Statsstøtte til zoologiske anlæg

For at være med til at højne kvaliteten og sikre zoologiske anlæg af international standard i Danmark yder staten hvert år tilskud til en række af de zoologiske anlæg.

For at opnå statsstøtte er der blandt andet krav om, at et zoologisk anlæg skal:  

 • Formidle kendskab til vilde dyr og deres bevarelse
 • Medvirke aktivt i arbejdet med at bevare truede vilde dyrearter 
 • Yde støtte til forskning og undervisning
 • Tilbyde særlige formidlingsprogrammer for børn og unge.

Tilskud administreres af Rådet for Zoologiske Anlæg. Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for rådet.

Søg tilskud

Krav til modtagere af statsstøtte

For at et zoologisk anlæg kan anerkendes som modtager af statstilskud, skal det opfylde en række krav.

Kravene er defineret i Lov om statstilskud til zoologiske anlæg

Kravene er:

 • Anlægget skal være godkendt i henhold til den gældende lovgivning for indretning og drift af zoologiske anlæg.
 • Anlægget skal være en selvejende institution eller ejes af en forening eller fond, hvis formål er anlæggets drift.
 • Anlæggets vedtægter skal være godkendt af kulturministeren.
 • Anlæggets budget og regnskab skal være godkendt af kulturministeren.
 • Anlægget skal beskæftige mindst en fuldtidsansat zoolog (cand.scient.).
 • Anlægget skal være åbent for offentligheden i videst muligt omfang og på forud bekendtgjorte tidspunkter.
 • Anlægget skal have en høj standard og et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opretholde denne.
 • Anlægget skal virke til fremme af formidling af kendskabet til vilde dyr og deres bevarelse og til støtte for forskning og undervisning. Anlægget skal have særlige formidlingsprogrammer rettet mod børn og unge, såvel når de besøger anlægget i skolesammenhæng som uden for skolesammenhæng. Ligeledes skal anlægget have en tilfredsstillende formidling til gavn for de øvrige gæster.
 • Anlægget skal medvirke aktivt i arbejdet med at bevare truede vilde dyrearter.
 • Anlægget skal indgå i relevante nationale og internationale samarbejder med andre anlæg af tilsvarende art.
 • Anlægget skal udarbejde en arbejdsplan, hvoraf det skal fremgå, hvilke opgaver anlægget vil forpligte sig til at udføre. Planen indsendes hvert fjerde år til Rådet for Zoologiske Anlæg.
 • Anlægget skal have en nedskrevet miljøpolitik.
 • Anlæggets dyrebestand skal have en bredde, der sikrer, at den biologiske mangfoldighed belyses, samtidig med at bestanden repræsenterer en vis bredde i geografisk forstand.
 • Anlægget skal løbende foretage en fuldstændig registrering af køb, salg, fødsler og dødsfald inden for dyrebestanden. For arter, der holdes i anonyme grupper, registreres gruppen og ikke enkeltindividerne.

Zoologiske anlæg, som opfylder ovenstående krav, kan søge om at blive godkendt til at modtage statstilskud. 

Oversigt over støttede anlæg fra 2005 og frem (pdf)

Ansøg om tilskud

Det er muligt for statsanerkendte zoologiske anlæg at søge om statstilskud fra 1. oktober 2024.

Ansøgningsfrist for indsendelse af ansøgning er 1. november 2024.

Besigtigelser og kvalitetsvurderinger

I følge Zoo-loven skal Rådet for zoologiske anlæg føre tilsyn med zoologiske anlæg, der modtager statstilskud. Dette sker blandt andet gennem besigtigelser og kvalitetsvurderinger hvert andet år.

Det er Slots- og Kulturstyrelsen som varetager sekretariatsopgaven for rådet. 

Læs mere om besigtigelser og kvalitetsvurderinger

Opdateret 19. februar 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen