bemyndigelse til, at ministeren kan fastsætte nærmere regler. En bekendtgørelse indeholder derfor regler, som uddyber konkrete bestemmelser i loven.

Bekendtgørelse om museer mv.

Bekendtgørelse om museer mv. fastsætter nærmere regler for bl.a. museernes opgaver, driftstilskud, budget, regnskab og revision. Bekendtgørelsen er senest ændret i 2021 som følge af nye krav til bl.a. regnskab og revision vedr. arkæologiske undersøgelser.

Bekendtgørelsen om rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet

Bekendtgørelsen om rådgivning af Slots- og Kulturstyrelsen på museumsområdet fastsætter regler for nedsættelse af rådgivende udvalg på museumsområdet. Se nærmere under rådgivende organer på museumsområdet.

Derudover er der regler for afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud i Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet, som bl.a. har hjemmel i museumsloven. For nærmere oplysninger om afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud, kan du læse mere her

Opdateret 22. juni 2022