Forskning

På denne side finder du Center for Børnesprogs forskningsrapporter om Bogstart, brochurer om følgeforskningen på flere sprog og aktivitetsskemaer til hjemmebesøg.

Følgeforskning 2013-2015

Center for Børnesprog, SDU (nu en del af Trygfondens Børneforskningscenter AU), afsluttede i efteråret 2015 deres følgeforskning af programmet Bogstart.

Læs forskningsrapporten (pdf) OG se Dorthe Bleses' præsentation af de væsentligste resultater (pdf).

Bogstart - Introduktion til koncept og forskningsprojekt

Under ledelse af professer Dorthe Bleses fra Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet sætter et forskningsprojekt fokus på effekten af Bogstart, herunder hjemmelæringsmiljøet og den kommunikative og sproglige udvikling hos børn i Bogstartfamilierne. Projektet begyndte ultimo 2013 og slutter i 2016.

Forskningen giver viden om hvilke forhold, der modererer effekten af Bogstart, herunder bogstartmedarbejdernes praksis med formidling til forældrene og forældrenes brug af materialer og sprogstimulerende værktøjer i Bogstart.

Forskningsprojektet omfatter to undersøgelser: Et tværsnitstudie med deltagelse af alle børn, der modtager bogpakker, og et længdestudie, hvor et antal børn, der modtager bogpakker, følges i hele bogstartperioden.

Det tværsnitlige studie

Studiet omfatter alle de familier, der modtager bogpakker fra 2013 – 2016. Studiet har fokus på følgende spørgsmål:

 • I hvilket omfang har Bogstart forbedret den kommunikative og sproglige udvikling hos børn i Bogstartsfamilier?
 • I hvilken grad har implementeringskonteksten (overordnet kontekst og den konkrete udlevering af bogpakker) betydning for børnenes udbytte af Bogstart?

Længdestudiet

Længdestudiet bliver gennemført løbende i projektperioden. Til sidst sammenligner Center for Børnesprog resultaterne med en kontrolgruppe af børn, der ikke har deltaget i Bogstart.

Udover de spørgsmål der bliver belyst i forbindelse med det tværsnitslige studie, har længdestudiet fokus på tre yderligere spørgsmål:

 • I hvilket omfang har Bogstart forbedret hjemmelæringsmiljøet hos Bogstartsfamilier?
 • I hvilket omfang har Bogstart forbedret den kommunikative og sproglige udvikling hos børn i Bogstartsfamilier på forskellige tidspunkter i løbet af bogstartsperioden?
 • I hvilket omfang er forskelle i forældrenes gennemførelse af Bogstart associeret med forbedret udvikling hos børnene?

For at belyse disse spørgsmål vil der blive indsamlet data fra forældre og børn i forbindelse med udleveringen af hver bogpakke. Alle data i længdestudiet indsamles via telefoninterview med forældrene. Telefoninterviewene foregår på familiens modersmål, hvis det er nødvendigt.

Børnenes kommunikative og sproglige udvikling bliver undersøgt fire gange i projektet via telefoninterviews med de forældre, der deltager i Bogstart samt med forældrene i kontrolgruppen.

Læs mere om Trygfondens Børneforskningscenters (tidl. Center for Børnesprogs) følgeforskning i Bogstart

Forskning i Bogstart og små børns hjemmelæringsmiljø

Center for Børnesprog, Syddansk Universitet gennemførte i første halvår 2011 en undersøgelse af Bogstart. Undersøgelsens mål var at belyse Bogstarts potentiale i forbindelse med styrkelse af det sproglige hjemmelæringsmiljø hos småbørnsfamilier i udsatte boligområder.

Center for Børnesprog baserede undersøgelsen på en kombination af kvantitative og kvalitative metoder, nemlig kvantitative interviews baseret på en spørgeguide med de involverede familier, samt observation af familierne. 

Centret gennemførte interviews med 41 familier i socialt udsatte boligområder i Odense og Sønderborg kommune. Interviewene handlede om familiernes oplevelse med Bogstart og rummede spørgsmål om forældrenes viden om og holdning til børns sprogtilegnelse. Andre spørgsmål afdækkede, hvilke sprogligt relevante aktiviteter familierne lavede i hverdagen.

Tidlig indsats - stort potentiale

Center for Børnesprog vurderer i rapporten, at Bogstart har et stort potentiale i en fortsat indsats for små børns sprog. De tre argumenter for det store potentiale i Bogstart er: 

 • Bogstart bygger på idéen om at styrke børns sprog ved at give bøger og gode råd om læsning til forældre. Læsning, og især dialogisk læsning med inddragelse af barnet, er blandt de metoder, der er mest evidens for at have en positiv indflydelse på børns sprog.
 • Forældrene modtager projektet positivt.
 • 58 % af forældrene oplever selv, at Bogstart har ændret deres læsevaner. 

Læs Center for Børnesprogs rapport om Bogstarts betydning for hjemmelæringsmiljøe, 2011 (pdf, 100 sider)

Analyse af formidlingssituationer knyttet til Bogstart

Kulturstyrelsen og Center for Børnelitteratur ved Aarhus Universitet samfinansierede i 2008-2011 et Ph.d.- stipendiat til cand. mag. i retorik Frederikke Winther.

Hun skulle undersøge Bogstarts potentiale som et litterært, kulturelt og socialt inkluderende formidlingsprojekt. Forskningsprojektet gav ny viden om formidling af børnelitteraturen generelt og udgjorde et nyttigt afsæt for det videre arbejde med og udvikling af Bogstart.

I forskningen er de biblioteksansattes arbejde og erfaringer med Bogstart vigtige omdrejningspunkter. Frederikke Winther har i rapporten interviewet ni bogstartsformidlere om deres tilgang til familiebesøg.

Det kan være en udfordring at finde sig til rette i rollen som privat gæst og faglig formidler. Bogstartsformidlerne skal handle i meget forskellige situationer, deriblandt også indgå i følsomme personlige møder mellem mennesker uden for den vante faglige og fysiske bibliotekskontekst.

Frederikke Winther har formuleret seks anbefalinger til temaer, der kan sættes fokus på ved faglige seminarer, interne diskussioner og i forbindelse med efteruddannelse og anden undervisning:

 • Rummets indflydelse på det formidlende arbejde
 • Den personlige relation mellem formidler og modtager
 • Formidlerens personlige holdning og påvirkning af projektet
 • Formidlerens rolle som en sammensat og flertydig størrelse
 • Præsentation af og argumentation for et budskab
 • Fastholdelse af fagligheden uden for en faglig kontekst.

Læs Frederikke Winthers rapport Mellem privat gæst og faglig formidle, 2011 (pdf, 50 sider).

Center for Børnelitteratur, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

 

Opdateret 01. februar 2019

Aktivitetsskemaer til hjemmebesøg

<link file:16933 _blank aktivitetsnoter eller>Aktivitetsskema til <link file:16933 aktivitetsnoter eller> 6 og 12 måneders pakken

<link file:16934 _blank aktivitetsnoter>Aktivitetsskema til 18 måneders pakken