Dyrknings- og erosionstruede lokaliteter

Slots- og Kulturstyrelsen yder tilskud til undersøgelser i forbindelse med dyrknings- og erosionstruede lokaliteter med væsentlige fortidsminder. Hvert år modtager styrelsen ansøgninger for gennemsnitlig 10 mio. kroner, hvoraf 3 mio. kroner bevilliges til undersøgelser af truede lokaliteter.

Frist for ansøgninger 2023

Fristen for at ansøge om midler til undersøgelse af dyrknings eller erosionstruede fortidsminder i 2023 er overskredet. Ansøgningsfristen for 2024 vil være i starten af året, og offentliggøres her på siden.

Disse museer har modtaget støtte i 2023:

 • Nordjyske Museer: Bramslev, sølvdepoter fra vikingetid i samtidig bebyggelse.
 • Viborg Museum: Kølsen, befæstet bebyggelse fra førromersk jernalder.
 • Moesgård Museum: Gåsehage, vrag og vragdele fra nyere tid (submarin).
 • Museum Sønderjylland: Emmerlev, specialiseret handelsplads fra jernalder/vikingetid.
 • Roskilde Museum: Ryegaard, stormandsgård fra middelalder.
 • Museum Vestsjælland: Bådslunde, jættestue fra yngre stenalder.
 • Museum Sydøstdanmark: Kastanjehøj, stormandsgård fra jernalder/vikingetid.
 • Langelands Museum: Tybrind Vig, submarin boplads fra ældre stenalderen.

Hvem kan søge?

Museer med et arkæologisk ansvarsområde kan søge om tilskud til undersøgelser i forbindelse med truede lokaliteter.

Museet kan ansøge om tilskud til undersøgelse af områder med væsentlige fortidsminder, der er truet af jorddyrkning eller erosion i det åbne land.

Museet kan ansøge om tilskud til undersøgelse af akut truede fortidsminder, når behovet opstår.

Hvad er formålet med ordningen?

Hvert år forsvinder kulturspor fra landskabet som følge af dyrkning og erosion, heriblandt områder med væsentlige fortidsminder. Årsagerne kan være alt fra skiftende dyrkningsmetoder til naturlig erosion, eksempelvis erosion forårsaget af klimaforandringer. Truslen kan være akut eller truslen kan være mere langstrakt, hvor områder vil forsvinde inden for overskuelig tid. Med bevillingen kan de væsentligste områder undersøges, før de fortællinger og den viden områderne gemmer, går tabt.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Museet skal benytte den ansøgningsblanket som findes via Fund & Fortidsminder.

Museet skal også benytte styrelsens skabelon for arkæologiske budgetter.

Undlad venligst at vedhæfte beretninger, videnskabelige publikationer eller andre teksttunge bilag, da disse ikke vil indgå i vurderingen.

Alle informationer, der skal tages i betragtning, skal indføres i skemaet, bortset fra kort- og billedmateriale. Forkert udfyldte ansøgninger vil ikke komme i betragtning.

Vær særlig opmærksom på...

Før ansøgningen kan behandles af styrelsen, skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Der skal være et budget for undersøgelsen. Styrelsens budgetskabelon skal benyttes og beløbene skal være eksklusiv moms
 • Der skal være optimal viden om fortidsmindet f.eks. gennem en forundersøgelsesrapport
 • Truslen skal være dokumenterbar og velbeskrevet
 • Udgravningsmetoden skal beskrives
 • Det skal anføres, hvem der er udgravnings- og beretningsansvarlig
 • Der skal være beskrevet et forskningsmæssigt perspektiv
 • Der skal redegøres for, om der er indgået samarbejder med andre (forsknings)institutioner, og der skal være forventning om en afsluttende publikation.
 • Husk at oplyse om tidligere ansøgninger og bevillinger til lokaliteten. Angiv styrelsens journalnummer og beløb.
 • Husk at oplyse beløbet for eventuel delvis egenfinanciering.

Hvornår får du svar?

Ansøgninger om akutte trusler behandles løbende.

Til alle andre undersøgelser af dyrknings- og erosionstruede lokaliteter vil museets ansøgning blive behandlet i løbet af foråret efter forudgående prioritering og indstilling i Det Arkæologiske Udvalg.

Hvem vurdere ansøgningen?

Ansøgningen vurderes og behandles af Slots- og Kulturstyrelsen.

Det Arkæologiske Udvalg prioriterer og indstiller ansøgninger forud for styrelsens behandling af ansøgningen.

Læs mere om Det Arkæologiske Udvalg

Opdateret 08. februar 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Indsend ansøgning til "Puljen for Dyrknings- og Erosionstruede lokaliteter"

For at ansøge om tilskud til truede lokaliteter, skal styrelsens ansøgningsskema benyttes og udfyldes korrekt.

1) Åben og opdatér den relevante lokalitet i Fund & Fortidsminder.

2) Udfyld ansøgningsblanketten, som du finder i Fund & Fortidsminder samme sted som, når du indsender et almindeligt budget. Hvis ikke der allerede er oprettet en lokalitet/begivenhed skal dette gøres før end at du kan indsende ansøgningen. Her vedhæfter du de relevante kort og billedbilag.

3) Du modtager efterfølgende en kvittering og en kopi af din ansøgningsblanket.