Museernes opgaver og drift

Museerne varetager en række basisopgaver om indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling. På disse sider bliver museumsfaglige, praktiske og økonomiske aspekter af museernes virke og drift beskrevet. Beskrivelserne bliver suppleret med vejledninger.

Gennem de indbyrdes forbundne opgaver indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling skal museerne i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv aktualisere viden om kultur- og naturarv. De skal gøre den tilgængelig og vedkommende samt udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og samfund. Endelig skal de sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse.

Indsamling

Museerne indsamler genstande, præparater og værker af betydning for Danmarks kultur- og naturarv. Det sker i forbindelse med undersøgelser og forskning i særlige emner eller temaer. Ofte får museerne tilbudt genstande og værker af privatpersoner. Museerne vurderer i så fald om genstandene og værkerne har betydning og kan supplere de bestående samlinger.

Registrering

Når genstande, præparater og værker indgår i museernes samlinger, skal de registreres. Registreringen omfatter, ud over en beskrivelse af genstanden, også de oplysninger, der knytter sig til genstanden – dens proveniens. Museerne indberetter registrering til centrale databaser.

Bevaring

Kulturhistoriske genstande vil tit bære præg af slid og ælde. Kunstværker er ofte udført i materialer med ringe holdbarhed. En restaurering eller konservering er derfor nødvendig for at genstandene og værkerne kan bevares. Hvor de ikke umiddelbart kan indgå i museernes udstillinger, stilles de på magasin. Flere museer er gået sammen om nye fællesmagasiner, som sikrer gode opbevaringsforhold.

Forskning

Museernes forskning skal tilføre ny viden om genstandene og værkerne i museernes samlinger og om deres betydning set med nutidens øjne. Men forskningen er i lige så høj grad rettet mod fænomener, tilstande og forandringer i samfundet. Resultaterne af forskningen danner fundament for museernes indsamling og formidling.

Formidling

Museerne omsætter deres viden og samlinger i udstillinger, publikationer og undervisningstilbud. Mange museer har på deres hjemmeside introduktioner til udstillinger og undervisningsmateriale til skolebrug. Der er tradition for, at museerne stiller deres faglige viden til rådighed for alle, som henvender sig.

Samarbejde med planmyndighederne

De kulturhistoriske museer samarbejder med de kommunale planmyndigheder. Planmyndighederne skal underrette museerne om planforslag og om bygge- og nedrivningstilladelser. Museerne rådgiver planlægningsmyndigheden om sikring af væsentlige bevaringsværdier. Hvor dette ikke er muligt, dokumenterer museerne forholdene.

 

Opdateret 02. marts 2022