Den videre proces

Aftalen om museumsreformen betyder, at museumsloven skal ændres. Reformen gennemføres ved et lovforslag, som forventes fremsat i efteråret 2024 med ikrafttræden den 1. januar 2025.

Læs mere om museumsloven
 

Proces for lovændring

Lovforslaget sendes i offentlig høring og vil blive lagt på Høringsportalen. Høringssvar og høringsnotat vil efterfølgende blive tilgængeliggjort på Høringsportalen.

Lovforslaget fremsættes i efteråret med henblik på efterfølgende behandling i Folketinget.

Ved ikrafttrædelsen den 1. januar 2025 offentliggøres lovforslaget i Lovtidende. Museumsloven inklusiv ændringer offentliggøres på Kulturministeriets hjemmeside og her på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Lovændringerne forventes at medføre ændringer i Bekendtgørelse om museer med videre (BEK nr. 333 af 25/02/2021). Nærmere proces for ændring af bekendtgørelsen afventer.

Læs mere i bekendtgørelsen

Besøg Høringsportalens hjemmeside

Besøg Lovtidendes hjemmeside

Besøg Kulturministeriets hjemmeside

Opdateret 17. maj 2024