Om kulturaftaler 2021-24

Kulturministeren har udarbejdet nogle rammer for den indeværende fireårige aftaleperiode, der hovedsageligt har fokus på arbejdet med børn, unge og kultur. Da de 12 aftaler er indgået for den samme periode, har kulturregionerne gode rammer for at arbejde med børn og unge på op til 25 år på tværs af kulturregioner. Der er samtidig gode muligheder for at videndele inden for det overordnede fælles fokus.

At kulturaftalerne i 2021-24, hovedsageligt skal have fokus på børn og unge, betyder, at aftalerne skal have som formål at sikre, at børn og unge gennem aktiv deltagelse får lyst til at engagere sig i kunst og kultur. Med krav om et klart udviklingsfokus inden for børn- og ungeområdet bliver kulturregionerne opfordret til at udvise risikovilje. Det gælder både valg af konkrete initiativer, samarbejdsformer og metoder. 

Hver kulturaftale skal i perioden have et reelt, strategisk kulturpolitisk udviklingsfokus med national relevans. Kulturregionerne byder ind med op til tre indsatsområder, der tilgodeser regionale behov og styrkepositioner inden for den udmeldte ramme. Kulturregionerne er forpligtet til at samarbejde med andre kulturregioner, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner m.fl. 

Opdateret 08. maj 2023