Fredericia Musicalteater

Formålet med ordningen

Fredericia Musicalteater er en selvejende institution, der modtager udviklingstilskud fra staten. Udviklingstilskuddet ydes med henblik på, at teatret gennem sit virke kan forsøge kvalificere sig til eventuelt at blive omfattet af scenekunstlovens § 5, der omfatter teatre og scenekunstinstitutioner med særlige opgaver.

Slots- og Kulturstyrelsens skabeloner

Slots- og Kulturstyrelsen bruger følgende tjeklister til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Afleveringsfrister

  • Generelle frister for budget og regnskab: 1. november / 30. juni
  • Årshjul: virksomhedsmøde i 4. kvartal.

Lovgivning

Aftalen har hjemmel i § 9 i lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet ("driftstilskudsloven"), samt i medfør af ’Aftale om udviklingstilskud til Fredericia Musicalteater med sigte på § 5-status’ af 12. februar 2021.

Regnskab og revision

Reglerne for budget, regnskabsaflæggelse og revision fremgår af Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

I aftaleperioden er der krav om kvartalsvis rapportering – økonomisk og aktivitetsmæssigt. Fredericia Kommune er som offentlig hovedtilskudsyder tilsynsførende myndighed.

Finansloven

Det samlede budget for driftstilskud til Fredericia Musicalteater fastsættes på de årlige bevillingslove (§ 21.23.55.20).

Opdateret 09. november 2022

Ordningen gælder følgende teater

  • Fredericia Musicalteater