Vilkår om arkæologiske undersøgelse

Hvis ejer får dispensation til at ændre et beskyttet fortidsminde, vil der ofte være stillet vilkår om, at museet skal udføre en arkæologisk undersøgelse.

De arkæologiske undersøgelser, som udføres i forbindelse med et vilkår administreres anderledes, end almindelige bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser. Nedenfor kan du læse om, hvordan museet skal agere i disse sager.

Museumslovens § 29 j

Kulturministeren kan i særlige tilfælde gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 29 e, stk. 1, § 29 f og § 29 g, stk. 1 og 2.

Ved meddelelse af dispensation fra § 29 e, stk. 1, kan der stilles vilkår, herunder om, at der for ansøgerens regning skal udføres en arkæologisk undersøgelse.

Med særlig opmærksomhed og grundighed

Hvis en ejer af et fortidsminde får dispensation til at ændre et fortidsminde, og der i den forbindeles stilles vilkår om, at det arkæologiske museum skal foretage en arkæologisk undersøgelse (oftest sonderende eller som overvågning), vil der ofte stå som et vilkår, at museet med særlig opmærksomhed og grundighed skal registrere evt. fremkomne historiske/arkæologiske spor.

Udgangspunktet for, hvad der skal registreres, er anderledes end ved almindelige bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser. Når der arbejdes i et beskyttet fortidsminde, er der tale om et fortidsminde hvis særlige beskyttelsesværdi er fastlagt, og det er dette fortidsmindes historie, der skal sikres viden om. Alle observationer om et beskyttet fortidsminde har betydning for fortidsmindet og skal derfor registreres.

Budget og regnskab

Den arkæologiske undersøgelse og afrapportering af arbejdet på det beskyttede fortidsminde sker som følge af et vilkår. Derfor afregnes der direkte med den anlægsansvarlige. På anmodning fra ejer fremsender museet et prisoverslag for det arkæologiske arbejde til den anlægsansvarlige og til styrelsens sagsbehandler. På de beskyttede fortidsminder arbejdes der ikke med maksimumsbudgetter, som det er tilfældet for de almindelige bygherrebetalte arkæologiske undersøgelser.

Når arbejdet er afsluttet, indsendes den endelige beretning pr. mail direkte til styrelsen og til ansøger. Museet kan ikke selv uploade beretninger til fredede lokaliteter i Fund og Fortidsminder. Beretningen skal foreligge senest 12 måneder efter undersøgelsen er afsluttet, medmindre andet er aftalt med styrelsen.

Arkæologisk overvågning

Er der stillet vilkår om arkæologisk overvågning, er det museets opgave at udføre dette arbejde. Ejer har imidlertid pligt til at sørge for, at vilkåret efterleves. Den arkæologiske overvågning kan forløbe på forskellige måder alt efter fortidsmindets og projektets karakter.

Med mellemrum kan det være nødvendigt at foretage oprensninger af voldgrave, kanaler eller mølleanlæg. I sådanne tilfælde er det museets opgave at overvåge arbejdet og vejlede ejer således, at oprensningen ikke medfører varige ændringer i fortidsmindets autentiske dele. Ved voldsteder er det især vigtigt, at bundmembran og uforstyrrede arkæologiske lag ikke beskadiges eller gennembrydes.

Nogle steder er et beskyttet fortidsminde tinglyst på en hel matrikel, uden at man kender den præcise placering af alle fortidsmindets enkelte dele. Det kan for eksempel være de jorddækkede ruiner af et gammelt kloster. Hvis der gives dispensation til etablering af nye jordkabler på matriklen, er det museets opgave at overvåge gravearbejdet og vejlede bygherre om, hvornår de påtræffer de ruindele, fredningen har til hensigt at beskytte. Ofte vil det være et vilkår, at ledningen kun kan etableres, hvis det kan ske uden at gennembryde oprindelige ruinddele. Mens arbejdet pågår skal bygherre følge museets anvisninger, men bygherre er selv ansvarlig for at standse arbejdet, hvis der f.eks. påtræffes beskyttede ruinddele. 

Sonderende forundersøgelse inden dispensation

Nogle gange er der ikke nok viden om et fortidsminde til, at det er muligt at give dispensation til en ændring. I sådanne tilfælde kan det eksempelvist komme på tale med en sonderende forundersøgelse, inden der evt. meddeles dispensation. Den sonderende forundersøgelse skal tilvejebringe tilstrækkelig viden om fortidsmindet til, at det kan afklares i hvilket omfang, der vil kunne meddeles dispensation til ændringen.

Fordi arbejdet er sonderende, må museet i udgangspunktet ikke gennembryde oprindelige dele af fortidsmindet som f.eks. murrester eller særligt væsentlige eller intakte kulturlag. Eventuelle oldsager skal blive liggende in situ. Er det strengt nødvendigt at foretage gennembrydninger af mure mv., skal museet først afklare dette med den ansvarlige sagsbehandler i styrelsen.

Eventuelle udgifter til akut konserveringsbehov, opstået som følge af en sonderende forundersøgelse på et beskyttet fortidsminde, betales af ansøger. Er du i tvivl, skal du kontakte styrelsens sagsbehandler.

Opdateret 05. september 2022