Publikationer

Her finder du udvalgte publikationer, som Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen, Børnekulturens Netværk og Statens Kunstfond har udgivet om kunst og kultur for, med og af børn og unge.

Rapporter fra Kulturministeriet

Kulturministeriets Musikhandlingsplan 2019-22

Musikhandlingsplanen har fokus på børn og unge, live-musik, landsdelsorkestrene, den skabende kunst og det internationale udsyn.
Kulturministeriet 2019
Musikhandlingsplanen 2019-22 kan hentes her.
 

MUSIKSKOLERNE I DANMARK
Musikskoletænketankens rapport

Den af kulturministeren nedsatte tænketank havde til opgave at danne sig et overblik over musikskoleområdet og udpege de væsentligste udfordringer, som musikskolerne står over for i de kommende år. Tænketanken kommer med anbefalinger til musikskoleområdet som helhed og med bud på, hvordan de nuværende og fremtidige udfordringer kan tackles.
Kulturministeriet 2017
Musikskoletænketankens rapport kan henter her.
 

ÅBEN SKOLE
Erfaringer og inspiration fra seks samarbejdsprojekter mellem skoler og eksterne læringsmiljøer

Kulturministeriet og Undervisningsministeriet udbød puljen Åben Skole - lokale samarbejder og national videndeling for at understøtte arbejdet med den åbne skole. I alt 31 kommunale udviklingsprojekter modtog støtte. Ministerierne bad Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om i et inspirationskatalog at opsamle og formidle erfaringer fra de udviklingsprojekter, der modtog støtte i første runde af uddelingen. Kataloget henvender sig til både kommunale forvaltninger, skoler og eksterne læringsmiljøer.
Danmarks Evalueringsinstitut 2017
Rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut kan hentes her.
 

Kulturministeriets Musikhandlingsplan 2015-18
MERE MUSIK - FRA EN STÆRK FØDEKÆDE

Marianne Jelveds musikhandlingsplan fokuserede på børn og unges læringsmiljøer, på spillesteder og transportstøtte, nye formater for mødet med publikum, skabende kunst, orkestre og ensembler samt på ligestilling og mangfoldighed i musikkens verden.
Kulturministeriet 2015
Musikhandlingsplanen Mere musik - fra en stærk fødekæde 2015-18 kan hentes her.
 

Kulturministeriets Musikhandlingsplan 2015-18
TALENT FORPLIGTER

Kulturminister Bertel Haarders musikhandlingsplan afløste Marianne Jelveds og fokuserede på talentudvikling, børn og unges møde med musikken, spillesteder og transportstøtte samt den skabende kunst - komponister og kunstnerisk udvikling.
Kulturministeriet 2015
Musikhandlingsplanen Talent forpligter 2015-18 kan hentes her.
 

Regeringens arkitekturpolitik 2014
Mennesker i centrum

Arkitekturpolitikken fra 2014 har fokus på at sikre borgernes adgang til viden og inspiration om arkitektur, så det bliver muligt for dem kvalificeret at deltage i diskussioner og beslutninger om det byggede miljø. Målet er også, at borgerne i højere grad bruger de inddragelsesprocesser, der giver medindflydelse på den fysiske udvikling. Der er et særligt fokus på formidling og inddragelse i forhold til børn og unge.
Kulturministeriet 2014
Regeringens arkitekturpolitik 2014 kan henter her.
 

Strategi for små børns møde med kunst og kultur

Strategien er startskuddet til et styrket fokus på at understøtte de mindste børns møde med kunst og kultur, også på lokalt plan. Mange af initiativer indbyder til et tæt samarbejde med kommuner og andre centrale parter. Initiativer er en saltvandsindsprøjtning til det fælles arbejde med at øge fokus på små børns møde med kunst og kultur og til at bruge eksisterende midler så hensigtsmæssigt og koordineret som muligt.
Kulturministeriet 2014
Strategien for små børns møde med kunst og kultur kan hentes her.
 

Strategi for skolebørns møde med kunst og kultur

Strategien fokuserer på børns møde med kunst og kultur i skolesammenhæng - ikke mindst i medfør af skolereformen fra 2013, som forpligtede skolen til at samarbejde med det omgivende kultur- og foreningsliv. Skolen udgør starten på en ny epoke i børns liv med krav til børnene om at være selvhjulpne og deltage aktivt i såvel undervisning som øvrige aktiviteter og sociale sammenhænge. Kunst og kultur er en væsentlig del af de oplevelser og muligheder, som børnene skal bruge for at honorere de nye krav, som skolelivet byder på.
Kulturministeriet 2014
Strategien for skolebørns møde med kunst og kultur kan hentes her.
 

Strategi for unges møde med kunst og kultur

Unge nævnes ofte som en del af en samlet betegnelse "børn og unge". de udfordringer, de unge står over for, er dog væsensforskellige fra dem, der gør sig gældende for børn, og der er derfor et ofte overset behov for at adressere de unges udfordringer særskilt. Denne strategi tager derfor udgangspunkt i en grundlæggende præmis om, at unge adskiller sig fra børn og skal adresseres selvstændigt. Det er første gang en dansk regering kommer med en samlet strategi specifikt for unges kunstneriske og kulturelle udfoldelse og for deres inddragelse i og møde med med kunst og kultur.
Kulturministeriet 2014
Strategien for unges møde med kunst og kultur kan hentes her.
 

Kulturministeriets Musikhandlingsplan 2012-15
ÉN MUSIKSCENE - MANGE GENRER

Musikhandlingsplanen fokuserede på samarbejdet mellem musikgenrerne og på at styrke alle led i den musikalske fødekæde, fra folkeskole til verdensscene. Planen blev udarbejdet i dialog med Statens Kunstråds Musikudvalg. 
Kulturministeriet 2012
Musikhandlingsplanen 2012-15 kan hentes her.
 

Kulturministeriets Musikhandlingsplan 2008-11
NYE TONER

Med handlingsplanen ønskede Kulturministeriet at give bedre vilkår for de musikalske vækstlag med hovedvægt på den rytmiske musik. Fokusområder og konkrete initiativer blev udarbejdet i samråd med Kunstrådet Musikudvalg. 
Kulturministeriet 2008
Musikhandlingsplanen 2008-11 kan hentes her.
 

Kulturministeriets Musikhandlingsplan 2004-07
LIV I MUSIKKEN

Handlingsplanen havde fokus på den rytmiske musiks vilkår i den digitale verden og på den klassiske musiks fødekæde gennem talentundervisning på musikskoler og flere midler til musikkonservatorierne. 
Kulturministeriet 2004
Musikhandlingsplanen Liv i musikken 2004-07 kan hentes her.
 

Rapporter fra Slots- og Kulturstyrelsen

Transposition 2018

The National Youth Arts Advisory Board (NYAAG) fra Scotland og Tænketanken for Ungekultur i Danmark har sammen udarbejdet denne rapport med henblik på at kortlægge, hvad god ungdomskultur er, og samle ideer om, hvordan man kan iværksætte positiv kulturen udveksling fra begge gruppers perspektiv.
Slot- og Kulturstyrelsen 2018
Rapporten Transposition 2018 kan hentes her.

KULT
Små børns møde med kunst og kultur – et nationalt udviklingsprojekt.

Rapport vedrørende Kulturministeriets projektudbud ”Kompetenceudvikling – supplerende læringsforløb og aktiviteter” (KULT-projektet 2016-18)
Forfatter: Cand. Mag. Bennyé D. Austring, projektleder v. PH Absalon og leder af KULT-projektet
Alle fotos er godkendt og stillet til rådighed af KULT-projektets partnere og deltagere
Design: Casper Bergsø, PH Absalon.
KULT-logo: Felicia Bech Lillelund, UCN Hjørring 
© Slots- og Kulturstyrelsen 2018
Rapporten Små børns møde med kunst og kultur kan hentes her.

 


Digital publikation præsenterer Sommerfuglemodellen på daginstitutionsområdet

Publikationen beskriver både teoretiske og metodiske udgangspunkter, herunder KULT-projektets arbejdskoncept, Sommerfuglemodellen, og praksisfortællinger fra projektforløb rundt om i landet, efterfulgt af en række velafprøvede aktivitetsforløb, man frit kan kopiere eller plukke af. Publikationen rundes af med et par eksempler på netværkssamarbejde mellem lokale dagtilbud og kulturinstitutioner samt nogle nyttige links og litteraturhenvisninger. Forfatterne har alle været aktive i KULT-projektet med kurser og workshops.
Slot- og Kulturstyrelsen  2017
Publikationen Det blev en sommerfugl kan hentes her.

Kortlægning – Børns møde med kunst og kultur i dagtilbud

Kulturministeriet fastslår i Strategi for små børns møde med kunst og kultur, at der i dag er meget lidt viden om, i hvilket omfang og på hvilken måde kunst og kultur indgår som en del af aktiviteterne i landets dagtilbud.
På den baggrund har Kulturministeriet bedt Rambøll Management Consulting (Rambøll) og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at gennemføre en kortlægning og udarbejde et inspirationsmateriale.
Slots- og Kulturstyrelsen 2015
Nærværende rapport indeholder resultatet af kortlægningen.

Kunst og kultur i dagtilbud: Sådan!

Hæftet indeholder en række eksempler på spændende og indholdsrige aktiviteter og projekter, som er gennemført i danske og nordiske dagtilbud. Hensigten med eksemplerne er at inspirere andre dagtilbud til at arbejde mere med kunst og kultur. Hæftet henvender sig både til de dagtilbud, der allerede arbejder med kunst og kultur, og til de dagtilbud, hvor dette arbejde endnu ikke er udfoldet.
Slots- og Kulturstyrelsen 2015
Nærværende rapport indeholder resultatet af kortlægningen.

Kortlægning af dagtilbud

Oversigt over besvarelserne i undersøgelsen af brugen af kunst og kultur i dagtilbud
Slots- og Kulturstyrelsen 2015
Nærværende rapport indeholder resultatet af kortlægningen.

Kortlægning af nordisk forskning om kultur og kreativitet i skolen

Rapporten er et resultat af et indsamlingsarbejde, der har foregået i 2012 og 13 af forskning om børns møde med kunst og kultur i skolen og med skolen. Det indsamlede materiale er udgivet mellem 2000 og 2012.
Kulturstyrelsen 2014
Kortlægningen af nordisk forskning om kultur og kreativitet i skolen kan hentes her.
An English version is available here.

Unge i kunst- og kulturprojekter

Kunst og kultur bliver af unge set som et frirum i et ungdomsliv præget af krav om målrettethed og karriere. Samtidig er kunsten og kulturen med til at udvikle de unge personligt og give dem en bedre baggrund for at vælge deres livsbane. Det viser denne rapport fra Center for Ungdomsforskning under Aalborg Universitet. Rapporten tager afsæt i interview med unge, der har deltaget i en række modelforsøg om ungekultur sat i søen af Børnekulturens Netværk under Kulturstyrelsen.
Redaktion: Tenna Weng Pedersen
Slot- og Kulturstyrelsen 2014
Rapporten Unge i kunst- og kulturprojekter kan hentes her.

 


Børn Kunst Kultur - i en hverdag der du'r

I "BØRN KUNST KULTUR – i en hverdag der dur" sætter forskere, kultureksperter, lærere, pædagoger og kunstnere fokus på kunst og kulturs betydning for børns udvikling. Bogen rummer desuden en lang række eksempler på konkrete aktiviteter, links og litteraturhenvisninger.
Kulturstyrelsen 2013
Kapitel 1: Børns møde med kunst og kultur
Kapitel 2: Hvorfor styrker kunst og kultur børns demokratiske evner?
Kapitel 3: Kompetente voksne skaber kompetente børn
Kapitel 4: Kunstneriske udtryksformer og digitale medier
Kapitel 5: Kreative børn er en samfundsinvestering
Kapitel 6: Børnekultur i Norden - hvorfor er den så særlig?
Kapitel 7: Det sker derude - samarbejde i praksis
English summary

Unges kreativitet som drivkraft for kulturinstitutioner

I webpublikationen "Unges kreativitet som drivkraft for kulturinstitutioner - Matchmaking af kreative unge og kulturinstitutioner" beskrives en matchmaking-metode, der har til formål at skabe rum for dialog og lokalt samarbejde mellem kreative unge og kulturinstitutioner. Desuden indeholder publikationen otte kulturprojekter, som tager afsæt i unges kreative idéer.
Slot- og Kulturstyrelsen 2013
Rapporten Unges kreativitet som drivkraft for kulturinstitutioner kan hentes her.

Rapporter fra Børnekulturens Netværk

Ungekultur i nye rammer - projektmodning omkring kunst og kultur for, med og af unge

Rapporten 'Ungekultur i nye rammer' præsenterer en række anbefalinger til at fremme udviklingen af kunst og kultur for, med og af unge. Desuden præsenterer den Børnekulturens Netværks nye ungestrategi.
Børnekulturens Netværk 2010
Rapporten Ungekultur i nye rammer kan hentes her.

BØRN RUM FORM
Arkitektur og design for begyndere

En inspirationsbog henvendt til formidlere, lærere, pædagoger, arkitekter, designere og forældre med interesse for formidling af arkitektur og design til børn og unge. Det er en blanding af artikler fra fagfolk om kreativitet og læreprocesser og interviews med kendte arkitekter, designere og erhvervsledere.
Børnekulturens Netværk, november 2010
Rapporten BØRN RUM FORM kan hentes her.
An English version is available here.

Børnekulturens Netværk - Statusrapport 2009

2009 var af EU udnævnt som Innovations- og kreativitetsår, og det gav inspiration til at se på, hvordan kultur og kreativ tænkning kan drive innovation. Statusrapporten giver et overblik over og indblik i alle de børnekulturaktiviteter, som blev i værksat på statsligt plan.
Børnekulturens Netværk 2009
Børnekulturens Netværks statusrapport 2009 kan hentes her.

Børnekulturens Netværk - Statusrapport 2008

Statusrapport 2008 giver et overblik og indblik i alle de børnekulturaktiviteter børnekulturens Netværk har sat i gang på statsligt plan.
Børnekulturens Netværk 2009
Børnekulturens Netværks statusrapport 2008 kan hentes her.

Børnekulturens Netværk - Statusrapport 2006

Rapporten giver et overblik over netværkets arbejde i 2006 med handlingsplanen for 2006-07 Børnekultur i hele landet. Det centrale var arbejdet med tre temaer:

• Kultur i dagtilbuddet
• Kultur i skolen
• Kultur i familien

Børnekulturens Netværk 2007
Børnekulturens Netværks statusrapport 2006 kan hentes her.

Tal om børnekultur

Tal om børnekultur er en dokumentation af den appetit på oplevelser og egen skaben inden for kultur- og fritidslivet, som præger børn overalt i Danmark.
Børnekulturens Netværk 2006
Rapporten Tal om børnekultur kan hentes her.

SLIP FORTÆLLINGEN LØS
Kunst- og kulturformidling til de 3-6 årige

Publikationen rummer en lang række artikler, der alle tager afsæt i fortællingen som den særlige formidlingsform, der skal til, for at små børn for alvor bliver fanget af et budskab. Der indledes med en række overordnede artikler og efterfølges af artikler, der sætter fokus på hver enkelt kunstart - både ud fra en teoretisk og en praktisk indfaldsvinkel.
Børnekulturens Netværk 2006
Rapporten Slip fortællingen løs kan hentes her.

BØRNEKULTUR I KOMMUNEN
Idéer og inspiration til kommunalreformen

Op til kommunalreformen var der et behov for at styrke samarbejdet mellem staten og kommunerne, Børnekulturens Netværk og Børne- og Kulturchefforeningen satte sig sammen for at forsyne kommunerne med inspiration og vejledning for at skabe de bedst mulige rammer for børnekulturen i de nye kommuner. Rapporten kan stadig give inspiration til det fortsatte arbejde med børnekulturen.
Børnekulturens Netværk & Børne- og Kulturchefforeningen 2006
Rapporten Børnekultur i kommunen kan hentes her.

FORTÆLLING MELLEM BØRNEKULTUR OG BØRNS KULTUR
Fortælling som formidlingsform for 3-6 år

Rapporten er resultatet af forskningsprojektet Fortælling som formidlingsform for de 3-6 årige. Projektet havde til formål at undersøge fortællingen som omdrejningspunkt i formidlingen af kunst og kultur til børn i børnehavealderen på baggrund af teoretiske overvejelser og de konkrete formidlingsforsøg, Børnekulturens Netværk havde iværksat på feltet.
Børnekulturens Netværk & Center for Kulturpolitiske Studier, Danmark Biblioteksskole, april 2006
Rapporten Fortælling mellem børnekultur og børns kultur kan hentes her.

KUNST I BØRNS DAGLIGDAG
En guide til kunst og kultur i dagtilbud

Dagtilbuddene har lange traditioner for at give børnene muligheder for at prøve forskellige kulturelle og kreative udtryksformer. Pædagogernes respekt for det enkelte barns kompetencer og lyst til at indtage verden stikker dybt, og mange dagtilbud bakker op om barnets behov med mange spændende initiativer. Denne guide retter sig til pædagoger, som arbejder med kunst- og kulturaktiviteter i dagtilbud for børn fra 0-6 år. Guiden er tænkt som et praktisk værktøj, man kan bruge til at sætte nye aktiviteter i gang.
Børnekulturens Netværk 2006
Rapporten Kunst i børns dagligdag - dagtilbud kan hentes her.

KUNST I BØRNS DAGLIGDAG
En guide til kunst og kultur i børns fritid

Publikationen er en guide til arbejdet med kunst- og kulturaktiviteter i fritids- og ungdomsklubber, foreninger og kulturinstitutioner. Guiden er tænkt som et praktisk værktøj, man kan bruge til at sætte nye aktiviteter i gang. Den rummer information om en lang række områder, f.eks. støttemuligheder, tilbud om rådgivning, mulige samarbejdspartnere, links på internettet, relevant litteratur og gode eksempler på konkrete kunst- og kulturaktiviteter for børn og unge, man kan lade sig inspirere af.
Børnekulturens Netværk 2006
Rapporten Kunst i børns dagligdag - fritid kan hentes her.

KUNST I BØRNS DAGLIGDAG
En guide til kunst og kultur i skole og SFO

Folkeskolerne løser en stor og vigtig opgave, og omverdenen har store forventninger og forhåbninger til, hvad folkeskolen kan udrette. Det moderne menneske har brug for kunst, kreativitet og følelser. Øjnene skal lære at se, hvad de ikke før kunne se. Ørerne skal lære at høre, hvad de ikke før kunne høre. Sanserne skal udvikles, og fantasi og kreativitet skal stimuleres. Vi skal kende os selv og have et aktivt forhold til den kultur, der omgiver os, og som vi er vokset ind i.
Med denne publikation før skolens medarbejdere god hjælp og inspiration til at give kunsten og kulturen liv og rum i skolen.
Børnekulturens Netværk 2006
Rapporten Kunst i børns dagligdag - skole og SFO kan hentes her.

NÅR BØRN MØDER KULTUR
En antologi om formidling i børnehøjde

Børnekulturens Netværk præsenterer i antologien en række vægtige indlæg om formidling af kunst og kultur til børn. Artikler af nogle stærke kræfter på det børnekulturelle områder og af fagfolk med særlig indsigt i formidlingens kunst - fra forfatteren over formidlingskonsulenten, lektoren og professoren til coachen, innovatøren og kommunalchefen.
Børnekulturens Netværk januar 2006
Rapporten Når børn møder kultur kan hentes her.

Børnekultur i hele landet
BKNs handlingsplan 2006-07 & statusrapport 2005

I oktober 2005 blev Børnekulturens Netværk udvidet med to nye parter: Familieministeriet og Undervisningsministeriet. Med handlingsplanen ville BKN slå fast, at kultur for og med børn ikke er forbeholdt bestemte børn i særlig dele af landet. At kunsten og kulturen skal have lige vilkår i alle dele af landet, og at tilbuddene skal fordeles ligeligt. Herudover følges der op på initiativerne fra 2004-05.
Børnekulturens Netværk 2006
Rapporten Børnekultur i hele landet kan hentes her.

Børnekulturens Netværk - Statusrapport 2004

Børnekulturens Netværks første status rapport, som var en opfølgning på netværkets handlingsplan fra februar 2004: Formidlingens Kunst - Et fælles ansvar for børn og kultur. Denne plan byggede på tre visioner:

• Alle børn skal møde kunsten og kulturen
• Alle kulturinstitutioner skal bidrage
• Alle kunstarter skal inddrages

Statusrapporten giver et overblik over aktiviteterne i 2004, både i netværket, hos de deltagende styrelser og hos netværkets samarbejdspartnere.
Børnekulturens Netværk 2005
Børnekulturens Netværks statusrapport 2004 kan hentes her.

Rapporter fra Statens Kunstfond

Dimittendundersøgelse af de musikalske grundkurser

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har fået udarbejdet rapporten om den videre færd for kandidater fra de musikalske grundkurser - i uddannelsessystemet og som musikere og undervisere.
Kulturstyrelsen 2019
Dimittendundersøgelsen af de musikalske grundkurser kan hentes her.

EFFEKTEN AF BØRN OG UNGES MØDE MED KUNST

I 2014 iværksatte Statens Kunstfond et forskningsprojekt med henblik på at undersøge effekten af børn og unges møde med kunst. Et forskerpanel gav en denne indledende rapport en række anbefalinger, herunder forslag om et videre arbejde med forskning i Huskunstnerordningen og kunstneriske initiativer i den åbne skole. De følgende rapporter er resultaterne af indsatsen for perioden 2014-17.
Statens Kunstfond 2015
Den indledende rapport Effekten af børn og unges møde med kunst kan hentes her.

Kortlægning af forskning i effekten af børn og unges møde med kunst

I kortlægningen er der anlagt et perspektiv for forskning som "forskning med henblik på praksis" med henblik på, at forskning på området kan tjene som oplysende og som inspiration for Statens Kunstfond, kulturpolitikere, kulturinstitutioner og undervisnings- og formidlingsinstitutioner, såvel som at praksis, hvor børn og unge møder kunsten, kan være grundlag for løbende forskning.
Rapporten bygger på en sammenfatning af tre centrale undersøgeler på feltet: Arts Education: The Wow Factor (Bamford 2005), Art for Art's Sake? (Winner, Goldstein & Vincent-Lancring 2013) og Understanding the Value of Arts and Culture, The AHRC Cultural Value Project (Crossick & Kazynska 2016).
Statens Kunstfond 2017
Kortlægningen af forskning i effekten af børn og unges møde med kunst kan hentes her.

KUNSTNERISKE PARTNERSKABER I DEN ÅBNE SKOLE?
Forskningsdesign for børn og unges møde med kunst i skolen

Med skolereformen i 2014 indførtes den åbne skole, som forpligtede skolerne til at åbne sig for det omgivende samfund. Den åbne skole blev dermed en platform for at fremme kunst i det hele taget og skabe muligheder for, at alle børn og unge kan møde kunsten og kunstnere. Statens Kunstfond nedsatte i perioden 2014-17 et forskerpanel, som skulle udarbejde et forskningsdesign for børn og unges møde med kunst i den åbne skole. Forskningsdesignet opstiller en måde, hvorpå man kan undersøge, hvad der skal til for at udfolde de visioner og muligheder, der ligger i de forskellige samarbejdsformer omkring den åbne skole mellem skoler, lærere, pædagoger, kunstner og kulturinstitutioner.
Statens Kunstfond 2017
Rapporten Kunstneriske partnerskaber i den åbne skole? kan hentes her.

Undersøgelse af Huskunstnerordningen - Rapport

Statens Kunstfonds Huskunstnerordning har siden 2006 støttet kunstprojekter, hvor grupper af børn eller unge har mødt en eller flere kunstnere. Kunstmøderne foregår på de steder, hvor børn og unge og deres lærere, pædagoger eller formidlere mødes, og hvor alle deltager sammen med kunstnerne i projekternes kunstneriske processer. Kunstfonden afsatte midler til at undersøge disse møder mellem alle de deltagende parter og inden for de rammer, som Huskunstnerordningen sætter. I denne første del analyserer forskergruppen et gennemløb i Huskunstnerordningen fra opslag over ansøgninger til behandling af dem i foråret 2016. I anden del - caseanalyserne - er 6 projekter udvalget til nærmere analyse.
Statens Kunstfond 2017
Rapporten Undersøgelse af Huskunstnerordningen kan hentes her.

Undersøgelse af Huskunstnerordningen - Caseanalyser

I denne del er 6 Huskunstnerprojekter udvalgt til nærmere analyse. Kriterierne for udvælgelse er diversitet af samarbejdsformer mellem institutioner af forskellig karakter, kunstner og aldersgrupper af børn og unge. Metodisk er der arbejdet med deltagende og ikke-deltagende observation samt kvalitative forskningsinterviews med repræsentanter fra deltagende børn/unge, lærere(/pædagoger, kunstnere og arrangører. Endelig er der i forhold til børn og unge arbejdet med æstetiske evalueringsformer, der inkluderer tegning-, rollespils- og foto-støttede samtaler.
Statens Kunstfond 2017
Undersøgelse af Huskunstnerordningen - caseanalyser kan hentes her.

BØRN/UNGE OG BILLEDKUNST
Kortlægning af situationen vedrørende billedkunst for, med og af børn og unge

Baggrunden for kortlægningen var et ønske fra Statens Kunstråd og Børnekulturens Netværk om at få et aktuelt overblik over tilbud og muligheder for børn og unge på billedkunstområdet - og en vurdering af disse. Billedkunstområdet skal i den forbindelse ses både som en selvstændig kunstart, et særskilt fagområde og som en kompetence, et redskab, der medvirker til at stimulere indlæring i forhold til de mere boglige fag.
Statens Kunstråd & Børnekulturens Netværk 2011
Kortlægningen Børn/Unge og Billedkunst kan hentes her.

SKOLEKONCERTER I DANMARK

Rapporten besvarer et kommissorium fra Statens Kunstråds Musikudvalg, der tilstræber en generel kortlægning af skolekoncertvirksomheden i Danmark for på den baggrund at sammenligne skolekoncertvirksomheden i Norge og Sverige, hvad angår omfang, organisation og økonomi. Til grund for rapporten ligger en spørgeskemaundersøgelse blandt skoler, skolekoncertmusikere og kommuner, interviews med repræsentanter for de faglige organisationer, skolekoncertarrangører, musiklærere m.fl.
Statens Kunstråd & Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse 2010
Rapporten Skolekoncerter i Danmark kan hentes her.

Evaluering af forsøgsprojektet Dans for Børn v. Dansens Hus

Projektet Dans for Børn blev igangsat i 2007 og løb frem til 2011 med en samlet finansiering fra Statens Kunstråd på 3.845.000 kr. Forsøgsprojektet blev etableret med det formål at nå ud til flest mulige børn i daginstitutioner og skoler op til 6. klasse og deres lærere/pædagoger med kvalificerede dansetilbud samt at udvikle en effektiv formidlingsstruktur til kommuner og skoler/institutioner.
Evalueringen blev gennemført af Pluss Leadership og havde til formål at vurdere indsats, resultater og målopfyldelse og at fremkomme med overvejelser og anbefalinger vedrørende en evt. videreførelse af ordningen.
Statens Kunstråd, oktober 2010
Evalueringen af forsøgsprojektet Dans for Børn kan hentes her.

Evaluering af Huskunstnerordningen og puljen til forsøg med billedkunstneriske grundkurser

Statens Kunstråd gennemførte i 2006-2009 to programmer vedrørende kunst og børn: Huskunstnerordningen og Puljen til forsøg med Kulturskoler, Billedkunstneriske Grundkurser (BGK) m.v. Rapporten er en evaluering gennemført med henblik på at kvalificere debatten om de to programmers fremtid. Evalueringen blev gennemført af Pluss Leadership i perioden juni-december 2008.
Statens Kunstråd 2008
Evaluering af Huskunstnerordningen og puljen til forsøg med billedkunstneriske grundkurser kan hentes her.

The Ildsjael in the Classroom

A review of Danish Arts Education in the Danish Folkeskole
Professor Anne Bamford, Wimbledon School of Art, and Professor Matt Qvortrup, The Robert Gordon University
Statens Kunstråd 2006
Rapporten The Ildsjæl in the Classroom kan hentes her.
Et dansk uddrag af rapporten kan hentes her.

Rapporter om museer

Skole-virksomhedssamarbejde med kommunal forankring
- En undersøgelse af organiseringer og erfaringer

Kortlægningen undersøger, hvordan kommunerne understøtter samarbejdet mellem skoler og virksomheder som en del af åben skole. Det omfatter en analyse af 22 kommuners varetagelse af skole-virksomhedssamarbejde samt interviews med medarbejdere fra kommunale forvaltninger.
Nationalt Netværk af Skoletjenester 2019
Rapporten Skole-virksomhedssamarbejde med kommunal forankring kan hentes her.

Faglig integration af eksterne læringsmiljøers undervisningstilbud i skolernes undervisningsforløb

Kortlægningen bygger videre på rapporten Skolers brug af undervisningstilbud på kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøer og Mål for elevers læring ved skolers brug af undervisningstilbud. Man har undersøgt lærernes perspektiver på og erfaringer med faglig integration af undervisningstilbud. fra eksterne læringsmiljøer i deres undervisningsforløb på skolerne.
Nationalt Netværk af Skoletjenester 2018
Rapporten Faglig integration af undervisningstilbud kan hentes her.

Skolers brug af undervisningstilbud på kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøer

Med denne landsdækkende kortlægning samler Nationalt Netværk af skoletjenester erfaringer fra både skoleverdenen, kommuner og kulturinstitutioner/eksterne læringsmiljøer med skolernes brug af undervisningstilbud i den åbne skole.
Nationalt Netværk af Skoletjenester 2016
Rapporten Skolens brug af undervisningstilbud på kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøer kan hentes her.

Mål for elevers læring ved skolers brug af undervisningstilbud på kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøer

I denne landsdækkende kortlægning samles erfaringer fra både skoleverdenen, kommuner og kulturinstitutioner/eksterne læringsmiljøer, og der gives et øjebliksbillede af de tre aktørers arbejde med mål for elevers læring i den åbne skole.
Nationalt Netværk af Skoletjenester 2016

Rapporten Mål for elevers læring kan hentes her.

 


Museernes undervisningspraksis

Denne kortlægning gør status over statslige og statsanerkendte museers undervisningspraksis i 2018. Den giver indblik i forandringer i museernes undervisningspraksis siden folkeskolereformen, og den sammenligner museernes undervisningstilbud, opstilling af læringsmål og skolesamarbejde med data fra 2016.
Nationalt Netværk af Skoletjenester 2019
Rapporten Museernes undervisningspraksis kan hentes her.

Skolers transport af elever til kulturinstitutioner og eksterne læringsmiljøer

Kortlægningen samler nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre undersøger, hvordan kommunerne understøtter samarbejdet mellem skoler og virksomheder som en del af åben skole. Det omfatter en analyse af 22 kommuners varetagelse af skole-virksomhedssamarbejde samt interviews med medarbejdere fra kommunale forvaltninger.
Nationalt Netværk af Skoletjenester 2014
Rapporten Skolers transport kan hentes her.

Museernes læringspotentialer

Kulturarvsstyrelsen har kortlagt de statslige og statsanerkendte museers undervisningsaktiviteter til grundskolen og ungdomsuddannelserne. Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvordan museerne forstår og praktiserer undervisning og at belyse de udfordringer museernes står over for i forhold til en professionel forvaltning af deres læringspotentialer i det 21. århundredes videnssamfund.
Kulturarvsstyrelsen 2009
Kortlægningen Museernes læringspotentialer kan hentes her.

God praksis - eksempler på museernes undervisning til grundskoler og ungdomsuddannelser

Museernes ansvarsområder og forskning inden for kultur- og naturarv korresponderer med grundskolens og ungdomsuddannelsernes kerneområder. Undervisningsaktiviteterne på museerne er tværfaglige og problemorienterede og omfatter en stor variation i læringsstile, karakteriseret ved høj faglighed og socialt engagement.
Kulturarvsstyrelsen 2008
Rapporten God praksis kan hentes her.

Opdateret 02. juni 2022