Udskillelse og kassation

Der findes betydelige mængder af genstande på de statsanerkendte museer, der ikke er bevaringsværdige, fordi de mangler kunst- eller kulturhistorisk værdi. Dem bør der ikke bekostes konservering eller magasinplads på.

Generelt om udskillelse fra statsanerkendte museers samlinger

Den væsentligste årsag er, at museerne i tidens løb har accepteret at modtage gaver uden oplysninger om genstandenes brug eller proveniens og/eller uden forbindelse til museets ansvarsområde. Resultatet af denne ureflekterede indsamling er blevet, at det for nogle museer opleves tungt at løfte deres samlingsansvar. 

Derfor kan der være god grund til at foretage en kritisk gennemgang af samlingen for at få et overblik over sammensætning, bevaringstilstand, den ledsagende dokumentation og forbindelsen til ansvarsområdet. Samlingsgennemgangen sætter museet i stand til at prioritere og fokusere bevaringsindsatsen på de genstande, der har forsknings- og/eller formidlingsmæssig værdi for varetagelsen af ansvarsområdet. Andre genstande bør museet tage initiativ til at udskille fra samlingen.

Forløb ved ansøgning om udskillelse af genstande fra statslige og statsanerkendte museers samlinger

Hvad siger loven?

De statslige museer kan i særlige tilfælde efter godkendelse af kulturministeren udskille genstande, kunstværker og anden dokumentation fra samlingerne (museumsloven § 11, stk. 2).

De statsanerkendte museer kan – uden ansøgning – udskille genstande, kunstværker og anden dokumentation fra samlingerne ved at overdrage dem til et andet statsligt eller statsanerkendt museum, som vil optage dem i sin samling.

De statsanerkendte museer må ikke udskille genstande, kunstværker og anden dokumentation fra samlingerne til andre end statslige og statsanerkendte museer, medmindre kulturministeren giver tilladelse hertil (museumsloven § 14, stk. 1, nr. 8).

De statslige museer skal søge Kulturministeriet om tilladelse til udskillelse. Kulturministeren har delegeret kompetencen til at tillade udskillelse fra de statsanerkendte museer til Slots- og Kulturstyrelsen, hvorfor ansøgninger skal sendes til Slots- og Kulturstyrelsen. 

Uregistrerede genstande og genstande uden inventarnummer

Ønsker et museum at udskille genstande, kunstværker og anden dokumentation (herefter benævnt genstand) fra samlingerne, der ikke er registreret som en del af museets samling i det centrale register (SARA), kan museet uden styrelsens tilladelse afhænde uregistrerede genstande, hvis de er indkommet til museet i 2013 eller der efter. Er de uregistrerede genstande derimod indkommet til museet før 2013, og er der truffet beslutning om, at genstandene skal indlemmes i museets samling, anses de som en del af museets samling, og museet skal følge den sædvanlige procedure for ansøgning om udskillelse. Genstande, som museet formoder er registreret som en del af samlingen, men som har mistet sit inventarnummer eller ved en fejl ikke er registreret, skal ligeledes følge den sædvanlige procedure for ansøgning om udskillelse.

Relevante statslige og statsanerkendte museer skal tilbydes genstanden

Før et statsanerkendt museum søger Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til at udskille en genstand, skal museet tilbyde relevante statslige og statsanerkendte museer at optage genstanden i deres samling. Hvis genstandene er nedbrudt eller på anden måde uden potentiale for statslige og statsanerkendte museer, kan museet efter aftale med Slots- og Kulturstyrelsen undlade at tilbyde genstanden til relevante statslige og statsanerkendte museer.  

Ønsker et statsligt eller statsanerkendt museum at optage genstanden i sin samling, kan museet overdrage genstanden til dette museum uden ansøgning herom. Der skal dog i museets arkiv ligge dokumentation for, at genstanden er udskilt til andet museums samling. Ejerskiftet skal desuden reflekteres i det centrale register (SARA).

Spørg giver

Hvis ingen statslige eller statsanerkendte museer ønsker at optage genstanden i deres samling, skal museet undersøge, om giver (hvis der er en sådan) ønsker genstanden retur. Hvis museet ikke har brugbar kontaktoplysninger til giver, forventes en indsats inden for rimelighedens grænser for at finde giver. Museet må ikke udskille genstanden til giver, før der er opnået tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen.  

Museet skal opnå tilladelse før genstande kan udskilles

Museet søger derefter Slots- og Kulturstyrelsen om tilladelse til udskillelse fra samlingen, før genstandene kan kasseres, destrueres eller tilbagelevers til giver. Museet kan indsende en ansøgning om udskillelse ved at udfylde skemaet 'Ansøgning om Udskillelse' og vedhæfte en genstandsliste. 

Ansøgningen sendes til Slots- og Kulturstyrelsens Enhed for Museer og Folkeoplysning via kontaktformularen på denne side.

I behandlingen af sagen kan styrelsen indhente supplerende oplysninger hos ansøger, ved andre museer og eventuelt hos andre særligt sagkyndige. I vurderingen af ansøgningen forholder styrelsen sig alene til, om genstanden fortsat skal være omfattet af museumsloven. Hvad der skal ske med en genstand, når den er udskilt fra samlingen (og dermed fra museumsloven), beslutter museet selv. 

I forbindelse med udskillelse af våben, er museet ansvarligt for at overholde gældende lovgivning på området. Rigspolitiet har udarbejdet en vejledning om håndtering af skydevåben på museer.

Vurderer Slots- og Kulturstyrelsen, at ansøgningen ikke eller kun delvist kan imødekommes, gives klagevejledning i relation til afslaget.

Hvis styrelsen giver tilladelse til udskillelse

Hvis museet får tilladelse til udskillelse, skal det sikre, at genstande er gjort anonyme, og at eventuelle inventarnummer er fjernet. Museet skal opbevare tilladelsen til udskillelse i sit arkiv og tilføje oplysningen til sine samlingsregistre (SARA /specify).

Styrelsen anbefaler, at museet udfylder alle relevante felter i ”Udskillelsesfanen” i SARA. Under Journalnummer anføres Slots- og Kulturstyrelses journalnummer, som er anført på tilladelsen. Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at udskilte genstande/sager flyttes fra det interne katalog til museets eksterne katalog i SARA.

Vejledning til ansøgning om udskillelse

Skema til ansøgning om udskillelse

Skabelon til genstandsliste

Opdateret 06. juli 2022