Frit valg af tv-distributør

Fra den 1. juli 2016 er husstande ikke længere bundet til at modtage tv fra den fælles tv-forsyning i den ejendom, de bor i. 
Slots- og Kulturstyrelsen er klageinstans for husstande i ejerboliger, andelsboliger og grundejerforeninger. 

Vejledning til foreninger, udlejere og forbrugere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort en detaljeret vejledning om reglerne.

Derudover kan du også finde en lang række spørgsmål og svar om reglerne, som ligeledes er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Hvem kan klage til Slots- og Kulturstyrelsen?

Beboere i husstande der i dag modtager fælles tv-forsyning og bor i enten andelsbolig eller ejerbolig kan klage til Slots- og Kulturstyrelsen. Beboere i lejebolig og almennyttige boliger, skal klage til henholdsvis huslejenævnet og beboerklagenævnet.

Det er en forudsætning for at klage til Slots- og Kulturstyrelsen, at husstanden har forsøgt at blive fritaget for betaling til fælles programforsyning ved at klage til rette ejer- eller beboerforening eller lignende.

Hvordan klager du?

Klager til Slots- og Kulturstyrelsen sendes via e-mail til medi@remove-this.slks.dk og skal vedlægges:

  • Oplysning om hvilken type bolig du bor i (andelsbolig, ejerlejlighed eller anden ejerbolig)
  • Kopi af din anmodning til foreningen/udlejer om fritagelse for tilslutning til og betaling for den fælles tv-forsyning
  • Eventuel kopi af foreningens afslag på din anmodning eller dokumentation for, at du efter udløb af opsigelsesperioden opkræves betaling for fælles tv-forsyning (ud over faste omkostninger)
  • En specificeret opgørelse over omkostninger du betaler (du kan få opgørelsen hos din forening) 
  • Eventuel dokumentation for at du af andre årsager ikke kan blive frameldt den fælles tv-forsyning.

Behandling af klager 

Slots- og Kulturstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en husstand er berettiget til at blive fritaget for betaling til fælles tv-forsyning.

Afgørelse sendes til klager på e-mail og med kopi til relevant ejerforening, andelsboligforening eller lignende.

Opdateret 15. marts 2023