Øvrige musikinstitutioner

En række øvrige musikinstitutioner modtager driftstilskud fra Statens Kunstfond, finansloven og kulturministerens musikhandlingsplan.

Formål mv.

Musikfestivalerne Copenhagen Jazz Festival, Spot Festival og Strøm, Dacapo Edition-S, Det Danske Suzuki Institut, Levende Musik i Skolen (LMS), Music Export Denmark (MXD), Musikkens Hus, OrkesterMester og Sangens Hus skal virke til fremme af musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet. I institutionernes aftaler med Statens Kunstfond og Kulturministeriet er der fastsat mere specifikke mål og visioner for institutionernes virke. Der henvises desuden til institutionernes egne hjemmesider.

Budget og årsrapport

Budget og årsrapport udarbejdes og indsendes i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen). Budget og årsrapport skal desuden opfylde følgende formkrav:

Budget

Institutionen skal senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.

Budgettet skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold::

 • (A) Budgetindledning samlet med oplysninger i denne rækkefølge og i kortfattet form:
  • Opsummering af institutionens forventede økonomi og målopfyldelse i henhold til den indgåede rammeaftale.
  • Opregning af de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret.
  • Beskrivelse af forventninger til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover.
  • Beskrivelse af eventuelle væsentlige afvigelser fra rammeaftalen.
  • Dato for bestyrelsens godkendelse af budgettet.
  • Den daglige leders underskrift med dato.
 • (B) Driftsbudget udarbejdet i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel.

KOMMUNAL GODKENDELSE AF BUDGET

Den tilsynsførende kommune videresender spillestedets budget sammen med kommunens godkendelse af budgettet. Det skal fremgå af den kommunale budgetgodkendelse, at budgettet er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Budget og kommunal godkendelse skal indsendes til styrelsen senest den 31. december før budgetåret.

Årsrapport

Institutionen skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende et revideret årsregnskab (årsrapport) til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.

Regnskabet skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold: 

 • (A) Slots- og Kulturstyrelsens tjekliste for udarbejdelse af årsrapport, udfyldt og underskrevet af den daglige leder.
 • (B) Oplysninger om institutionens organisationsnavn og CVR-nr.
 • (C) Revideret årsregnskab (årsrapport) underskrevet af institutionens ledelse og med revisors påtegning. Resultatopgørelsen skal være i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel og indeholde fyldestgørende noter.
 • (D) Revisionsprotokollat underskrevet af institutionens ledelse og revisor. Det skal fremgå af revisionsprotokollatet, at revisionen er sket i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen).

KOMMUNAL GODKENDELSE AF ÅRSRAPPORT

Den tilsynsførende kommune videresender spillestedets årsrapport og revisionsprotokollat sammen med kommunens godkendelse af regnskabet. Det skal fremgå af den kommunale regnskabsgodkendelse, at regnskabet er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Årsrapport og kommunal godkendelse skal være styrelsen i hænde senest ved udgangen af september.

Filer til udarbejdelse af budget og årsrapport

Følgende filer skal anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af budget og årsrapport:

Rapportering af målopfyldelse i forhold til ramme-/målaftale sker i årsrapportens ledelsesberetning. Vejledning til udarbejdelse af ledelsesberetning findes her:

Afrapportering for projekttilskud i reviderede årsregnskaber

Driftsstøttede institutioner mv. på Kulturministeriets og Statens Kunstfonds område modtager i mange tilfælde tillige særskilte projekttilskud. I denne vejledning beskrives, hvordan man som tilskudsmodtager på fyldestgørende vis kan aflægge regnskab og afrapportere på målopfyldelsen for et eller flere projekttilskud i institutionens ordinære årsrapport.

God ledelse

Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner retter sig mod bestyrelser og direktioner på de selvejende kulturinstitutioner.

Formålet med anbefalingerne er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer, og at ledelsen tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold.

Rammeaftaler og evaluering

Der er indgået flerårige aftaler med flere af institutionerne. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik evaluerer desuden løbende de institutioner, de yder tilskud til. Resultatet af evalueringerne er fremlagt i evalueringsrapporter. Aftaler og evalueringsrapporter findes i højre kolonne.

Lovgrundlag

LMS, MXD, OrkesterMester, Sangens Hus og Strøm modtager driftstilskud i henhold til Kulturministeriets musikhandlingsplan (2019-2022), der finansieres via aktstykket om udlodningsmidler til kulturelle formål.

Opdateret 14. februar 2024