Tilsyn med museer

Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med, at de statsanerkendte museer lever op til kravene i museumsloven og driftstilskudsloven, og at museerne løfter deres opgaver på et tilstrækkeligt højt niveau.

Slots- og Kulturstyrelsen fører både et fagligt og et økonomisk/administrativt tilsyn med, at de statsanerkendte museer lever op til museumsloven og driftstilskudsloven, og at museerne løfter deres opgaver på et tilstrækkeligt niveau.

Slots- og Kulturstyrelsen løfter denne opgave gennem bl.a.

  • Tilskudsadministration
  • Kvalitetsvurderinger
  • Virksomhedsmøder
  • Budget- og regnskabsgodkendelse
  • Indhentning af nøgletal mv.

Det økonomisk/administrative tilsyn med museerne er i henhold til driftstilskudsloven delt mellem Slots- og Kulturstyrelsen og kommunerne – afhængig af, hvem der er det pågældende museums offentlige hovedtilskudsgiver.

Strategi for tilsyn

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en strategi for sit tilsynsarbejde. Strategien udgør det strategiske og operationelle grundlag for Slots- og Kulturstyrelsens tilsyn med de statsanerkendte museer. Strategien udtrykker styrelsens overvejelser om og prioritering af tilsynet, ramme og retning for en videreudvikling af tilsynsredskaber samt tydeliggør kriterier og konsekvenser ved tilsynet.

Opdateret 11. juli 2024