Museumsvedtægter

Institutioner der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, skal udarbejde vedtægter for deres virksomhed.

Statsanerkendte museers vedtægter skal udarbejdes efter bestemmelserne om vedtægter i museumsloven og i lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Vedtægterne skal godkendes af museets offentlige hovedtilskudsyder.

Museets ansvarsområde skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet et sæt standardvedtægter, som museerne kan bruge til udformningen af deres egne vedtægter.

Standardvedtægter for statsanerkendte museer

Ved vedtægtsændringer: Hvad skal museet gøre?

Hvis ændringerne berører museets ansvarsområde, skal museet rette henvendelse til Slots- og Kulturstyrelsen, allerede når der foreligger et udkast til nye vedtægter.

Godkendelse af vedtægtsændringer

  • Vedtægtsændringer skal godkendes af museets bestyrelse samt af museets hovedtilskudsyder. I de tilfælde, hvor staten er museets hovedtilskudsyder, skal Slots- og Kulturstyrelsen godkende de samlede vedtægter.

  • Slots- og Kulturstyrelsen skal i alle tilfælde godkende museets ansvarsområde og bestemmelser om museets ophør.

  • Alle nye vedtægter sendes i deres endelige form til Slots- og Kulturstyrelsen.

Standardvedtægter

Til brug for museets arbejde med ændring af vedtægterne har styrelsen udarbejdet et sæt standardvedtægter, der kan downloades fra hjemmesiden.

Opdateret 10. juli 2024