Egnsteatre

Formålet med ordningen

Egnsteatre er professionelt producerende teatre uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner. Kommuner og teatre indgår fireårige egnsteateraftaler, som godkendes af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst og Slots- og Kulturstyrelsen. Staten refunderer op til 50 % af kommunernes driftstilskud til egnsteatrene. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer finanslovsbevillingen til egnsteatre.

Årshjul

Udmelding om refusion

 • Den 1. maj udmelder Slots- og Kulturstyrelsen minimumsprocenten for statens refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre det efterfølgende år.
 • Slots- og Kulturstyrelsen udmelder den endelige refusionsprocent i januar det år, den gælder.

Egnsteateraftaler

 • Udkast til nye egnsteateraftaler og forlængelse af aftaler skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 1. april året forud for aftalens ikrafttræden.
 • Slots- og Kulturstyrelsen skal have nye og forlængede egnsteateraftaler i underskrevet stand i hænde senest den 31. december året forud for aftalernes ikrafttræden. Af hensyn til Slots- og Kulturstyrelsens mulighed for at beregne og udmelde størrelsen af den statslige refusion af kommunens driftsudgifter før årsskiftet, henstiller styrelsen til, at kommunen indsender den endelige underskrevne aftale senest den 30. november året forud for aftalens ikrafttræden.

Regnskaber

 • Regnskaber skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Ved sæsonregnskab er fristen den 1. december, ved kalenderårsregnskab den 1. juni.
 • Regnskab aflægges efter den til enhver tid gældende kommunale regnskabsmodel.

Refusion udbetaling

Staten refunderer op til 50 % af kommunernes driftstilskud til egnsteatrene. Refusionen udbetales kvartalsvist.

 • Januar-kvartal udbetales primo januar
 • April-kvartal udbetales ultimo marts
 • Juli-kvartal udbetales ultimo juni
 • Oktober-kvartal udbetales ultimo september

Særligt statsligt tilskud

Nogle egnsteatre modtager et særligt statsligt tilskud. Statens tilskud til egnsteatre udbetales kvartalsvist.

Dispensation fra kravet om 2 produktioner årligt

Årsrapporter

Årsrapporter indsendes digitalt af den kommunale tilsynsmyndighed således:
Dokumenterne indsendes som én samlet pdf-fil i følgende rækkefølge:

 • (A) Kommunens godkendelse af årsrapporten 
 • (B) Revideret årsrapport underskrevet af bestyrelse, daglig leder og med revisors påtegning
 • (C) Revisors underskrevne revisionsprotokollat

Teatrenes regnskab skal aflægges efter den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks og indeholde budgettet for regnskabsåret.
Årsrapporten skal indeholde en ledelses- eller årsberetning, som gør rede for teatrets aktiviteter, økonomiske udvikling i regnskabsåret samt fremtidsplaner. Ledelsesberetningen skal indeholde en beskrivelse af målopfyldelsen af de i egnsteateraftalen fastsatte opgaver for teatret, samt oplysninger om antal forestillinger/opførsler, solgte billetter, nye produktioner, egen- co- eller gæsteproduktioner mv.

Husleje

Det skal af regnskabet fremgå, hvordan den tildelte driftsstøtte fordeler sig på de enkelte omkostningsarter, herunder hvor stor en del af det samlede offentlige tilskud, der er anvendt til dækning af husleje, jf. bekendtgørelsen om egnsteatre, BEK nr 759:§8 Egnsteatres udgifter til husleje må ved indgåelsen af nye egnsteateraftaler med virkning efter 1. juli 2014 maksimalt udgøre 15 pct. af teatrets samlede offentlige tilskud. Stk. 2. Ved udgifter til husleje forstås i denne bekendtgørelse udgifter til leje eller tilsvarende udgifter til lokaler og bygninger, som teatret disponerer over. Udgifter til lokale- og bygningsdrift, som f.eks. udgifter til lys, vand, varme og rengøring, betragtes ikke som husleje.Hvis huslejen overstiger 15 pct. af det samlede offentlige driftstilskud skal revisor godtgøre for, hvordan den resterende del af huslejen dækkes af teatrets andre indtægter.

Afrapportering for projektilskud i reviderede årsregnskaber

Driftsstøttede institutioner mv. på Kulturministeriets/Statens Kunstfonds område modtager i mange tilfælde tillige særskilte projekttilskud fra projektstøtteudvalgene under Statens Kunstfond. I denne vejledning beskrives, hvordan man som tilskudsmodtager på fyldestgørende vis kan aflægge regnskab og afrapportere på målopfyldelsen for et eller flere projekttilskud i institutionens/foreningens ordinære årsregnskab/årsrapport. Hent excel-skabelonen her.

Slots- og Kulturstyrelsens skabeloner

Skabeloner til egnsteateraftaler:

Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at udkast til nye egnsteateraftaler udformes efter Slots- og Kulturstyrelsens skabelon. Dette bidrager til at sikre, at aftaleudkastet lever op til alle krav om indhold, oplysninger, bilagsmateriale m.m.)

Slots- og Kulturstyrelsen bruger følgende tjekliste til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Skabelon til nøgletal m.v. i ledelsesberetning:

Lovgivning 

Scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst:
Lovbekendtgørelse nr. 246 af 18/03/2020

Egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre:
Bekendtgørelse nr. 1099 af 26/10/2019 

Finansloven

Det samlede budget for driftstilskud til egnsteatrene kan findes under Finanslovens § 21.23.21.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunsts rolle i forhold til egnsteatrene

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalgs for Scenekunsts opgave i forhold til en egnsteateraftale er at træffe afgørelse om, hvorvidt en aftale danner grundlag for, at institutionen kan opnå status som egnsteater. Udvalget har først og fremmest til opgave at afgøre, om teatret kan godkendes som et professionelt producerende teater.

Læs mere om behandling af egnsteateraftaler:

Opstartsprojekter

Lovgivningen omkring egnsteaterområdet giver mulighed for, at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan medfinansiere et opstartsprojekt mellem et teater og én eller flere kommuner med henblik på, at teatret på sigt kan opnå status som et refusionsudløsende egnsteater i en kommende synkron aftaleperiode.  

Når der ansøges om tilskud til et opstartsprojekt, er det en forudsætning, at én eller flere kommuner uden for de fem hovedbyer (Århus, Odense, Aalborg, København og Frederiksberg) ønsker at indgå i en medfinansiering af projektet. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg  for Scenekunst træffer beslutning om evt. tilskud til projektet på baggrund af en ansøgning. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunsts evt. medfinansiering af et opstartsprojekt prioriteres indenfor den del af udvalgets midler, som er afsat inden for rammerne af § 18 i lov om scenekunst.  

Ansøgning om tilskud til opstartsprojekter skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med udvalgets to årlige ansøgningsfrister henholdsvis medio januar og primo juni. Ansøgningen indsendes via en ansøgningsformular.

Refusionsprocent

Den endelige procent for den statslige refusion af kommuners driftsudgifter til egnsteatre er i 2022 36,9 %.

Opdateret 06. september 2023