Klager over højskoleophold

Du kan ikke klage til Slots- og Kulturstyrelsen vedrørende en konkret afgørelse, som en højskole har truffet.

Slots- og Kulturstyrelsen fører et såkaldt legalitetstilsyn med højskolerne. Det vi sige, at der føres tilsyn med, at en godkendt højskole overholder Lov om folkehøjskoler og de regler, der er udstedt i forlængelse af loven. Jf. Lov om folkehøjskoler, er en højskole en fri skole, og det betyder, at en højskoles øverste myndighed er skolens bestyrelse, som man kan klage til, hvis man er utilfreds med en afgørelse, som skolens ledelse har truffet. Styrelsen er således ikke klageinstans i forhold til konkrete afgørelser, som en højskole måtte træffe. F.eks. er der ikke fra centralt hold fastsat regler om bortvisning af elever.

Opdateret 02. maj 2022