Ophævelse af fredning

I Slots- og Kulturstyrelsen kan vi i særlige tilfælde ophæve en fredning. Det sker, hvis bygningen ikke længere har tilstrækkelige arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier til, at en fredning giver mening.

Det sker desværre af og til, at fredede bygninger brænder ned eller bliver ødelagt i stormvejr. Hvis skaderne er så store, at bygningen i praksis skal nyopføres, vil vi i Slots- og Kulturstyrelsen indlede en sag om fredningsophævelse. Det kan også ske, hvis bygningen af andre grunde er stærkt nedbrudt, for eksempel ved angreb af ægte hussvamp. 

Ombygninger årsag til ophævelse af fredning

Slots- og Kulturstyrelsen foretog i årene 2010-2016 en landsdækkende gennemgang af de fredede bygninger for at beskrive deres fredningsværdier. Ved ca. 6% af fredningerne måtte styrelsen konstatere, at de pågældende bygninger havde meget få fredningsværdier tilbage. Slots- og Kulturstyrelsen har derfor efterfølgende ophævet ca. 250 fredninger. Den mest almindelige årsag til disse fredningsophævelser var ombygninger, navnlig i bygningernes indre. I mange tilfælde var ombygningerne sket i 1960'erne eller -70'erne, hvor der var mere lempelige regler for indvendige bygningsarbejder.

Proces for ophævelse af fredning

En fredningsophævelse følger samme procedure som en nyfredning.

Det Særlige Bygningssyn skal udtale sig om fredningsophævelsen, men vi kan i Slots- og Kulturstyrelsen godt gennemføre ophævelsen, selv om Bygningssynet er imod. Her adskiller en fredningsophævelse sig fra en nyfredning.

Høringsperiode

Inden Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om at ophæve en fredning, kan ejeren - og andre med interesse i spørgsmålet - komme med bemærkninger i en høringsperiode på godt tre måneder. I Slots- og Kulturstyrelsen tager vi bemærkningerne med i vores vurdering af sagen. Det er muligt at klage over styrelsens afgørelse til kulturministeren.

Udpegning som bevaringsværdig

I nogle tilfælde udpeger Slots- og Kulturstyrelsen en bygning som bevaringsværdig, samtidig med at fredningen ophæves. Det sker som regel, hvis bygningen har en velbevaret facade med betydning for det omgivende miljø. Styrelsen kan dog kun udpege en bygning som bevaringsværdig, hvis kommunen ikke i forvejen har gjort det.

Når en fredning ophæves, bortfalder de økonomiske særregler, der gælder for fredede bygninger. Der er dog en overgangsordning for de bygninger, der er udpeget som bevaringsværdige.

Her kan du læse mere om fredede og bevaringsværdige bygninger

Opdateret 16. april 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen