Lovliggørelse af ulovligt udførte bygningsarbejder

Hvis der er udført bygningsarbejder i en fredet bygning uden Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse, er der tale om ulovlige arbejder

Bliver Slots- og Kulturstyrelsen opmærksom på, at der er udført ulovlige arbejder på en fredet bygning, skal ejer søge forholdet lovliggjort. 

Slots- og Kulturstyrelsen kan forlange, at ejeren for egen regning bringer de ulovlige forhold tilbage til den tidligere situation. Det gælder også, hvis de ulovlige arbejder er udført af en tidligere ejer. 

Lovliggørelsessager forløber overordnet således:

  1. Ulovligt arbejde opdages
  2. Styrelsen sender varsel om påbud (partshøring)
  3. Ejer sender redegørelse/kommentarer
  4. Styrelsen vurderer de ulovligt udførte arbejder
  5. Styrelsen sender påbud om lovliggørelse (enten retligt eller fysisk)
  6. Ejer har en frist
  7. Ejer indsender dokumentation for lovliggørelse
  8. Forholdet er lovliggjort og sag afsluttes
Opdateret 16. april 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen