Dyrknings- og erosionstruede lokaliteter

Slots- og Kulturstyrelsen yder tilskud til undersøgelser i forbindelse med dyrknings- og erosionstruede lokaliteter med væsentlige fortidsminder. Hvert år modtager styrelsen ansøgninger for gennemsnitlig 10 mio. kroner, hvoraf 3 mio. kroner bevilliges til undersøgelser af truede lokaliteter.

Frist for ansøgninger 2022

Fristen for ansøgning til undersøgelser i 2022 er mandag den 28. februar 2022.

Hvem kan søge?

Museer med et arkæologisk ansvarsområde kan søge om tilskud til undersøgelser i forbindelse med truede lokaliteter.

Museet kan ansøge om tilskud til undersøgelse af områder med væsentlige fortidsminder, der er truet af jorddyrkning eller erosion i det åbne land.

Museet kan ansøge om tilskud til undersøgelse af akut truede fortidsminder, når behovet opstår.

Hvad er formålet med ordningen?

Hvert år forsvinder kulturspor fra landskabet som følge af dyrkning og erosion, heriblandt områder med væsentlige fortidsminder. Årsagerne kan være alt fra skiftende dyrkningsmetoder til naturlig erosion, eksempelvis erosion forårsaget af klimaforandringer. Truslen kan være akut eller truslen kan være mere langstrakt, hvor områder vil forsvinde inden for overskuelig tid. Med bevillingen kan de væsentligste områder undersøges, før de fortællinger og den viden områderne gemmer, går tabt.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Museet skal benytte det ansøgningsskema, der er udarbejdet af styrelsen, til brug ved dyrknings- og erosionstruede lokaliteter.

Museet skal også benytte styrelsens skabelon for arkæologiske budgetter.

Ansøgningen og ansøgningens bilag skal samles i færrest mulige pdf-filer, i den relevante rækkefølge.

Den samlede ansøgning indsendes både via databasen Fund og Fortidsminder og styrelsens blanket.

Gå til styrelsens blanket for Dyrknings- og erosionstruede lokaliteter

Vær særlig opmærksom på...

Før ansøgningen kan behandles af styrelsen, skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Der skal være et budget for undersøgelsen. Styrelsens budgetskabelon skal benyttes og beløbene skal være inkl. moms
  • Der skal være optimal viden om fortidsmindet f.eks. gennem en forundersøgelsesrapport
  • Truslen skal være dokumenterbar og velbeskrevet
  • Udgravningsmetoden skal beskrives
  • Det skal anføres, hvem der er udgravnings- og beretningsansvarlig
  • Der skal være beskrevet et forskningsmæssigt perspektiv
  • Der skal redegøres for, om der er indgået samarbejder med andre (forsknings)institutioner, og der skal være forventning om en afsluttende publikation.

Hvornår får du svar?

Ansøgninger om akutte trusler behandles løbende.

Til alle andre undersøgelser af dyrknings- og erosionstruede lokaliteter vil museets ansøgning blive behandlet i løbet af foråret efter forudgående prioritering og indstilling i Arkæologisk Arbejdsgruppe.

Hvem vurdere ansøgningen?

Ansøgningen vurderes og behandles af Slots- og Kulturstyrelsen.

Arkæologisk arbejdsgruppe prioriterer og indstiller ansøgninger forud for styrelsens behandling af ansøgningen.

Læs mere om Arkæologisk Arbejdsgruppe

Opdateret 30. september 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Ansøgningsskema

For at ansøge om tilskud til truede lokaliteter, skal styrelsens ansøgningsskema benyttes og udfyldes korrekt.

1) Hent og udfyld skabelonen til ansøgningsskemaet.

Hent ansøgningsskemaet her (docx).

2) Opret lokaliteten via Fund og Fortidsminder, hvor du skal uploade ansøgningsskemaet og notere dig sted- og lokalitetsnummeret.

3) Udfyld ansøgningsformularen, hvor du også skal vedhæfte ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskemaet indsendes på dette link.

Vær opmærksom på at alle kriterier skal være opfyldt før ansøgningen sendes.

Ansøgningsfrist er 28. februar 2022.