Små Storbyteatre

Små storbyteatre er professionelle teatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg, der som et supplement til landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg samt teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde bidrager til at sikre et alsidigt te

Formålet med ordningen

Teatrenes drift er helt eller delvist finansieret af den kommune de ligger i, og kommunen modtager tilskud hertil fra staten. Kulturministeriet har indgået budgetaftaler om små storbyteatre med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Aalborg Kommune og Odense Kommune. I Aarhus Kommune indgår de små storbyteatre i de regionale kulturaftaler med Kulturministeriet. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer de statslige bevillinger til kommunerne.

Årshjul

  • Aftaler: Senest 1. september forud for det finansår, hvor aftalen om driftstilskud træder i kraft, fremsender kommunen et forslag til aftale til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på forelæggelse for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.
  • Regnskaber: Årsrapporter for de Små Storbyteatre fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Ved sæsonregnskab er fristen den 1. december, ved kalenderårsregnskab den 1. juni.
  • Budgetter: Slots- og Kulturstyrelsen skal ikke godkende budgetter for de små storbyteatre.

Årsrapporter

Årsrapporter indsendes digitalt af den kommunale tilsynsmyndighed således:
Dokumenterne indsendes som én samlet pdf-fil i følgende rækkefølge:

  • (A) Kommunens godkendelse af årsrapporten.
  • (B) Revideret årsrapport underskrevet af bestyrelse, daglig leder og med revisors påtegning.
  • (C) Revisors underskrevne revisionsprotokollat. 

Teatrenes regnskaber skal aflægges efter den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks og bør som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtage budgettal. 

Årsrapporten skal indeholde en ledelses- eller årsberetning, som gør rede for teatrets aktiviteter, økonomiske udvikling i regnskabsåret og fremtidsplaner. Ledelsesberetningen skal indeholde en beskrivelse af målopfyldelsen af de i rammeaftalen fastsatte opgaver for teatret, herunder oplysninger om antal forestillinger/opførsler, solgte billetter, nye produktioner, egen- co- eller gæsteproduktioner mv. 

Slots- og Kulturstyrelsen opfordrer til, at teatret skaber åbenhed og transparens om sin virksomhed og offentliggør årsrapporterne på teatrets hjemmeside.

Slots- og Kulturstyrelsens skabeloner

Slots- og Kulturstyrelsen bruger følgende tjekliste til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Husleje

Det skal af årsrapporten tydeligt fremgå hvor stor en procentvis andel, huslejen udgør af det samlede offentlige driftstilskud, jf. bekendtgørelsen om små storbyteatre, BEK nr. 700:§ 5. Ved fordelingen af budgetrammen efter § 3, stk. 1, kan tilskud til husleje maksimalt udgøre 15 pct. af det tilskudsberettigede kommunale driftstilskud til det enkelte lille storbyteater. Stk. 2. Ved husleje forstås i denne bekendtgørelse lejeudgifter eller tilsvarende udgifter til lokaler og bygninger, som teatret disponerer over. Udgifter til lokale- og bygningsdrift som f.eks. udgifter til lys, vand, varme og rengøring betragtes ikke som husleje. Hvis huslejen overstiger 15 pct. af det samlede offentlige driftstilskud skal revisor godtgøre for, hvordan den resterende del af huslejen dækkes af teatrets andre indtægter.

Afrapportering for projektilskud i reviderede årsregnskaber

Driftsstøttede institutioner mv. på Kulturministeriets/Statens Kunstfonds område modtager i mange tilfælde tillige særskilte projekttilskud fra projektstøtteudvalgene under Statens Kunstfond. I denne vejledning beskrives, hvordan man som tilskudsmodtager på fyldestgørende vis kan aflægge regnskab og afrapportere på målopfyldelsen for et eller flere projekttilskud i institutionens/foreningens ordinære årsregnskab/årsrapport. Hent excel-skabelonen her.

Lovgivning

Scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst: 
Lovbekendtgørelse nr. 246 af 18/03/2020

Små Storbyteatre

Bekendtgørelse om Små Storbyteatre: 
Bekendtgørelse nr. 700 af 27/06/2012

Finansloven

Det samlede budget for driftstilskud til Små Storbyteatre kan findes under Finanslovens § 21.23.21. Se www.oes-cs.dk/bevillingslove.

Opdateret 13. oktober 2022

Ordningen gælder følgende institutioner

Frederiksberg
Riddersalen

København
Anemoneteatret
Det Lille Teater og Marionetteatret 
Grønnegårdsteatret
Husets Teater
Sydhavns Teater 
Sort/Hvid
Teater Glimt
Teatergrad
Teater Grob
Teater Hund og Co.
Teater V
ZeBu
Teatret ved Sorte Hest
Teater Zeppelin

 

Odense
Den Fynske Opera
Teater Momentum
Nørregårds Teater 

Aalborg
Teater Nordkraft

Aarhus
Gruppe 38
Filuren
Svalegangen
Bora Bora