Egnsteatre

Egnsteatre er professionelt producerende teatre uden for Københavns, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner. Et egnsteater skal have et fast spillested, lokal forankring, være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner og skal producere mindst to produktioner årligt.

Kommuner og teatre indgår fireårige egnsteateraftaler, som godkendes af Statens Kunstfond ved Projektstøtteudvalget for Scenekunst og Slots- og Kulturstyrelsen. Staten refunderer op til 50 % af kommunernes driftstilskud til egnsteatrene. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer finanslovsbevillingen til egnsteatre.

I indeværende aftaleperiode 2021-2024 yder i alt 40 kommuner tilskud til 27 egnsteatre rundt omkring i Danmark. Næste aftaleperiode for egnsteatrene løber fra den 1. januar 2025 til den 31. december 2028.

Egnsteateraftaler

Send udkast til aftaler 1. april

Udkast til nye egnsteateraftaler og forlængelse af aftaler skal indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 1. april året forud for aftalens ikrafttræden. Send udkast til aftaler til musc@slks.dk.

Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at udkast til nye egnsteateraftaler udformes efter Slots- og Kulturstyrelsens skabelon. Dette bidrager til at sikre, at aftaleudkastet lever op til alle krav om indhold, oplysninger, bilagsmateriale m.m.

Skabelon til ny egnsteateraftale (word) 

Dispensation fra kravet om 2 produktioner årligt

I henhold til bekendtgørelsen om egnsteatre, BEK nr 1099 § stk. 5. kan Statens Kunstfond dispensere fra kravet om minimum 2 årlige produktioner, jf. stk. 2, hvis særlige forhold taler herfor.

Se liste over egnsteatre med dispensation fra kravet om 2 årlige produktioner

Sagsgang ved anmodning om dispensation (word) 

Husleje

Egnsteatres udgifter til husleje må ved indgåelsen af nye egnsteateraftaler med virkning efter 1. juli 2014 maksimalt udgøre 15 pct. af teatrets samlede offentlige tilskud.

Ved udgifter til husleje forstås udgifter til leje eller tilsvarende udgifter til lokaler og bygninger, som teatret disponerer over. Udgifter til lokale- og bygningsdrift, som f.eks. udgifter til lys, vand, varme og rengøring, betragtes ikke som husleje.

Tilbagemelding på udkast til aftaler

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg gennemgår udkast til aftaler og sender kommentarer primo september.

Indsend endelige aftaler

Af hensyn til Slots- og Kulturstyrelsens mulighed for at beregne og udmelde størrelsen af den statslige refusion af kommunens driftsudgifter før årsskiftet, henstiller styrelsen til, at kommunen indsender den endelige underskrevne aftale senest den 30. november året forud for aftalens ikrafttræden. Slots- og Kulturstyrelsen skal have nye og forlængede egnsteateraftaler i underskrevet stand i hænde senest den 31. december året forud for aftalernes ikrafttræden til orientering.

Delvis refusion af kommuners driftstilskud 

Staten yder delvis refusion op til 50 pct. af kommunernes driftstilskud til egnsteatre. Statsrefusion af de kommunale driftstilskud til det enkelte egnsteater ydes inden for en beløbsramme fastlagt på de årlige finanslove.

Den endelige refusionsprocent beregnes som forholdet mellem finanslovbevillingen til egnsteaterrefusion og de samlede refusionsberettigede kommunale driftstilskud til egnsteatre.

  • Den 1. maj udmelder Slots- og Kulturstyrelsen minimumsprocenten for statens refusion af kommunernes driftstilskud til egnsteatre det efterfølgende år.
  • Slots- og Kulturstyrelsen udmelder den endelige refusionsprocent i januar det år, den gælder.

Den statslige refusion af kommuners driftsudgifter til egnsteatre er i 2023 38,1 %. (Refusionsprocenten for 2024 er endnu ikke faldet på plads).

Idet egnsteateraftaler indgås og fornyes samtidigt hvert fjerde år, fastlægges refusionsprocenten med forbehold for de årlige finanslove for fireårige perioder.
Se minimumsrefusionsprocenten for indeværende aftaleperiode 2021-2024:
Minimumsrefusionsprocenter for 2021, 2022, 2023 og 2024 (pdf)

Se tidligere refusionsprocenter (pdf)

Udbetaling af refusion til kommunerne

Slots- og Kulturstyrelsen udbetaler refusionen til kommunerne kvartalsvist således:

  • Januar-kvartal udbetales primo januar
  • April-kvartal udbetales ultimo marts
  • Juli-kvartal udbetales ultimo juni
  • Oktober-kvartal udbetales ultimo september

Særligt statsligt tilskud

Staten kan yde et særligt driftstilskud til egnsteatre, der før nedlæggelse af amterne i 2007 modtog tilskud fra en eller flere amtskommuner.

Se liste over egnsteatre, som modtager et særligt statsligt tilskud (pdf)

Årsrapporter

Årsrapporter indsendes digitalt af den kommunale tilsynsmyndighed således:
Dokumenterne indsendes som én samlet pdf-fil i følgende rækkefølge:

  • (A) Kommunens godkendelse af årsrapporten 
  • (B) Revideret årsrapport underskrevet af bestyrelse, daglig leder og med revisors påtegning
  • (C) Revisors underskrevne revisionsprotokollat

Teatrenes regnskab skal aflægges efter den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks og indeholde budgettet for regnskabsåret.
Årsrapporten skal indeholde en ledelses- eller årsberetning, som gør rede for teatrets aktiviteter, økonomiske udvikling i regnskabsåret samt fremtidsplaner. Ledelsesberetningen skal indeholde en beskrivelse af målopfyldelsen af de i egnsteateraftalen fastsatte opgaver for teatret, samt oplysninger om antal forestillinger/opførsler, solgte billetter, nye produktioner, egen- co- eller gæsteproduktioner mv.

Skabelon til nøgletal m.v. i ledelsesberetning:
Skabelon - Nøgletal m.v. (excel)

Husleje

Det skal af regnskabet fremgå, hvordan den tildelte driftsstøtte fordeler sig på de enkelte omkostningsarter, herunder hvor stor en del af det samlede offentlige tilskud, der er anvendt til dækning af husleje, jf. bekendtgørelsen om egnsteatre, BEK nr 1099, §8 stk. 2. Hvis huslejen overstiger 15 pct. af det samlede offentlige driftstilskud skal revisor godtgøre for, hvordan den resterende del af huslejen dækkes af teatrets andre indtægter.

Afrapportering for projektilskud i reviderede årsregnskaber

Driftsstøttede institutioner mv. på Kulturministeriets/Statens Kunstfonds område modtager i mange tilfælde tillige særskilte projekttilskud fra projektstøtteudvalgene under Statens Kunstfond. I denne vejledning beskrives, hvordan man som tilskudsmodtager på fyldestgørende vis kan aflægge regnskab og afrapportere på målopfyldelsen for et eller flere projekttilskud i institutionens/foreningens ordinære årsregnskab/årsrapport. Hent excel-skabelonen her.

Frist for indsendelse til Slots- og Kulturstyrelsen

Regnskaber skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Ved sæsonregnskab er fristen den 1. december, ved kalenderårsregnskab den 1. juni.

Slots- og Kulturstyrelsen bruger følgende tjekliste til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Slots- og Kulturstyrelsens interne tjekliste af årsregnskaber for egnsteatre (word)

Lovgivning 

Scenekunst

Lovbekendtgørelse nr. 1473 af 30/11/2023:
Bekendtgørelse af lov om scenekunst

Egnsteatre

Bekendtgørelse nr. 1099 af 26/10/2019:
Bekendtgørelse om egnsteatre

Finansloven

Det samlede budget for driftstilskud til egnsteatrene kan findes under Finanslovens § 21.23.21.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunsts rolle i forhold til egnsteatrene

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalgs for Scenekunsts opgave i forhold til en egnsteateraftale er at træffe afgørelse om, hvorvidt en aftale danner grundlag for, at institutionen kan opnå status som egnsteater. Udvalget har først og fremmest til opgave at afgøre, om teatret kan godkendes som et professionelt producerende teater.

Læs mere om udvalgets behandling af egnsteateraftaler:

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunsts behandling af egnsteateraftaler (pdf)

Opstartsprojekter

Lovgivningen omkring egnsteaterområdet giver mulighed for, at Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst kan medfinansiere et opstartsprojekt mellem et teater og én eller flere kommuner med henblik på, at teatret på sigt kan opnå status som et refusionsudløsende egnsteater i en kommende synkron aftaleperiode.  

Når der ansøges om tilskud til et opstartsprojekt, er det en forudsætning, at én eller flere kommuner uden for de fem hovedbyer (Århus, Odense, Aalborg, København og Frederiksberg) ønsker at indgå i en medfinansiering af projektet. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst træffer beslutning om evt. tilskud til projektet på baggrund af en ansøgning. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunsts evt. medfinansiering af et opstartsprojekt prioriteres indenfor den del af udvalgets midler, som er afsat inden for rammerne af § 18 i lov om scenekunst.  

Ansøgning om tilskud til opstartsprojekter skal indsendes i forbindelse med udvalgets to årlige ansøgningsfrister henholdsvis medio januar og primo juni på puljen Scenekunst for børn, unge og voksne. Ansøgningen indsendes via Tilskudsportalen.
Se ansøgningsvejledningen her.

Kvalitetsudvikling på egnsteatre

Udvalget kan yde tilskud til kvalitetsudviklingsprojekter på egnsteatre.
Se ansøgningsvejledningen her.

Opdateret 20. marts 2024