Registrering af radio

Hvis du vil sende radio skal du ansøge om at blive registreret hos Radio- og tv-nævnet. Der er dog ikke registreringspligt for internetradio og podcasts.

Hvem skal registreres?

Du skal registreres, hvis du ikke har en tilladelse fra Radio- og tv-nævnet. Der er dog ikke registreringspligt for internetradio og podcasts.

Hvad er formålet med ordningen?

Formålet med registrering er at sikre, at radiostationer kender til reglerne på området, herunder eksempelvis reglerne for beskyttelse af mindreårige.

Derudover giver ordningen Radio- og tv-nævnet mulighed for at føre tilsyn med de registrerede radioer. Nævnet kan påtale overtrædelser af loven, og i grove tilfælde kan de pålægge sendestop midlertidigt eller permanent.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Når du skal udfylde ansøgningsskemaet, er det en god idé at have den relevante bekendtgørelse ved hånden. Den hedder Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on demand-audiovisuel programvirksomhed og du kan finde den på Kulturministeriets hjemmeside.

Ansøgningsskemaet finder du nederst på denne side. Ansøgningen skal indeholde præcise svar på de spørgsmål, der stilles i ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet indeholder spørgsmål om:

 • Selve foretagendet, herunder navn, adresse m.v.
 • Programvirksomhedens type (radio eller tv, samt hvorvidt der sendes via satellit, fællesantenneanlæg, jordbaserede digitale sendemuligheder, kortbølgesendemuligheder eller internet)
 • Organisationsform
 • Økonomiske forhold
 • Programvirksomhedens karakter
 • Målgrupper, som programvirksomheden retter sig imod
 • Kodning
 • Geografisk område
 • Sendetider
 • Starttidspunkt for programvirksomheden

Når du har indsendt ansøgningen

Når du har indsendt ansøgningen, vil sekretariatet for Radio- og tv-nævnet læse din ansøgning. Har du glemt at indsende oplysninger el.lign., vil sekretariatet kontakte dig med henblik på at få sagen fuldt oplyst. Sagen vil herefter komme på dagsordenen til det førstkommende møde i Radio- og tv-nævnet.

Sådan vurderes din ansøgning

Først ses der på de objektive kriterier, herunder om foretagendet hører under dansk myndighed, om der udøves registreringspligtig programvirksomhed m.v.

Dernæst ses der på, om foretagendet har besvaret alle spørgsmålene i ansøgningsskemaet tilfredsstillende.

Endelig træffer Radio- og tv-nævnet afgørelse.

Hvornår får du svar?

Du vil få svar hurtigst muligt efter, at Radio- og tv-nævnet har behandlet din ansøgning. Radio- og tv-nævnet holder møde én gang om måneden.

Regler for registrerede radiokanaler

Når du er registreret som radiokanal er det dit ansvar altid at leve op til gældende lovgivning. Du kan holde dig orienteret om gældende lovgivning på Kulturministeriets hjemmeside og derudover er du altid velkommen til at kontakte Radio- og tv-nævnet direkte på rtv@slks.dk.

For registrerede radiokanaler gælder blandt andet følgende regler:

Generelle regler 

 • Programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold, må ikke udsendes.
 • Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne udsendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol.
 • Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans.

Regler for optagelse og opbevaring af programmer

Radiokanaler har pligt til at optage alle programmer i deres fulde udstrækning. Det vil sige at alt, der udsendes - også annoncering og afmelding af programmer, reklamer, jingles osv., skal optages.

Optagelserne skal opbevares i 6 måneder og må ikke ændres, slettes eller destrueres.

Regler om reklamer, sponsorering og produktplacering

For registrerede radiokanaler gælder de samme regler som for øvrige radiokanaler. Det vil sige, at I skal opfylde reglerne om reklamer, sponsorering og produktplacering i radio- og fjernsynslovens kapitel 11 og i bekendtgørelse om reklamer og sponsorering i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber.

Identifikation og information til seerne

Registrerede fjernsynsforetagender skal sikre, at seerne og brugerne har vedvarende og umiddelbar adgang til følgende oplysninger:

 • Navnet på foretagendet.
 • Den fysiske adresse, hvor foretagendet er etableret.
 • Kontaktoplysninger om foretagendet herunder foretagendets e-post-adresse eller web-sted.
 • Oplysninger om Radio- og tv-nævnet som den kompetente tilsynsmyndighed.
Opdateret 13. maj 2024