Søg tilladelse til bygningsarbejder

Vejledning til ansøgning om tilladelse og tilskud til bygningsarbejder på din fredede bygning.

(Når du udfylder ansøgningsblanketten skal du anvende MitID. Hvis din virksomhed ikke allerede har et MitID Erhverv, kan du oprette det på denne side: MitID Erhverv - MitID Erhverv (mitid-erhverv.dk))

Både små og store ændringer af din fredede bygning kræver tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Fra opsætning af et skilt på facaden til tagomlægning eller flytning af en skillevæg. Opsætning af lysinstallationer, antenner eller solceller er også bygningsarbejder, som kræver tilladelse. Du må først gå i gang med arbejdet, når du har fået en tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Du må gerne udføre almindelig vedligeholdelse på din bygning. Det er, når dit bygningsarbejde går ud over almindelig vedligehold, at du skal søge tilladelse.

Læs om almindelig vedligeholdelse

Nogle typer bygningsarbejder skal du ikke søge om tilladelse til. Du skal bare indsende en underretning til Slots- og Kulturstyrelsen, inden du går i gang.

Læs om underretninger

Ansøgningsprocessen

Herunder kan du læse om de enkelte trin i ansøgningsprocessen. Vi anbefaler, at du læser alle delene igennem, inden du indsender din ansøgning. Nederst på siden kan du klikke dig videre til ansøgningsformularen. 

Når du som ejer eller rådgiver vil udføre bygningsarbejder på en fredet bygning, så skal der indhentes tilladelse inden arbejderne påbegyndes. Du må altså ikke gå i gang med projektet, før du har fået en tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Bygningsarbejde uden tilladelse

Hvis du har udført bygningsarbejder, der går ud over almindelig vedligehold, uden en tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen er der tale om et ulovligt forhold, som skal lovliggøres. Et forhold kan blive retlig eller fysisk lovliggjort, og det er Slots- og Kulturstyrelsen der træffer afgørelse om, hvordan forholdet skal lovliggøres.

Læs nærmere om lovliggørelse af ulovligt udførte bygningsarbejder

Find fredningsbeskrivelsen af din fredede bygning i FBB

Fredningsbeskrivelsen er udarbejdet i forbindelse med at bygningen er blevet fredet. Beskrivelsen fortæller om bygningens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier, der danner grundlag for fredningen. Slots- og Kulturstyrelsen bruger fredningsbeskrivelsen i sagsbehandlingen, og beskrivelsen giver et indblik i bygningens bærende fredningsværdier, du som ejer skal værne særligt om.

Læs fredningsbeskrivelsen i databasen Fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB)

Læs vores faglige retningslinjer

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet en række faglige retningslinjer, der beskriver styrelsens praksis for behandling af byggesager på de fredede bygninger.

Går du med overvejelser om at lave bygningsarbejder i dit fredede hus anbefaler vi, at du først orienterer dig i de faglige retningslinjer, der hører til den type bygningsarbejde, som du ønsker at lave. 

Se oversigten over faglige retningslinjer

Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvad din ansøgning skal indeholde. Det kan være nødvendigt at tilknytte en restaureringskyndig rådgiver til at udarbejde ansøgningen.

Du skal indtaste følgende i ansøgningsblanketten:

 • Kortfattet resume af hvad du søger om tilladelse til
 • Adresse og kommune
 • Matrikelnummer og ejerlav
 • Bygningens ejerforhold (privat eller firma/institution)
 • Oplysninger om ejer
 • Evt. oplysninger om rådgiver/arkitekt

Hvis du søger på vegne af en ejer, ejerforening eller boligforeningsbestyrelse, skal du vedhæfte en fuldmagt.

Du skal vedhæfte følgende bilag til ansøgningen:

 • Kort beskrivelse af bygningen og evt. dens historie. Hvis Slots- og Kulturstyrelsen har lavet en fredningsbeskrivelse, kan du tage udgangspunkt i den (søg i Fredede og Bevaringsværdige Bygninger). Supplér gerne med historiske fotos eller andet, der kan belyse dit konkrete ønske.
 • Beskrivelse af eksisterende forhold. Her skal du skrive kort om ejendommen og fredningens omfang. Du kan igen tage udgangspunkt i Slots- og Kulturstyrelsens fredningsbeskrivelse, hvis der findes en sådan. Hvis der efter fredningen er lavet ændringer i bygningen, som har betydning for din ansøgning, så skal du oplyse om dette.
 • Beskrivelse af, hvilke arbejder eller ændringer du ønsker at gennemføre. Når du beskriver en ønsket ombygning, skal du forholde dig til bygningens arkitektur og historie, de såkaldte fredningsværdier. Du skal beskrive, hvordan bygningsarbejderne tager hensyn til fredningsværdierne.
 • Situationsplan (oversigtstegning), der viser ejendommens placering. Planen skal oplyse om de eksisterende forhold med angivelse af afstande til nabo- og vejskel samt eksisterende bygninger på ejendommen. Målestoksforholdet skal være mindst 1:500.
 • Tegninger og fotos af eksisterende forhold. Tegninger skal være målfaste med angivelse af målestoksforholdet, og målestoksforholdet skal være tilpasset tegningens detaljeringsgrad.
 • Tegninger af fremtidige forhold.
 • Detailtegninger af de bygningsdele, som ansøgningen omhandler (f.eks. af vinduer, døre, tagfod, køkken, bad mv.). Styrelsen vil i nogle tilfælde bede om detailtegninger i 1:10 og 1:1.
 • Arbejdsbeskrivelse med oplysning om, hvilke materialer og arbejdsmetoder der tænkes anvendt. Du kan finde hjælp i styrelsens faglige retningslinjer samt i informationsbladene om vedligeholdelse og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger. Vær opmærksom på, at udbudsmateriale ikke kan vedlægges som arbejdsbeskrivelse.
 • Udfyldt budgetskema (Hvis du søger om støtte til arbejderne. Se nedenfor)

Hvis du vil søge om tilskud til dit bygningsarbejde, skal du udfylde et budgetskema og indsende det sammen med ansøgningen om tilladelse til bygningsarbejde. Slots- og Kulturstyrelsen har ikke mulighed for at støtte igangværende eller allerede udførte arbejder.

Du kan downloade budgetskemaet ved at klikke her

Vær opmærksom på, at tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen har en frist. Afrapporteres der ikke inden for fristen i brevet vil tilskuddet bortfalde uden varsel.

I Slots- og Kulturstyrelsen vurderer vi alle ansøgninger om bygningsarbejder konkret. Ikke to bygninger er helt ens. Vi skal sikre, at alle ændringer i bygningen tager hensyn til bygningens fredningsværdier og særlige kvaliteter.

De bærende fredningsværdier skal fastholdes

I vores vurdering af din ansøgning tager sagsbehandlerne stilling til, om de ansøgte arbejder understøtter og opretholder bygningens bærende fredningsværdier. Det vurderes om de ansøgte arbejder er af en arkitektonisk kvalitet, som lever op til den pågældende bygnings kvaliteter, samt om arbejderne understøtter bygningens materialeholdning.

I behandlingen af byggesagen vurderer styrelsen bygningens signifikans. Signifikans er et udtryk for bygningens betydning set i forhold til andre fredede bygninger af samme type. Signifikans vurderes ud fra sjældenhed, kvalitet og bevaringstilstand. Generelt vil en høj signifikans medføre en forholdsvis restriktiv forvaltning. Det er Slots- og Kulturstyrelsen der vurderer bygningens signifikans.

Herudover vurderer vi i styrelsen bygningens autencitet og integritet. Autencitet er et udtryk for bygningens ægthed og integritet er et udtryk for hvor helstøbt bygningen fremstår i sig selv og i forhold til sine omgivelser.

Sager kan lægges for Det Særlige Bygningssyn

Særligt komplicerede eller principielle sager kan Slots- og Kulturstyrelsen bede om Det Særlige Bygningssyns udtalelse i sagen. Det Særlige Bygningssyn kan også bede om at få en bestemt byggesag forelagt. Vi giver dig besked, hvis din sag skal med på et møde i Det Særlige Bygningssyn. Efter mødet vil Det Særlige Bygningssyn komme med en udtalelse i sagen, som vi sender til dig og som indgår i vores behandling af din sag.

Læs om Det Særlige Bygningssyn

For at kunne behandle din ansøgning kan sagsbehandleren i Slots- og Kulturstyrelsen bede om supplerende materiale. Styrelsen skal kende hele omfanget af sagen for at kunne træffe afgørelse.

Når din ansøgning er ”fuldt oplyst”, det vil sige at styrelsen har alt det nødvendige materiale, vil du få svar senest 12 uger efter.

Svaret har form af en afgørelse, som enten kan være en tilladelse eller et afslag. 

Hvis du har modtaget en tilladelse, skal du være særlig opmærksom på:

 • At læse hele afgørelsen grundigt igennem. Der vil ofte være betingelser i afgørelsen.
 • At undersøge hvordan betingelserne i afgørelsen opfyldes - før arbejderne igangsættes.
 • At arbejder der ikke udføres i overensstemmelse med betingelserne i en afgørelse er ulovlige
 • At overholde fristen for afrapportering, såfremt der er meddelt tilsagn om tilskud i afgørelsen.
 • At læse bilaget "Vilkår for udbetaling af tilskud", hvis der er meddelt tilsagn om tilskud i afgørelsen.
 • At få indsamlet den krævede dokumentation undervejs.

Du kan klage til kulturministeren over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser inden for fire uger fra afgørelsen er modtaget.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra afgørelsesdatoen.

Når bygningsarbejderne med tilskud er udført, skal der indsendes en afrapportering. Afrapporteringen sker ved at du indsender regnskab via linket nedenfor. Uanset tilskuddets størrelse skal du benytte dette link til afrapportering.

I tilskudssager skal du opmærksom på at:

 • Tilsagn om tilskud bortfalder uden varsel, hvis ikke alle planlagte arbejder er afsluttet og projektet afrapporteret inden for fristen i tilsagnsbrevet.
 • Det er muligt at søge om fristforlængelse for udbetaling af tilskud. Dette skal dog ske før fristens udløb.
 • Ved tilskud på over 500.000,- kr. skal der vedlægges regnskab med revisorpåtegning.

Vi anbefaler at fotos til afrapporteringen samles i en PDF, da det desværre kun er muligt at uploade én fil.

Indsend din afrapportering

Opdateret 16. april 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen