Status, nøgletal, regnskab og slutevaluering 2021-24

Frist for status, nøgletal og regnskab er den 15. september i det efterfølgende aftaleår. Det vil sige, at status, nøgletal og regnskab for 2021 skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde den 15. september 2022. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer det indsendte materiale inden for tre måneder og er løbende i dialog med kulturregionerne.

Nøgletal og regnskab

Slots- og Kulturstyrelsen skelner mellem to typer tilsyn: Staten tilsyn med de projekter og aktiviteter, kulturregionen selv initierer og gennemfører, mens kulturregionen fører tilsyn med de projekter og aktiviteter, der på kulturregionens foranledning bliver udført af andre aktører, f.eks. kulturinstitutioner og kulturaktører.

Styrelsen fører tilsyn på indsatsområde- og nøgletalsniveau. Kulturregionen skal anvende et afrapporteringsskema for nøgletal, der kan hentes her.

Kulturregionen skal over for Slots- og Kulturstyrelsen aflægge revideret regnskab for de projekter og aktiviteter, den selv udvikler og gennemfører.

Covid-19 og udsættelse af projektafvikling og regnskab

På grund af covid-19 er der aftalt særlige vilkår og frister for status og regnskab for 2020 med kulturregioner.

Skemaet til særskilt afrapportering finder du her

Status og slutevaluering

Kulturregionerne skal indsende en årlig status pr. 15. september. I 2024, der er de nuværende kulturaftalers sidste år, skal kulturregionerne desuden indsende en slutevaluering den 1. marts, der bl.a. skal danne grundlag for indgåelse af en ny kulturaftale. Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet et inspirationsmateriale til status og slutevaluering, som kulturregionerne bedes tage udgangspunkt i.

Se inspirationsmaterialet

Alle dokumenter skal indsendes via et elektronisk skema

Opdateret 09. marts 2022