Børn og unge i udsatte boligområder

Her kan du læse mere om, hvordan børn og unge i udsatte boligområder får mulighed for at møde og engagere sig aktivt i kunst og kultur.


PULJE: KULTURBROEN TIL BØRN OG UNGE 2019-2022

Kulturbroen til børn og unge har fokus på at skabe metodeudvikling og brobygning mellem parter fra udsatte boligområder og lokale kulturinstitutioner og -aktører, så flere børn og unge i udsatte boligområder får mulighed for at møde og engagere sig i kunst og kultur. Initiativet består af en pulje på 3,7 millioner, en projektmodningscamp forud for ansøgningsrunden og et videndelingsnetværk på tværs af de projekter, der har fået støtte fra puljen.

Støttede projekter:

Kultur til børn og unge blev uddelt i 2019 og støtter otte projekter. Puljen bliver ikke slået op igen.

Musikalsk legestue som brobygger

Et samarbejde mellem Den boligsociale helhedsplan, Brøndby Musikskole og Kulturhuset Brønden i Brøndby Kommune, der udvikler og etablerer et lokalt musiktilbud i Brøndby Strand til små børn og deres forældre. Formålet er at give små børn og deres forældre positive musikoplevelser og stimulere den naturlige glæde ved musik. Gennem musiske aktiviteter styrker projektet børnenes sprog. Det skal også skabe brobygning til det eksisterende kulturliv i lokalsamfundet og bidrage til social forandring i de enkelte familier.
Projektet modtager et tilskud på 375.000 kr.

SUPERTOTAL filmfortællinger fra Charlotteager 

Et samarbejde mellem Den boligsociale helhedsplan Charlottekvarteret, filmfestivalerne CPH:DOX og BUSTER, Charlotteskolen og fritidsklubben 5'eren. Projektet bruger participatory video med fokus på den kollektive og personlige proces i videofortælling og henvender sig til unge i alderen 13-15 år. Formålet er at styrke de unges demokratiske og kunstneriske stemme ved at dygtiggøre dem som digitale videofortællere.
Projektet modtager et tilskud på 349.000 kr.

Hjemme i Kunsten

Et samarbejde mellem tre kunstlaboratorier for børn og unge fra udsatte boligområder i Nivå og Kokkedal i Fredensborg Kommune. Gennem obligatoriske Learning-Labs i skolen, frivillige Art-Labs i fritiden og lønnede fritidsjob i Event-Labs får unge kompetencer til at bruge kunsten som metodisk greb til at skabe positiv dialog og sociale fællesskaber i nærmiljøet. Projektet skal nedbryde grænserne mellem boligområderne og deres omverden, så der opstår en bevægelse på tværs, der kan modvirke stigmatisering.
Projektet modtager et tilskud på 768.000 kr. 

KulTur - Vi skaber historie 

Et samarbejde mellem Museum Lolland-Falster og boligområder i Nykøbing F, Maribo og Nakskov. Projektets formål er at danne fællesskaber og identitet gennem involvering i historien og egne boligområder. Projektet vil gennem events og arrangementer (KulTure), skabt af børn og unge for venner, familie og områdernes øvrige beboere, bruge historien som afsæt til at skabe ejerskab og stolthed i forhold til deres boligområde, samt medborgerskab og engagement i forhold til det omgivende samfund.
Projektet modtager et tilskud på 524.396 kr.

Rollespilsprojektet Imperiet

Et samarbejde mellem Rollespilsfabrikken, Socialforvaltningen i Københavns Kommune og lokale bydelsaktører i Tingbjerg, der danner fællesskab, sammenhold og personlig udvikling gennem rollespil. Projektets overordnede formål er at forankre rollespil som kulturmetode i Tingbjerg, så udsatte unge i bydelen får udvidet deres kulturelle horisont og referenceramme.
Projektet modtager et tilskud på 499.772 kr.

Team PEACE

Et samarbejde mellem Team Teatret og det udsatte boligområde Holtbjerg i Herning, som gennem tre år underviser udsatte unge i performative, kreative og produktive fag. Projektet skal udvikle de involverede unge til aktive, kreative, demokratiske medborgere, der søger at udfolde deres fulde potentialer - både i deres eget liv og som kulturelle iværksættere i deres lokale område.
Projektet modtager et tilskud på 428.350 kr. 

Det Potentielle Rum

Et samarbejde mellem boligområdet Havrevej og kulturhuset Kulturrummet i Thisted Kommune, der skal skabe læringsfællesskaber og varige samarbejder mellem børn og unge fra boligområdet. Denne brobygning skal ske ved at bruge kunst og kultur til at skabe rum for dialog, forståelse og forandring for alle involverede; ved at udvikle og udbrede en metode til at arbejde med udsatte børn og unge i kunstneriske processer; og ved at mangfoldiggøre og nuancere kunst- og kulturtilbuddene i Thisted Kommune.
Projektet modtager et tilskud på 435.000 kr. 

Kultur der forandrer

Et samarbejde mellem Børnekulturhuset i Aarhus og Det boligsociale Fællessekretariat der udvikler kultur- og fritidstilbud i otte udsatte boligområder i Aarhus som en vej til at styrke social inklusion, almendannelse og medborgerskab. Formålet er, at børn og unge får mulighed for at udfolde sig gennem fritids- og kulturaktiviteter i deres lokalområder, samt at børn og unge får oplevelser på kulturinstitutioner og i kulturforeninger. Projektet skal desuden sikre, at de boligsociale medarbejdere får kendskab til forskellige puljer og aktivitetsmuligheder, og at de bliver inspireret og klædt på til selv at iværksætte lokale kunst- og kulturtilbud.
Projektet modtager et tilskud på 340.000 kr.

PULJE: KULTUR I UDSATTE BOLIGOMRÅDER 2019-2022

Kultur i udsatte boligområder tager udgangspunkt i kunst- og kulturel deltagelse og skal fremme beboere i udsatte boligområders deltagelse, engagement og integration i samfundet. Puljen er målrettet alle i udsatte boligområder, herunder også børn og unge. Puljen støtter projekter, der bygger på demokrati, aktivt medborgerskab, ytringsfrihed og dialog, og som anvender kunstneriske og kulturelle redskaber til at starte positive fællesskaber. Der er afsat 20 millioner til en pulje med 5 millioner kr. årligt fra 2019-2022. 

Støttede projekter

Kultur i udsatte boligområder er blevet uddelt i 2019, 2020, 2021 og 2022. Første uddeling blev fordelt på tre projekter, hvoraf to har fokus på børn og unge. Anden og tredje uddeling blev fordelt på hver fire projekter, hvoraf tre ved hver uddeling har fokus på børn og unge. Fjerde uddeling blev fordelt på fire projekter, hvor et har fokus på børn og unge.

KulturKarrusellen

Projektet finder sted i Finlandsparken i Vejle. Formålet med projektet er at fremme, at børn og unge - særligt piger - indgår i nye, konstruktive fællesskaber i samspil med det omkringliggende samfund. For at de derigennem bliver kulturelle og demokratiske frontløbere i deres lokalområde. Med KulturKarrusellen udvikles et forløb, der kører i ring omkring en kulturakse. Her får deltagerne en introduktion til en bred vifte af kultur- og kunstarter herunder musik, kunst, teater og film. Projektet skal munde ud i en levedygtig kulturforening drevet af de lokale. Ansøger er KulturKarrusellen, Vejle kommune.
Projektet løber fra 2019-2022 og modtager et tilskud på 1.020.600 kr.

Gellerup Højskole og forsamlingshus

Projektet finder sted i Gellerup i Aarhus. Det er projektets formål at skabe og udvikle Gellerup Forsamlingshus og på sigt den selvejende institution Gellerup Højskole. Projektet bygger på tæt samarbejde med unge beboere og centrale institutioner i området, og vil involvere resten af Danmark i ”samtalen”, som henter en helt særlig demokratisk legitimitet og styrke ved at udspringe af et fællesskab med udgangspunkt i de 80 nationaliteter og mangfoldigheden af livstolkninger, der findes i området. Ansøger er Gellerup Højskole og forsamlingshus, Aarhus kommune. Projektet løber fra 2019-2023 og modtager et tilskud på 2.029.000 kr.  

Vi fællesskaber vores by

Tre-årigt kreativt forløb med fokus på arkitektur og byudvikling for børn og unge, der udbygger og skaber nye kontaktflader på tværs af sociale, kulturelle og aldersmæssige skel i og omkring boligområderne Gellerup og Toveshøj i Aarhus. Projektet involverer workshops, undervisningsforløb og årlige udstillinger, som formidles lokalt og nationalt i samarbejde med etablerede udstillingsaktører. Projektet fokuserer på, hvordan arkitektur og byudvikling handler om at forstå egne og andres behov, om tryghed og tilhørsforhold. Ansøger er Galleri Andromeda. Projektet løber fra 2021-2023 og modtager et tilskud på 636.600 kr. 

Kulturskolen i Vollsmose – styrkelse af det kunstneriske og musiske miljø for børn i Vollsmose

Projektet bygger på etablering af tværæstetiske kulturskoleaktiviteter for børn fra 3 til 12 år med undervisning ved højt kvalificerede professionelle kunstnere. Undervisningen vil finde sted i kulturværksteder i Odense (musik, dans, drama og billedkunst), og der vil være fælles events for elever i 0.-3. og 4.-6. klasse tilknyttet primært folkeskolerne i Vollsmose. Undervisningen vil finde sted umiddelbart efter skoletid i to årlige forløb á ca. fire mdr. i hvert ½ år og i 4 årlige projektuger med kulturskoleaktivitet for børn i fire børnehuse i Vollsmose. Ansøger er H.C. Andersen Skolen. Projektet løber fra 01.10.2021-31.12.2023 og modtager et tilskud på 1.020.000 kr.

Her, hvor vi bor – børn og unges stemme i en kulturel byudvikling af Nykøbing Falsters Grønne Hjørne

Projektet involverer børn og unge aktivt i kulturtilbud, konkret byudvikling, en børne- og ungekulturfestival samt kunstneriske udtryk i det offentlige rum i Nykøbing Falster. Det sker gennem projekter med lokale kulturaktører og professionelle kunstnere og i samarbejde med lokale institutioner som skoler og ungdomsklubber. Projektet udvikler viden om, hvordan kunst og kultur samt involvering af børn og unge kan tænkes ind i et tværfagligt og strategisk kommunalt arbejde i et lokalområde med et udsat boligområde. Ansøger er Guldborgsund Kommune, Guldborgs Ungdomsskole ved Klubhuset Østerbro. Projektet løber fra 01.09.2020 – 01.09.2023 og modtager et tilskud på 632.500 kr.

Al Verdens Kunst
Projektet finder sted i Gl. Jennumparken og Glarbjervejområder i Randers Nordby. Med baggrund i udvalgte FN Verdensmål søger projektet at bringe kunst og kulturaktiviteter ind i de to udsatte boligområder. "Al Verdens Kunst" arbejder med en bred vifte af udtryksformer inden for kunst og kultur. Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem den boligsociale indsats, de lokale fritidshjem og Randers Bibliotek. Projektet udvikler nye metoder med kunst og kultur for at styrke medborgerskab hos både unge og voksne. Projektet løber fra 2021-2024 og modtager et tilskud på 1.193.000 kroner.

Identitetsskabende kunst - når unges fortælling skaber social innovation
Projektet finder sted i Mjølnerparken i København. Gennem egne fortællinger skaber unge fra Mjølnerparken identitetsskabende kunst. Projektet vil gennem kunst og kultur skabe demokratisk dialog og engagement hos de unge. Projektet skal styrke sammenhold og fællesskabsfølelse og involvere unge aktivt i at tage ansvar for at skabe forandring i deres lokalområde. Målet er at skabe kreative og innovative læringsprocesser, der fremmer den enkelte unges ressourcer og på denne måde udruster dem til livet - samt skaber tryghed og nye fællesskaber. Projektet køber fra 2021-2024 og modtager et tilskud på 524.206 kroner. (Projektet modtager delvist tilsagn til udvikling af sensorisk teater).

Kulturfrontløber i Sønderborg - en vej til aktivt medborgerskab for unge i udsatte boligområder
Projektet finder sted i Nørager/Søstjernevej-kvarteret i Sønderborg. Projektets formål er at uddanne unge kulturfrontløbere fra de to udsatte boligområder til at udføre kulturelle produktioner, der bygger bro til byens kulturliv. Projektet vil give de unge konkrete erfaringer med aktivt medborgerskab og deltagelse i kulturlivet, som de kan bringe videre i selvorganiserende fællesskaber. Projektet fører lokale institutioner og aktører sammen i et nyt partnerskab på tværs af byens områder og sektorer. Projektet løber fra 2021-2024 og modtager et tilskud på 1.259.874 kroner. 

"BYG DET OP - Børnedemokrati på den nye pædagogisk ledede legeplads Oasen i Bispehaven"
Projektet finder sted i Bispehaven nær Hasle ved Aarhus. Projektet vil gennem arkitektur og byggeri give områdets børn og unge en demokratisk stemme i udarbejdelsen af boligområdets nye, pædagogisk ledede legeplads. Et centralt element af projektet er, at børnene bidrager til udviklingen af legepladsen og dens aktiviteter. På denne måde er de er med til at udvikle løsninger, som peger hen mod tilbud af mere blivende karakter. Projektet løber fra 2022-2025 og modtager et tilskud på i alt 800.000 kr.

Læs mere om de øvrige projekter Kultur i udsatte boligområder støtter

PROJEKT: KUNST I VÆREBRO - KUNST OG STRATEGISK BYUDVIKLING

Mere end 50 pædagoger i Værebro Park og Skovbrynets fem børnehuse deltager i projektet. De arbejder sammen med børn om kunst dels ud fra et oplæg af billedkunstner Karoline H. Larsen og dels med deres egne ideer inspireret af det fælles kunstprojekt Kunst i Værebro. Karoline er én af fire kunstnere, som siden foråret 2018 har samarbejdet med beboerne i boligområdet Værebro Park om at skabe kunst der, hvor de bor. Projektet støttes af Statens Kunstfond, som er et armslængdeorgan Kulturministeriet.


PROJEKT: 6705 + STATENS KUNSTFOND

Alle mennesker i hele Danmark skal opleve kunst af høj kvalitet. Derfor har Statens Kunstfond igangsat projekt 6705 + Statens Kunstfond og afsat foreløbigt 3,6 mio. kroner til at skabe kunstoplevelser for børn og voksne på Stengårdsvej og resten af byen i samarbejde med Esbjerg Kommune. Projektet støttes af Statens Kunstfond, som er et armslængdeorgan Kulturministeriet.

Opdateret 15. august 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen