Basisensembler og specialensembler

Statens Kunstfond giver i henhold til musikloven tilskud til professionelle ensembler, orkestre, bands og kors virksomhed.

Denne side henvender sig til professionelle ensembler, orkestre, bands og kor, som har indgået en flerårig rammeaftale med Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Hvis der ikke er indgået en rammeaftale, skal der søges om tilskud en gang årligt via www.kunst.dk.

Formål mv.

Professionelle ensembler, orkestre, bands og kors formål mv. er beskrevet i rammeaftaler med Statens Kunstfond. Der henvises desuden til ensemblernes egne hjemmesider.

Budget og årsrapport

Budget og årsrapport udarbejdes og indsendes i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen). Budget og årsrapport skal desuden opfylde følgende formkrav:

Budget

Institutionen skal senest 2 måneder før regnskabsårets begyndelse indsende et budget til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.

Budgettet skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold:

 • (A) Budgetindledning samlet med oplysninger i denne rækkefølge og i kortfattet form:
  • Opsummering af institutionens forventede økonomi og målopfyldelse i henhold til den indgåede rammeaftale.
  • Opregning af de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret.
  • Beskrivelse af forventninger til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover.
  • Beskrivelse af eventuelle væsentlige afvigelser fra rammeaftalen. Budgetindledning påtegnes med erklæring om, hvem der for institutionen har godkendt budgettet samt dato for godkendelse. For selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, der godkender budgettet, mens det for kommunale institutioner typisk er den daglige leder.
 • (B) Driftsbudget udarbejdet i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel.

Kommunal budgetgodkendelse

Hvis en kommune er tilsynsførende myndighed, videresender kommunen institutionens budget sammen med kommunens godkendelse af budgettet. Det skal fremgå af den kommunale budgetgodkendelse, at budgettet er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Årsrapport

Institutionen skal senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning indsende et revideret årsregnskab (årsrapport) til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse.

Regnskabet skal indsendes som én samlet pdf-fil med følgende indhold:

 • (A) Slots- og Kulturstyrelsens tjekliste for udarbejdelse af årsrapport (version 2017-12-12), udfyldt og underskrevet af den daglige leder.
 • (B) Oplysninger om institutionens organisationsnavn og CVR-nr.
 • (C) Revideret årsregnskab (årsrapport) underskrevet af institutionens ledelse og med revisors påtegning. For selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, der underskriver årsrapporten, mens det for kommunale institutioner typisk er den daglige leder. Resultatopgørelsen skal være i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel og indeholde fyldestgørende noter.
 • (D) Revisionsprotokollat underskrevet af institutionens ledelse og revisor. For selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, der underskriver årsrapporten, mens det for kommunale institutioner typisk er den daglige leder. Det skal fremgå af revisionsprotokollatet, at revisionen er sket i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen).

Basisensemblerne skal fra årsrapport 2019 anvende Slots- og Kulturstyrelsens registreringsværktøj til afrapportering af nøgletal som en del af årsrapportens ledelsesberetning. Registreringsværktøjet og den medfølgende vejledning findes i afsnittet nedenfor.

Kommunal regnskabsgodkendelse

Hvis en kommune er tilsynsførende myndighed, videresender kommunen institutionens årsrapport og revisionsprotokollat sammen med kommunens godkendelse af regnskabet. Det skal fremgå af den kommunale regnskabsgodkendelse, at regnskabet er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Filer til udarbejdelse af budget og årsrapport

Følgende filer skal anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af budget og årsrapport:

Rapportering af målopfyldelse i forhold til rammeaftalen sker i årsrapportens ledelsesberetning. Vejledning til udarbejdelse af ledelsesberetning findes her:

Slots- og Kulturstyrelsens registreringsværktøj til afrapportering af nøgletal:

Afrapportering for projekttilskud i reviderede årsregnskaber

Driftsstøttede institutioner mv. på Kulturministeriets/Statens Kunstfonds område modtager i mange tilfælde tillige særskilte projekttilskud. I denne vejledning beskrives, hvordan man som tilskudsmodtager på fyldestgørende vis kan aflægge regnskab og afrapportere på målopfyldelsen for et eller flere projekttilskud i institutionens ordinære årsregnskab/årsrapport.

God ledelse

Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner retter sig mod bestyrelser og direktioner på de selvejende kulturinstitutioner.

Formålet med anbefalingerne er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer, og at ledelsen tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold.

Rammeaftaler og evaluering

Der er indgået flerårige aftaler med en række basisensembler og specialensembler. Aftalerne findes i højre kolonne.

De fem basisensembler blev i 2019 evalueret af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik. Resultatet af evalueringen er fremlagt i 5 individuelle mødeopfølgninger og en samlet nøgletalsrapport. Det samlede evalueringsmateriale kan findes i højre kolonne.

Lovgrundlag

Opdateret 14. februar 2024

Orkestre, bands, kor og ensembler, der er omfattet af dette regelsæt

 • Ensemble MidtVest
 • Ensemble Storstrøm
 • Esbjerg Ensemble
 • Randers Kammerorkester
 • Aarhus Jazz Orchestra
 • Ars Nova Copenhagen
 • Athelas Sinfonietta Copenhagen
 • Concerto Copenhagen
 • Dreamers' Circus
 • Jakob Bro Music
 • Resonerende Rum
 • Theatre of Voices