Registrering

Danske museer er forpligtet til at registrere deres genstande, kunstværker og præparater. Kunst- og kulturhistoriske museer er desuden forpligtede til at indberette deres registreringer til Slots- og Kulturstyrelsens centrale kulturarvsregistre.

Vidensdatabase over museernes genstande

Gennem registrering beskriver museerne den særlige historie, som er årsagen til, at museet har indsamlet den specifikke genstand. Museernes registreringer bliver dermed museernes vidensdatabase over museernes genstande.

Registreringerne bruges i forsknings- og formidlingssammenhæng, til at kunne placere og genfinde genstande i udstillinger og på magasiner samt i museernes bevaringsarbejde.

Krav til museernes registrering i museumsloven:

  • Alle museer skal registrere deres samlinger.
  • Registreringen skal have en rimelig standard.
  • Museerne skal registrere sine genstande hurtigst muligt efter indsamlingen.
  • Museets registrering skal være forbundet til museets indsamling, forskning, formidling og bevaring.
  • Museerne skal samarbejde om registreringsopgaven.
  • De kunst- og kulturhistoriske museer skal indberette deres registreringer i Slots- og Kulturstyrelsens centrale kulturarvsregistrer.

Slots- og Kulturstyrelsens anbefalinger:

  • Museernes registreringer skal følge gældende standarder, og de registreringsfaglige medarbejdere skal være uddannede til opgaven.
  • Museerne skal udarbejde retningslinjer for sin registrering og dokumentere sin registreringshistorik.
  • Museerne skal i sin registrering give en faglig begrundelse for sin indsamling.
  • Museerne skal indgå i relevante faglige netværk og samarbejder om registrering.
Opdateret 02. juni 2021